Introduksjonsprogram

Lov om Introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (Introduksjonsloven) er en lovfestet ordning for de som trenger grunnleggende kvalifisering. Målet med programmet er å komme raskest mulig ut i arbeid eller utdanning.

Introduksjonsordningen skal bidra til å styrke innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv og deres økonomiske selvstendighet, jf. Introduksjonsloven § 1. 

Introduksjonsordningen gir nyankomne innvandrere med behov for grunnleggende kvalifisering en lovhjemlet rett og plikt til deltakelse i et introduksjonsprogram. Programmet er individuelt tilrettelagt, på fulltid, helårlig og følger de alminnelige reglene i arbeidslivet med hensyn til fravær, ferier osv. Det skal som hovedregel vare i inntil to år, men kan i enkelte tilfeller forlenges til tre år. Deltakerens program baseres på en individuell plan som utarbeides i samarbeid mellom den enkelte deltaker og en programrådgiver i kommunen. Innholdet i programmet varierer derfor fra deltaker til deltaker. Det er knyttet en skattepliktig stønad til deltakelse i programmet som er fastsatt til 2G. Ugyldig fravær medfører trekk i stønaden. 

Programmet skal sikre deltakeren:

  • grunnleggende ferdigheter i norsk
  • grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv
  • tiltak som forbereder deltakelse i yrkeslivet eller i ordinært utdanningssystem
  • grunnleggende ferdigheter i digital kompetanse

Programmet inneholder:

  • norskopplæring
  • samfunnskunnskap
  • tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet

 

Nærmere om de forskjellige elementene i introduksjonsprogrammet

Norskopplæring:

Norskundervisningen følger “Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere”. Opplæringen skal gi deltakeren mulighet for likestilling, deltakelse og integrering i det norske samfunnet. 

For å bedre praktisk språkforståelse kan andre undervisningsformer enn tradisjonell klasseromsundervisning legges inn i introduksjonsprogrammet. Et eksempel er språkpraksis, som er språktrening utenfor klasserommet og en metode for å trene på å snakke norsk i en tidlig fase i språkopplæringen. Språkpraksis kan finne sted innenfor arbeidslivet eller innenfor frivillig virksomhet.

Samfunnskunnskap:

Det er et mål at deltakeren får kunnskap om det norske samfunnet forholdsvis raskt etter ankomst til Norge. Opplæring i 50 timer samfunnskunnskap skal gis på et språk deltakeren forstår. I tillegg er opplæring i samfunnskunnskap en integrert del av norskopplæringen og skal foregå gjennom hele kvalifiseringsløpet.

Tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet:

Den enkeltes introduksjonsprogram kan inneholde forskjellige tiltak av kvalifiserende art avhengig av hva den enkeltes mål er. Programmet er individuelt tilpasset den enkeltes kvalifiseringsbehov. Hvilke tiltak som benyttes vil derfor variere. Det kan være arbeidsforberedende tiltak, yrkesprøving, kurs, prosjektarbeid, deltakelse i ulike typer organisasjonsarbeid osv.

Programmet kan også inneholde andre tiltak rettet mot videre utdanning, som for eksempel grunnskole, kurs i studieteknikk eller kurs som forbereder for videregående utdanning, hospitering på en utdanningsinstitusjon osv.

Loven åpner for at den enkeltes program kan tilrettelegges i forhold til sykdom eller deltakers helsesituasjon. Det innebærer at programmet kan omfatte både hjelp til behandling og tilpasning og tilrettelegging av program med vedkommende sin helse for øye.

For mer informasjon se IMDI og/eller UDI