Lørenskoghallen – retningslinjer

Retningslinjer for utleie

 1. Lørenskoghallen skal hovedsakelig brukes til idrettsvirksomhet som forestås av lokale organisasjoner og til arrangement/aktiviteter i kommunal regi.
   
 2. Bestemmelsene gjelder for idrettshallen, gymnastikksalen, treningslaboratoriet, garderobene, kafeen og vestibylearealene.

  Det er inngått egen avtale om utleie av kontor til idrettsrelatert virksomhet.
   
 3. Lokalene i Lørenskoghallen kan leies ut til idrettslige, kulturelle, kommersielle og private formål. Med kommersielle leietakere forstås leietakere som har direkte ervervsmessige formål med sitt leieforhold, samt offentlig virksomhet.
   
 4. Utleie foretas som enkeltbestillinger eller periodebestillinger. Hver enkelt leietaker skal undertegne en leieavtale før leieforholdet. Det er en avtale for periodisk leie, og en for enkeltbestillinger/arrangement.

  Med periodebestillinger forstås bestillinger av et lokale ukentlig eller månedlig, på faste dager.

  Ved periodebestillinger har lokale organisasjoner innenfor kultur- og oppvekstutvalgets ansvarsområde prioritet foran annen utleie.
   
 5. Det gis ikke anledning til servering av alkohol i Lørenskoghallen.
   
 6. Avdelingsleder idretts og friluftsliv er ansvarlig for utleie og drift.

  Avdelingsleder idrett og friluftsliv har mandat til i spesielle tilfeller å innvilge redusert leie. Dette gjelder i forbindelse med større idretts- og kulturarrangement, semesterog langtidsleie og for avtaler om leie av flere rom samtidig.

  Avdelingsleder idrett og friluftsliv har også anledning til å prioritere enkeltbestillinger fremfor periodebestillinger og flytte periodebestilte leieforhold.
   
 7. Faste leietakere skal selv stå ansvarlig for tilsyn i hallen i sin egen tildelte treningstid..
  • Tilsynsvakten skal ha godkjent tilsynsvaktkurs.
  • Tilsynsvakten skal bære vest.
  • Tilsynsvakten skal ikke ha oppgaver utover tilsynsoppgavene.
    
 8. Utleieprisene er basert på timepriser.

  For bruk av lokaler utover Lørenskoghallens faste utleietider (med betjent tilsyn) belastes leietaker utgifter for vaktmester/tilsyn i henhold til gjeldende prisliste. Faste leietakere kan alternativt selv stå ansvarlig for tilsyn etter særskilt avtale.

  Dersom det stilles spesielle krav til renhold av lokalene som går utover gjeldende renholdsplan, belastes leietaker utgiftene for dette etter medgått tid i henhold til gjeldende prisliste.
   
 9. Leieprisene tas opp til vurdering hvert år i forbindelse med kultur- og idrettsutvalgets budsjettbehandling.
   
 10. Lokale organisasjoner kan innvilges gratis eller subsidiert leie i henhold til retningslinjene for fastsettelse av låne- og leiestatus.
   
 11. Avdelingsleder idrett og friluftsliv bemyndiges til å inngå leieforhold på vegne av Lørenskog kommune etter gjeldende retningslinjer, dog slik at periodebestillinger ikke inngås utover ett skoleår. Leieforhold av lengre varighet skal godkjennes av kommunalsjefen.
   
 12. Andre bestemmelser knyttet til leieforhold i Lørenskoghallen fremgår av:
  • Leieavtale for arrangementer/enkeltbestillinger
  • Leieavtale for periodisk leie
    
 13. Lørenskoghallen har slike faste utleietider (med betjent tilsyn):
  Mandag–fredag: 17.00–23.00
  Lørdag–søndag: 09.00–18.00

  Lørenskoghallen har ingen fast utleietid (med betjent tilsyn) i perioden 23. juni – 10. august.

Sanksjoner

Ved brudd på leieavtalen og/eller retningslinjene vil leietaker bli ilagt en bot på 1 000 kroner. Etter tre påviste brudd på leieavtalene, eller ved svært alvorlige brudd på leieavtalen, vil Lørenskog kommune i samråd med Lørenskog idrettsråd, vurdere inndragelse av treningstid.

Ved økonomiske misligheter knyttet til leieforholdet, vil leietaker miste retten til trenings-/arrangementstid i Lørenskog kommunes idrettsanlegg inntil utestående er gjort opp.