Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Lørenskog sentralområde – Kunngjøring om vedtatt plan

Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Lørenskog sentralområde ble vedtatt i kommunestyret 15.11.2017, sak 118/17.

Hensikten med planen er å sikre god og langsiktig steds- og byutvikling. Den etablerer et rammeverk for utviklingen av sentralområdet, og et grunnlag for senere reguleringsplaner, rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler. Planen viser et helhetlig grep for offentlige rom og fysiske strukturer i sentralområdet, inkludert parker, torg og plasser, samt gater og forbindelser.

Lørenskog sentralområde er et prioritert utviklingsområde for Lørenskog kommune, og spesielt skal Lørenskog sentrum utvikles og tydeliggjøres som kommunesenter.

Vedtatt plan og relevante dokumenter kan leses her: