Retningslinjer for Lørenskog kommunes kunstfond

Vedtatt av kommunestyret i møte 20. mars 2002, sak 19/02.
Revidert av kultur- og idrettsutvalget i møte 05.november 2007, sak 08/07.
Revidert av kultur- og idrettsutvalget i møte 22. mars 2010, sak 012/10.
Revidert av kultur- og idrettsutvalget i møte 07. november 2011, sak 054/11.

§ 1

Kunstfondet har et fast kunststyre bestående av kommunalsjef Kultur, kunstkonsulent, representant fra Teknisk og to representanter fra kultur- og idrettsutvalget. Kunstkonsulenten tiltrer styret ved behov.

§ 2

Alle etablerte kommunale bygg, eksisterende parkanlegg og møteplasser kan utsmykkes av fondsmidler. Ved møtesteder menes offentlige rom som ut ifra beliggenhet eller historie har blitt et naturlig samlingssted. Området bør være statlig/kommunalt, men kunstprosjektet kan også relateres til private områder som er tilgjengelige for offentligheten. Dette forutsetter en skriftlig avtale mellom grunneier og kommune.

§ 3

Fondets styre skal prioritere helhetlige prosjekter og kunstoppdrag framfor småinvesteringer.

§ 4

Ved kunstprosjekt i kommunale bygg og anlegg er det viktig at kunstverket plasseres slik at det blir synlig for et stort publikum. Kunst som plasseres i sammenheng med der barn ofte ferdes skal prioriteres for slik å ivareta kommunens oppgave om å øke kunnskapen om kunst hos barn og unge.

§ 5

Kunstfondet skal sørge for å ivareta kunst i kommunen og kan bevilge midler til vedlikehold av eksisterende verk og installasjoner.

§ 6

Forslag til bruk av fondsmidler kan komme fra kunststyrets egne medlemmer eller fra kommunens innbyggere.

 

Nedlastbar utgave av Retningslinjer for Lørenskog kommunes kunstfond (PDF, 11 kB)