Høring - forslag til ny lokal forskrift om åpen brenning

I sak 097/17 behandlet i kommunestyret 6. september 2017 ble det vedtatt å legge forslag til ny lokal forskrift om åpen brenning ut på høring. Forslaget til forskrift er utviklet av Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR), og det tas sikte på likelydende lokal forskrift for samtlige kommuner tilknyttet NRBR. Det bes om at innspill sendes elektronisk til postmottak@lorenskog.kommune.no merket med 15/1358-50/hastov.
Høringsfrist er satt til 11. november 2017. Det er forventet at forskriften kan vedtas i starten av 2018, med ikrafttredelse 1. mars 2018.

Relevante dokumenter ligger vedlagt:

Høringsbrev - forslag til ny lokal forskrift om åpen brenning (PDF, 24 kB)

Høringsdokument - Forslag til ny lokal forskrift om åpen brenning (PDF, 465 kB)

Kommunestyrets behandling av forslag til ny lokal forskrift om åpen brenning (PDF, 431 kB)