Her finner du kunngjøringer om oppstart av planarbeid, kunngjøringer om offentlig ettersyn (høring) av planer, planprogram og utbyggingsavtaler og kunngjøringer av planvedtak gjort av kommunestyret eller teknisk utvalg.

I ødegårdenområdet bygges nå skihallen Snø samt nye boligblokker. I den forbindelse trengs det navn på to veier. Kommunaldirektør Kultur sender nå navneforslagene ut på høring.

Høringsinnspill kan sendes kultur@lorenskog.kommune.no eller
Lørenskog kommune, Kultur, postboks 304, 1471 Lørenskog

Svarfrist 28. februar 2019

I sak 130/18 behandlet i kommunestyret 14. november 2018, ble det vedtatt å legge forslag til ny lokal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Lørenskogskolen på høring. Høringen er åpen for alle, og de som ønsker det kan sende inn uttalelser. Høringsinnspillene er viktige for at reglementet skal bli best mulig. Det bes om at innspill sendes elektronisk til postmottak@lorenskog.kommune.no merket med 18/6205-1/lenkar. Høringsfristen er satt til 15. februar 2019.

Relevante dokumenter ligger vedlagt:

Høringsbrev - forslag til ny lokal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Lørenskogskolen (PDF, 39 kB)

Høringsdokument - forskrift om reglement for orden og oppførsel (PDF, 105 kB)

Kommunestyrets behandling av forslag til ny lokal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Lørenskogskolen (PDF, 316 kB)

Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Lørenskog sentralområde ble vedtatt i kommunestyret 15.11.2017, sak 118/17.

Hensikten med planen er å sikre god og langsiktig steds- og byutvikling. Den etablerer et rammeverk for utviklingen av sentralområdet, og et grunnlag for senere reguleringsplaner, rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler. Planen viser et helhetlig grep for offentlige rom og fysiske strukturer i sentralområdet, inkludert parker, torg og plasser, samt gater og forbindelser.

Lørenskog kommune sender på høring forslag til skoletidsplan for skoleåret 2018-2019. Vi ber om at rektorer og styrere videreformidler høringsbrevet til aktuelle rådsorgan som samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg, FAU og elevråd. Høringen er åpen for alle, og de som ønsker det, kan sende inn uttalelser. Høringsinnspillene er svært viktige for oss, og vi er avhengige av gode innspill slik at skoletidsplanen skal bli best mulig.

Skoletidsplan gjelder for kommunale grunnskoler i Lørenskog. Frist for innsending av høringsuttalelser er onsdag 20. desember 2017. Uttalelser kan sendes på e-post til: anihyk@lorenskog.kommune.no   

Høringsbrev (PDF, 27 kB)

Høringsdokument  (PDF, 199 kB)

I sak 097/17 behandlet i kommunestyret 6. september 2017 ble det vedtatt å legge forslag til ny lokal forskrift om åpen brenning ut på høring. Forslaget til forskrift er utviklet av Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR), og det tas sikte på likelydende lokal forskrift for samtlige kommuner tilknyttet NRBR. Det bes om at innspill sendes elektronisk til postmottak@lorenskog.kommune.no merket med 15/1358-50/hastov.
Høringsfrist er satt til 11. november 2017. Det er forventet at forskriften kan vedtas i starten av 2018, med ikrafttredelse 1. mars 2018.

Relevante dokumenter ligger vedlagt:

Høringsbrev - forslag til ny lokal forskrift om åpen brenning (PDF, 24 kB)

Høringsdokument - Forslag til ny lokal forskrift om åpen brenning (PDF, 465 kB)

Kommunestyrets behandling av forslag til ny lokal forskrift om åpen brenning (PDF, 431 kB)

 

I KS-sak 007/17 ble tverrpolitisk utvalg nedsatt av kommunestyret med mandat til å revidere plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog.
Det bes om at innspill sendes elektronisk til Lene Karlstad på e-post: lenkar@lorenskog.kommune.no innen mandag 2. oktober 2017. Innspillene vil bli behandlet før utvalget oversender sitt endelige forslag til politisk behandling i kommunestyret. Det er forventet at saken behandles politisk i løpet av høsten 2017.

Relevante dokumentene finner dere her:

Høringsbrev - revidert plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog

Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog - høringsnotat - OUS

Revidert plan på høring - Høringsdokument - OUS

  

Kommunestyret i Lørenskog kommune vedtok i møte 21.06.17 å legge nytt tillegg til § 16 i renovasjonsforskriften ut på høring.

Tillegget knytter seg til endring i beregningsmetode for kommunens renovasjonsgebyr.

Eventuelle bemerkninger sendes Lørenskog kommune, postboks 304, 1471 LØRENSKOG eller postmottak@lorenskog.kommune.no innen 01.10.17, merket med saksnummer 16/1158, siwarv.

Les høringsforslaget her: