Strategi og plandokumenter

Kommunedelplan

Kommunestyret vedtok i møte 19. juni 2019 kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023.

Kommunestyret fattet følgende vedtak
  1. Forslag til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2023, vedtas slik den foreligger vedlagt denne sak. 
  2. Anleggsplanen for ordinære idrettsanlegg og anleggsplanen for nærmiljøanlegg, vedtas som retningsgivende for perioden 2019-2023. Anleggsplanene skal rulleres hvert år.
  3. Ethvert enkelttiltak som fordrer kommunal finansiering eller delfinansiering, må være vedtatt i kommunens budsjett før igangsetting finner sted.
  4. Kommunestyret ber om at det utredes for nytt garderobeanlegg kombinert med klubbhus på Fjellhamar stadion.
  5. Kommunestyret ber om at det ses nærmere på muligheten for skistadion, lysløype/kunstsnøanlegg på Losby.