Driftstilskudd til organisasjoner

Formålet med tilskuddet er å støtte driften av de frivillige organisasjonene i kommunen.

Søknadsfrist: 2. mai.
Søknader som mottas etter fristen vil ikke bli behandlet.

Har du spørsmål om driftstilskudd eller trenger hjelp med søknaden, kontakt oss på e-post kulturstotte@lorenskog.kommune.no

2 Driftstilskudd – retningslinjer

2.1 Formål

Formålet med ordningen er å støtte driften av frivillige organisasjoner i kommunen. 

2.2 Aktuelt for

Driftstilskudd kan gis til frivillige organisasjoner i Lørenskog.

For å kunne innvilges driftstilskudd, må organisasjonen:

 • være lørenskogbasert og ha størstedelen av sin virksomhet i Lørenskog.
 • bygge på individuelt medlemskap.
 • ha minst 15 betalende medlemmer bosatt i Lørenskog.
 • tilby medlemmene organisert, regelmessig aktivitet minst 10 ganger i året.
 • være demokratisk oppbygd og ha eget styre.
 • akseptere ledsagerbevis for funksjonshemmede.
 • være registrert i Lørenskog kommunes foreningsregister og i Frivillighetsregisteret (se punkt 1.3)

Organisasjoner som søker om driftstilskudd vil automatisk få vurdert sin låne-/leiestatus og skal ikke sende inn søknad om fastsettelse av låne-/leiestatus (se punkt 10).

2.3 Søknad

Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema.

Søknaden skal inneholde/vedlegges:

 • protokoll/referat fra siste årsmøte
 • revidert regnskap fra siste driftsår
 • årsmelding fra siste driftsår
 • budsjett for inneværende år
 • informasjon om organisasjonens planer for inneværende år
 • kontingentsatser for voksne og barn for individuelt medlemskap (se punkt 1.7)
 • antall medlemmer totalt i organisasjonen som betalte individuell kontingent (se punkt 1.7)
 • antall medlemmer i organisasjonen som betalte individuell kontingent og som hadde bostedsadresse i Lørenskog (se punkt 1.7)
 • antall medlemmer i organisasjonen under 20 år som betalte individuell kontingent og som hadde bostedsadresse i Lørenskog (se punkt 1.7)

Kommunen kan ved behov etterspørre annen dokumentasjon som er relevant for behandling av søknaden.

2.4 Søknadsfrist

2. mai

2.5 Beregning av tilskudd

Driftstilskudd består av:

 • grunntilskudd, og
 • stimuleringstilskudd

Grunntilskudd

Grunntilskudd er ment som støtte til organisasjonens ordinære administrasjons- og driftsutgifter som f.eks. kontorutgifter, kurs/konferanser, utstyr/materiell, deltagelse på landsmøter, kretsmøter og lignende.

Grunntilskudd gis med:

 • et basisbeløp per organisasjon.
 • et medlemstillegg per medlem under 20 år bosatt i Lørenskog. I organisasjoner der medlemskontingenten er under 150 kr per år, vil medlemstillegget maksimalt tilsvare størrelsen på medlemskontingenten.
 • et tilskudd på bakgrunn av aktivitetsnivå, aktivitetstilskudd (stønadsberettiget aktivitet, se punkt 1.7)

Grunntilskudd til velforeninger og lignende organisasjoner gis bare i form av basisbeløpet.

Stimuleringstilskudd

Tilskudd kan gis etter en samlet kulturpolitisk vurdering av organisasjonens virksomhet.

Faktorer i en slik vurdering kan være:

 • organisasjonens aktivitets- og medlemstilbud rettet mot prioriterte grupper som for eksempel funksjonshemmede, innvandrere og flyktninger
 • organisasjonenes medlemstall, funksjon i kommunen, behov med hensyn til utstyr og anlegg, særskilte driftsbehov mv.

2.6 Behandling

Søknaden behandles av kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget og avgjøres normalt i juni (se punkt 1.5).

Utbetaling av tilskudd skjer vanligvis innen 1. september.