Sør for Garchinggata kommer det et gatetun som trenger et navn, vei 13028 (grønn) på vedlagte kart (PDF, 730 kB). Søster Mathildes gate vil forlenges som gang- og sykkelvei, og den vil munne ut i gatetunet. 

Gamle Hammer skole

Kommunestyret vedtok 3. mars 2021, sak 15/21 å legge planforslag til Kulturminneplan  Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 2021–2029 ut for offentlig ettersyn fra 9. april til 21. mai 2021.

Her finner du kunngjøringer om oppstart av planarbeid, kunngjøringer om offentlig ettersyn (høring) av planer, planprogram og utbyggingsavtaler og kunngjøringer av planvedtak gjort av kommunestyret eller teknisk utvalg.