Kulturminner

Målet for kulturminnearbeidet er:

  • å bevare et representativt utvalg av kulturminner i Lørenskog
  • å formidle bredden i kommunens historiske utvikling
  • å bidra til økt interesse for lokalhistorien
  • å utvikle gode møteplasser for kunnskapstilegnelse og opplevelser

Se oversikt over noen av de viktigste kulturminnene i Lørenskog.

Ny kulturminneplan

Kommunedelplanen for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er rullert og lå ute for offentlig ettersyn 9. april til 21. mai 2021. Det er forventet at endelig plan blir vedtatt høsten 2021.

Andre planer

Den opprinnelige kulturminneplanen fra 2006:

Museumsplan: 

Andre dokumenter og ressurser

En brosjyre over kulturminner i Lørenskog kommune (PDF)

Temakart: kulturminner i Lørenskog 

Det er samlet ca. 1000 fotografier fra slutten av 1800-tallet og fram til ca. 1970:
Akershusbasen i Digitalt Museum.

 

Kontaktperson: rådgiver Siri Adorsen, telefon 488 96 912.