Her finner du kunngjøringer om oppstart av planarbeid, kunngjøringer om offentlig ettersyn (høring) av planer, planprogram og utbyggingsavtaler og kunngjøringer av planvedtak gjort av kommunestyret eller teknisk utvalg.

Lørenskog kommune sender forslag til ny lokal forskrift om vedtekter for kommunale barnehager på høring. Vi ber om at styrere videreformidler høringsbrevet til aktuelle rådsorgan. Vedtektene gjelder for kommunale barnehager i Lørenskog. Høringen er åpen for alle, og de som ønsker det, kan sende inn uttalelser.

Frist for innsending av høringsuttalelser er fredag 15. november 2019.

Lørenskog kommune sender forslag til skoletidsplan for skoleåret 2020 - 2021 på høring. Vi ber om at rektorer og styrere videreformidler høringsbrevet til aktuelle rådsorgan som samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg, FAU og elevråd. Høringen er åpen for alle, og de som ønsker det, kan sende inn uttalelser.

Frist for innsending av høringsuttalelser er mandag 16. desember 2019. Uttalelser kan sendes på e-post til: postmottak@lorenskog.kommune.no, merket Høring- forslag til skoletidsplan for skoleåret 2020 – 2020.

I sak 130/18 behandlet i kommunestyret 14. november 2018, ble det vedtatt å legge forslag til ny lokal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Lørenskogskolen på høring. Høringen er åpen for alle, og de som ønsker det kan sende inn uttalelser. Høringsinnspillene er viktige for at reglementet skal bli best mulig. Det bes om at innspill sendes elektronisk til postmottak@lorenskog.kommune.no merket med 18/6205-1/lenkar. Høringsfristen er satt til 15. februar 2019.

Relevante dokumenter ligger vedlagt:

Høringsbrev - forslag til ny lokal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Lørenskogskolen (PDF, 39 kB)

Høringsdokument - forskrift om reglement for orden og oppførsel (PDF, 105 kB)

Kommunestyrets behandling av forslag til ny lokal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Lørenskogskolen (PDF, 316 kB)

Lørenskog kommune sender på høring forslag til skoletidsplan for skoleåret 2018-2019. Vi ber om at rektorer og styrere videreformidler høringsbrevet til aktuelle rådsorgan som samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg, FAU og elevråd. Høringen er åpen for alle, og de som ønsker det, kan sende inn uttalelser. Høringsinnspillene er svært viktige for oss, og vi er avhengige av gode innspill slik at skoletidsplanen skal bli best mulig.

Skoletidsplan gjelder for kommunale grunnskoler i Lørenskog. Frist for innsending av høringsuttalelser er onsdag 20. desember 2017. Uttalelser kan sendes på e-post til: anihyk@lorenskog.kommune.no   

Høringsbrev

Høringsdokument 

I sak 097/17 behandlet i kommunestyret 6. september 2017 ble det vedtatt å legge forslag til ny lokal forskrift om åpen brenning ut på høring. Forslaget til forskrift er utviklet av Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR), og det tas sikte på likelydende lokal forskrift for samtlige kommuner tilknyttet NRBR. Det bes om at innspill sendes elektronisk til postmottak@lorenskog.kommune.no merket med 15/1358-50/hastov.
Høringsfrist er satt til 11. november 2017. Det er forventet at forskriften kan vedtas i starten av 2018, med ikrafttredelse 1. mars 2018.

Relevante dokumenter ligger vedlagt:

Høringsbrev - forslag til ny lokal forskrift om åpen brenning (PDF, 24 kB)

Høringsdokument - Forslag til ny lokal forskrift om åpen brenning (PDF, 465 kB)

Kommunestyrets behandling av forslag til ny lokal forskrift om åpen brenning (PDF, 431 kB)

 

Kommunestyret i Lørenskog kommune vedtok i møte 21.06.17 å legge nytt tillegg til § 16 i renovasjonsforskriften ut på høring.

Tillegget knytter seg til endring i beregningsmetode for kommunens renovasjonsgebyr.

Eventuelle bemerkninger sendes Lørenskog kommune, postboks 304, 1471 LØRENSKOG eller postmottak@lorenskog.kommune.no innen 01.10.17, merket med saksnummer 16/1158, siwarv.

Les høringsforslaget her: