Park

Parker

Parker er de områdene med størst grad av opparbeidelse og har høyest skjøtselsnivå. Er for allmenheten for opphold, rekreasjon, sportslige aktiviteter og sosiale sammenkomster. Tre kommunale badeplasser innenfor byggesonen er også definert under park.

Lekeplasser/balløkker

Dette er arealer i nærmiljøet som er tilgjengelig for alle, med kvaliteter som gjør det egnet for uorganisert aktivitet, lek, rekreasjon og sosialt samvær. Disse områdene skal fungere som rekreasjonsområder og bidra til å knytte områdets befolkning til nærmiljøet. På denne måten vil befolkningens lokale tilhørighet styrkes, med positiv effekt for hele bomiljøet. Områdene er også viktige forutsetninger for fysisk aktivitet og positivt oppvekstmiljø for barn og unge.

Friluftsområder

Friluftsområder er opparbeidede eller naturpregede grøntområder i byggesonen. Størrelsen på områdene og graden av opparbeidelse varierer. Skjøtselsnivået er lavere enn på områdene som er definert som parker.

Naturområder

Små og store naturarealer innenfor byggesonen som i hovedsak er trebevokst, men også med innslag av viltvoksende gras og urter, berg i dagen og med undervegetasjon av busker. Naturområder skal gi le, danne innramming og randsoner, vise et variert landskapsbilde og gi muligheter for friluftsliv og naturopplevelser. Disse områdene er med på å binde turveinettet sammen og er viktige områder for det biologiske mangfoldet.