Driftstilskudd til organisasjoner

Formålet med tilskuddet er å støtte driften av de frivillige organisasjonene i kommunen.

Søknadsfrist: 2. mai.
Søknader som mottas etter fristen vil ikke bli behandlet.

Som hovedregel skal årsmøtereferat vedlegges søknaden innen søknadsfristen. En del organisasjoner kan ha utfordringer med å avholde årsmøtet på grunn av restriksjoner i forbindelse med COVID-19. Det oppfordres til å finne digitale løsninger for å avholde årsmøte. Hvis dette ikke er mulig, sendes søknaden innen fristen 2. mai, med et notat i merknadene om at årsmøtereferat ettersendes. Referatet må ettersendes så snart møtet er avholdt. Søknaden vil da godkjennes, med forbehold om at referatet er sendt inn før utbetaling foretas og leiestatus trer i kraft.

Har du spørsmål om driftstilskudd eller trenger hjelp med søknaden, kontakt oss på e-post kulturstotte@lorenskog.kommune.no

2 Driftstilskudd – retningslinjer

2.1 Formål

Formålet med ordningen er å støtte driften av frivillige organisasjoner i kommunen. 

2.2 Aktuelt for

Driftstilskudd kan gis til frivillige organisasjoner i Lørenskog.

For å kunne innvilges driftstilskudd, må organisasjonen:

 • være lørenskogbasert og ha størstedelen av sin virksomhet i Lørenskog.
 • bygge på individuelt medlemskap.
 • ha minst 15 betalende medlemmer bosatt i Lørenskog.
 • tilby medlemmene organisert, regelmessig aktivitet minst 10 ganger i året.
 • være demokratisk oppbygd og ha eget styre.
 • akseptere ledsagerbevis for funksjonshemmede.
 • være registrert i Lørenskog kommunes foreningsregister og i Frivillighetsregisteret (se punkt 1.3)

Organisasjoner som søker om driftstilskudd vil automatisk få vurdert sin låne-/leiestatus og skal ikke sende inn søknad om fastsettelse av låne-/leiestatus (se punkt 10).

2.3 Søknad

Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema.

Søknaden skal inneholde/vedlegges:

 • protokoll/referat fra siste årsmøte
 • revidert regnskap fra siste driftsår
 • årsmelding fra siste driftsår
 • budsjett for inneværende år
 • informasjon om organisasjonens planer for inneværende år
 • kontingentsatser for voksne og barn for individuelt medlemskap (se punkt 1.7)
 • antall medlemmer totalt i organisasjonen som betalte individuell kontingent (se punkt 1.7)
 • antall medlemmer i organisasjonen som betalte individuell kontingent og som hadde bostedsadresse i Lørenskog (se punkt 1.7)
 • antall medlemmer i organisasjonen under 20 år som betalte individuell kontingent og som hadde bostedsadresse i Lørenskog (se punkt 1.7)

Kommunen kan ved behov etterspørre annen dokumentasjon som er relevant for behandling av søknaden.

2.4 Søknadsfrist

2. mai

2.5 Beregning av tilskudd

Driftstilskudd består av:

 • grunntilskudd, og
 • stimuleringstilskudd

Grunntilskudd

Grunntilskudd er ment som støtte til organisasjonens ordinære administrasjons- og driftsutgifter som f.eks. kontorutgifter, kurs/konferanser, utstyr/materiell, deltagelse på landsmøter, kretsmøter og lignende.

Grunntilskudd gis med:

 • et basisbeløp per organisasjon.
 • et medlemstillegg per medlem under 20 år bosatt i Lørenskog. I organisasjoner der medlemskontingenten er under 150 kr per år, vil medlemstillegget maksimalt tilsvare størrelsen på medlemskontingenten.
 • et tilskudd på bakgrunn av aktivitetsnivå, aktivitetstilskudd (stønadsberettiget aktivitet, se punkt 1.7)

Grunntilskudd til velforeninger og lignende organisasjoner gis bare i form av basisbeløpet.

Stimuleringstilskudd

Tilskudd kan gis etter en samlet kulturpolitisk vurdering av organisasjonens virksomhet.

Faktorer i en slik vurdering kan være:

 • organisasjonens aktivitets- og medlemstilbud rettet mot prioriterte grupper som for eksempel funksjonshemmede, innvandrere og flyktninger
 • organisasjonenes medlemstall, funksjon i kommunen, behov med hensyn til utstyr og anlegg, særskilte driftsbehov mv.

2.6 Behandling

Søknaden behandles av kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget og avgjøres normalt i juni (se punkt 1.5).

Utbetaling av tilskudd skjer vanligvis innen 1. september.