Eier du et kulturminne?

Eier du et kulturminne? Mangler du kunnskap om vedlikehold og istandsetting? Kjenner du til at det finnes ulike tilskuddsordninger eiere av kulturminner kan søke på?

På denne siden har vi samlet en del nyttige ressurser for eiere av kulturminner.

Akershus bygningsvernsenter

Akershus bygningsvernsenter er en del av MiA - Museene i Akershus. De gir praktiske råd om istandsetting, vedlikehold og ny bruk av verneverdige bygninger. De arrangerer også en rekke kurs. 

Tjenester:

 • Rådgivning til huseiere. Bygningsrådgiverne reiser ut til huseiere og gir praktiske råd. Eierne tar selv kontakt. Første befaring er gratis.
 • Veiledning om tilskuddsordninger og søknadsskrivning.
 • Holde kurs for håndverkere og private huseiere i tradisjonshåndverk og bygningsvern.
 • Utføre tilstandsrapporter og registreringer.

Se Akershus bygningsvernsenters nettside for mer informasjon.

Tilskuddsordninger

Det finnes noen tilskuddsordninger hvor eiere av verneverdige bygninger kan søke om midler til istandsetting av bygningen.

 • Kulturminnefondet 
  Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.
  Løpende søknadsfrist – du kan søke hele året.
   
 • Viken fylkeskommune: Tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg i Viken
  Det er mulig å søke om fylkeskommunalt tilskudd til istandsetting og bevaring av bevaringsverdige bygninger, anlegg og miljøer i Viken. Målgruppen er private eiere av verneverdige kulturminner. Eiere kan være privatpersoner, stiftelser, organisasjoner eller tilsvarende.
  Søknadsfrist 15. november 2020 og 15. mai 2021.
   
 • Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
  SMIL-ordningen gjelder lokale tilskudd til investeringstiltak i jordbrukslandskapet innenfor kulturlandskap og forurensning. Det kan også gis tilskudd til kulturlandskapstiltak som inngjerding av innmarksbeite, ivareta biologisk mangfold, restaurering av kulturminner eller tilrettelegging for allmennheten. 
  Søknadsfrist er 15. mars 2021.
   
 • Fortidsminneforeningen: Kulturminner for alle
  Bygningene det søkes for må være tilgjengelige for allmennheten og ha en plan for videre bruk.
  Søknadsfrist er 1. mars 2020.
   
 • Norsk Kulturarv: Ta et tak-aksjonen
  «Ta et tak» er en aksjon som retter seg mot våningshus og driftsbygninger. Dette kan være verneverdig bebyggelse i byer og tettsteder eller bolighus i tilknytning til landbruk, fiske, reindrift eller jakt.
  Søknadsfrist er 1. mai 2020.