Rødlistede arter

Truede arter er arter som står i fare for å dø ut. Den offisielle oversikten over hvilke arter dette gjelder gis i den nasjonale rødlista, Norsk rødliste for arter 2015.

Artene på Rødlista er gruppert og rangert i ulike kategorier. Hver kategori sier noe om hvor høy risiko artene har for å dø ut, hvis de rådende forhold vedvarer. Rundt halvparten av artene på den norske Rødlista er regnet som truet, mens litt under 30 prosent regnes som nær truet.

Rødlista bidrar til å spre kunnskap om arter i Norge til ulike målgrupper i samfunnet. Ei rødliste er dessuten et viktig redskap for å avdekke kunnskapsmangler, både om arters bestandsutvikling, habitatkrav og faktorer som påvirker artenes rødlistekategori. 

Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.

Lenke til Norsk rødliste for arter 2015 på Artsdatabankens nettsider.