Innvandring og innreise

Fra 1. januar 2010 ble ny utlendingslov iverksatt. I den nye loven blir en del begrep på innvandringsfeltet endret. Alle tillatelser kalles heretter oppholdstillatelse. Med noen unntak gir en slik tillatelse også rett til å arbeide i Norge.
 

Barns rettsposisjon blir generelt styrket, mens det blir strengere regler for familieinnvandring. Asylbegrepet faller bort, og erstattes med begrepet beskyttelse. Flere vil få status som flyktninger. Det blir en enklere registreringsordning for EØS-borgere og deres familier. Les mer om endringene i loven og forskriften på Utlendingsdirektoratets sider.
Innvandrings- og flyktningpolitikk

Regjeringens overordnete mål for arbeidet på flyktning- og innvandringsområdet er samfunnstjenlig og styrt innvandring og human, solidarisk og rettssikker asyl– og flyktningpolitikk. For å nå disse målene må utlendingsforvaltningen være helhetlig, effektiv og brukerorientert.

Regjeringen arbeider for at flyktninger skal kunne sikres beskyttelse nær konfliktområdene. Der dette ikke er mulig, skal Norge bidra gjennom å ta imot flyktninger og gi dem opphold og vern her i landet. Regjeringen vil verne om retten til asyl for mennesker på flukt og iverksette tiltak for å redusere antall asylsøkere som ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse til Norge. Innreise og innvandring til Norge skal reguleres og kontrolleres i samsvar med internasjonale forpliktelser og avtaler.

 

Innreise

Endringer i utlendingsforskriften gjør det nå mulig å få besøksvisum med rett til flere innreiser, såkalte flerreisevisum, med varighet på inntil fem år.

Det er Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) som har endret utlendingsforskriften med virkning fra 15. januar.
Visum for besøk til Norge blir normalt gitt for en innreise, med angitt dato for når besøket skal finne sted. Dersom en kan påvise et særleg behov for flere innreiser innenfor et nærmere bestemt tidsrom, kan det gis fleirreisevisum med varighet på maksimalt 12 måneder.

I noen situasjoner er det behov for flere innreiser over et lengre tidsrom, og det har vært et ønske fra ulike yrkesgrupper om at regelverket skal åpne for å skrive ut flerreisevisum med varighet utover 12 måneder. Våren 2007 inngikk Norge dessuten en bilateral avtale med Russland om visumforenklinger, og flere tilsvarende avtaler med andre land er under framforhandling. Avtala/-ene innebærer rett til, under visse omstendigheter, å få innvilget flerreisevisum med varighet på inntil fem år.

- Arbeids- og inkluderingsdepartementet har derfor endret visumreglene, slik at det nå er mulig å gi flerreisevisum med varighet på inntil fem år, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

Søkeren må, i tillegg til å ha overholdt forutsetningene ved tidlegere gitte visum, dokumentere tidlegere regelmessig reisevirksomhet til Norge og et framtidig behov for flere innreiser i den aktuelle perioden.
 

Endringen gjelder følgende ni personkategorier:

•forretningsreisende
•yrkessjåfører
•sjømenn
•deltakere i offisielle besøk
•nærmeste familiemedlemmer til person med lovlig opphold i Norge
•nærmeste familiemedlemmer til norsk borger bosatt i utlandet
•familiemedlemmer til EØS-borger og EFTA-borger som utøver sin rett til fri bevegelse etter EØS-regelverket, og som har lovlig opphold i Norge
•personer som deltar i vitenskaplige, kulturelle eller idrettsrelaterte offisielle program/arrangement
•personer som omfattes av internasjonale avtaler, dersom dette er en rett etter vedkommende avtale.