Retningslinjer for kunstprosjekt i kommunale bygg og anlegg i Lørenskog kommune

Vedtatt av kommunestyret i møte 20. mars 2002, sak 19/02.
Revidert av kommunestyret i møte 6. februar 2008, sak 09/08.
Revidert av kultur- og idrettsutvalget i møte 22. mars 2010, sak 012/10.

§ 1

1.1 Kunstprosjektordningens formål er å:

 • formidle de opplevelser og verdier som kunst kan representere i arkitektonisk sammenheng, innendørs og utendørs.
 • skape et trivelig miljø for de som arbeider i, bruker og besøker kommunens bygg og anlegg.
 • sikre midler til kunstprosjekt.
 • sikre at kunsten integreres i nye bygg og anlegg.

1.2 Kunstprosjektordningens omfang og finansiering:

 • Kunstprosjektordningen finansieres gjennom at 1 % av den totale byggesummen av alle kommunale bygg og anlegg settes av til kunstprosjekt.
 • Alle kommunale bygg og anlegg som egner seg for kunstprosjekt og som brukes av et forholdsvis stort antall mennesker, skal vurderes utsmykket.
 • Ved byggeprosjekt der avsatte midler ikke benyttes og der det er overskytende midler skal disse overføres til Lørenskog kommunes kunstfond.

§ 2

Kultur- og idrettsutvalget har hovedansvar for kunstprosjektene i henhold til det vedtatte reglement.

Kultur- og idrettsutvalget har følgende oppgaver ved kunstprosjekt:

2.1 Vurdere behovet for kunst i de ulike byggeprosjektene, og vedta en rammebevilgning.

2.2 Vurdere om det skal søkes tilskudd fra KORO (Kunst i offentlige rom).

2.3 Oppnevne et kunstutvalg for hvert prosjekt. Kunstutvalget skal ha følgende medlemmer:

 • 1 representant for oppdragsgiver
 • 1 representant for arkitekt
 • 1 representant for brukere av bygget
 • 1 kunstnerisk konsulent (oppnevnt av KORO ved tilskudd)

Kulturtjenesten ivaretar sekretærfunksjonen for utvalget.

Ved store kunstprosjekt suppleres komiteen med en ekstra kunstnerisk konsulent.

Kunstutvalgets arbeid

§ 3

3.1 Kunstutvalget utarbeider forslag til kunstprosjekt innen den vedtatte økonomiske ramme. Forslaget skal redegjøre for hva slags kunstverk kunstplanene tar sikte på, med beskrivelse av materialvalg, kunstnerisk og teknisk utførelse, plassering samt spesifikasjon av utgiftene.

Videre skal forslaget redegjøre for om kunstprosjektet skal realiseres ved:

a. Kjøp av eksisterende, navngitt kunstner.
b. Engasjement av navngitt kunstner.
c. Åpen/lukket konkurranse

3.2 Dersom det skal utskrives åpen konkurranse, oppnevnes jury i henhold til nærmere fastsatte retningslinjer.

§ 4

Ved søknad om tilskudd fra KORO (Kunst i offentlige rom), skal RSU – Akershus godkjenne kunstplanene.

§ 5 

Kultur- og idrettsutvalget/kunstutvalget har et særlig ansvar for at lokale kunstneres arbeid blir benyttet.

§ 6

Kunstutvalget utarbeider rapport etter fullført kunstprosjekt. Rapporten skal inneholde en kort oppsummering av prosjektet med fotodokumentasjon og regnskap. Rapporten legges frem for kultur- og idrettsutvalget.

 

Nedlastbar utgave av Retningslinjer for kunstprosjekt i kommunale bygg og anlegg i Lørenskog kommune (PDF, 21 kB)