Plankunngjøringer

Her finner du kunngjøringer om oppstart av planarbeid, kunngjøringer om offentlig ettersyn (høring) av planer, planprogram og utbyggingsavtaler og kunngjøringer av planvedtak gjort av kommunestyret eller teknisk utvalg.

Varsel om oppstart:

Her finner du kunngjøringer om oppstart av detaljreguleringsplaner, planprogram og temaplaner. Kommunen har ikke mottatt eller vurdert forslagene og har ikke noe ansvar for innholdet i disse kunngjøringene.

Alle innspill til varsel om oppstart skal sendes forslagsstiller.

Løkenåsveien 5
Fjellhamar Øst - områdeplan
Marcus Thranes vei 2-6
Blåkollen/Ringveien
Feiring bruk (Lørenskog pukkverk)
Benterud skole
Steinerud barnehage
Grønlia barnehage
Feiring bruk (Lørenskog pukkverk)_utvidelse av planområdet
Deler av Marcus Thranes vei og Kloppaveien
Garchinggata barnehage
Luhrtoppen
Ahus - felt 1
Gamleveien 3B
Ødegården - felt B4
 
Forhandlinger om utbyggingsavtale for Losbyveien gang-/sykkelvei
Arkiv

 

Planer til høring:
 
Nedenfor finner du planer som er lagt ut til offentlig ettersyn og høringer av forskrifter og retningslinjer til plan-og bygningsloven. Bemerkninger sendes Lørenskog kommune, teknisk sektor - avdeling regulering, postboks 304, 1471 Lørenskog eller postmottak@lorenskog.kommune.no innen fristen.

Bemerkninger som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken sendes videre til 2. gangs behandling i formannskapet og vedtak i kommunestyret. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere bemerkningene samlet i vår fremstilling til teknisk utvalg.
  Høringsfrist:
Losby gods 20.04.2020
Marcus Thranes vei 2-6 19.05.2020
Kommuneplanens samfunnsdel 11.09.2020
Del av Marcus Thranes vei og Kloppaveien 19.03.2021
Grønlia barnehage - utvidelse 13.04.2021
Steinerud barnehage 13.04.2021
Benterud skole 03.09.2021
   
Utbyggingsavtaler til høring:  
   
Marcus Thranes vei 2-6 11.06.2021
Arkiv

 

 

Vedtatte planer:

Nedenfor finner du planer vedtatt av kommunestyret. Mindre endringer vedtas av teknisk utvalg.

  Klagefrist:
Losby gods 16.09.2020
Losbyveien gang-/sykkelvei 09.12.2020
Steinerud barnehage 05.08.2021
Grønlia barnehage 05.08.2021
Del av Marcus Thranes vei og Kloppaveien 05.08.2021
Arkiv

 

 
Annet:  
Gatebruksplan  
Gebyrregulativ 2021 for regulering, byggesak og geodata