Høring - forslag til skoletidsplan for skoleåret 2020 -2021

Lørenskog kommune sender forslag til skoletidsplan for skoleåret 2020 - 2021 på høring. Vi ber om at rektorer og styrere videreformidler høringsbrevet til aktuelle rådsorgan som samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg, FAU og elevråd. Høringen er åpen for alle, og de som ønsker det, kan sende inn uttalelser.

Frist for innsending av høringsuttalelser er mandag 16. desember 2019. Uttalelser kan sendes på e-post til: postmottak@lorenskog.kommune.no, merket Høring- forslag til skoletidsplan for skoleåret 2020 – 2020.

Skoletidsplan gjelder for kommunale grunnskoler i Lørenskog, og er i tråd med de føringer som er gitt fra Viken fylkeskommune. Skoletidsplanen i Lørenskog kommune omfatter også barnehagenes og SFO sine planleggingsdager. Planen er fastsatt med hjemmel i opplæringslova § 2-2. Det går frem av Lørenskog kommunes delegasjonsreglement, vedtatt i KS-sak 1/12 med senere endringer i KS-sak 159/16, at rådmannen gis myndighet til å utarbeide og vedta forskrift om skole- og feriedager i skoleåret for elevene, jf. opplæringslova § 2-2 fjerde ledd.

I henhold til opplæringslova § 2-2, skal opplæringen strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret (190 dager). I forslaget til skoletidsplan for skoleåret 2020-2021 er det lagt vekt på å få flest mulig hele skoleuker, gjennom skoleåret, og ved oppstart og avslutning av skoleåret. Det er et ønske fra både foresatte, barnehagene og skolene å få flest mulig sammenfallende planleggingsdager og fridager for skole, SFO og barnehage, dette er forsøkt etterkommet.

Kommunale grunnskoler i Lørenskog kan ikke gjøre lokale endringer i den felles skoletidsplanen for Lørenskogskolen. Planleggingsdager kan flyttes til andre fridager for elevene, men elevenes fridager kan ikke forandres.

Endelig skoletidsplan vil legges på Lørenskog kommunes hjemmeside.

Før dokumentene er sendt på høring, har forslag til skoletidsplan har vært drøftet med skolesjef og barnehagesjef. Frist for innsending av høringsuttalelser er mandag 16. desember 2019. Uttalelser kan sendes på e-post til: postmottak@lorenskog.kommune.no, merket Høring- forslag til skoletidsplan for skoleåret 2020 – 2021.

 

Med hilsen

skolekontoret

 

Dagfinn Cock

Anita Hykkerud

kommunaldirektør

rådgiver

 

Skoleruta for skoler i Akershus skoleåret 2020-21  (PDF, 58 kB)

Skoletidsplan skoleåret 2020-2021  (PDF, 439 kB)

Høringsliste  (PDF, 148 kB)