Tilskudd til kultur (større tilskudd)

Formålet med ordningen er å stimulere til at det blir skapt kulturopplevelser for Lørenskog kommunes innbyggere.

Har du spørsmål om ordningen eller trenger hjelp med søknaden, kontakt oss på e-post kulturstotte@lorenskog.kommune.no

5 Tilskudd til kultur (større tilskudd) - retningslinjer

5.1 Formål

Formålet med ordningen er å stimulere til at det blir skapt kulturopplevelser for Lørenskog kommunes innbyggere.

5.2 Aktuelt for

Tilskudd kan gis til organisasjoner, institusjoner, grupper og enkeltpersoner.

Institusjoner som allerede mottar offentlig støtte, må redegjøre for hvordan aktiviteten går utover ordinær drift.

Organisasjoner må være registrert i Lørenskog kommunes foreningsregister og i Frivillighetsregisteret (se punkt 1.3).

5.3 Søknad

Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema

Søknaden skal inneholde/vedlegges:

 • prosjektbeskrivelse.
 • budsjett og finansieringsplan.
 • visnings-/forestillingsplan e.l.

Kommunen kan ved behov etterspørre annen dokumentasjon som er relevant for behandling av søknaden.

5.4 Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. september. NB! Gjelder tilskudd for påfølgende år.

5.5 Hva kan det gis tilskudd til

Det kan gis tilskudd til:

 • store offentlige arrangement, festivaler, prosjekter, regionale/nasjonale mesterskap o.l. innenfor kunst, kultur og idrett i Lørenskog.

Aktiviteten skal foregå innenfor Lørenskog kommunes grenser og ha offentlig adgang / være tilgjengelig for offentligheten.

Aktiviteten må påbegynnes i løpet av det året tilskuddet gjelder for.

Arrangøren må akseptere ledsagerbevis for funksjonshemmede. Dette bør synliggjøres gjennom symbolmerking.

Det gis ikke tilskudd til: 

 • aktiviteter som er gjennomført før søknaden er mottatt
 • kommersielle tiltak
 • religiøse eller politiske arrangement
 • aktiviteter som normalt hører til en kommunal virksomhet
 • undervisnings-, møte- og foredragsvirksomhet
 • feiring av nasjonaldager, nyttår og merkedager
 • markering av helligdager

5.6 Beregning av tilskudd

Det vil i vurderingen bli lagt vekt på:

 • i hvilken grad prosjektet understøtter mål og satsinger i Lørenskog kommunes kulturplan.
 • i hvilken grad søker kan påvise medfinansiering fra andre, for eksempel samarbeidspartnere, tilskudd fra fond/andre kilder, sponsorstøtte og inngangspenger.
 • i hvilken grad søker kan sannsynliggjøre at prosjektet er realiserbart.
 • i hvilken grad kulturopplevelsen vurderes å være attraktiv og tilgjengelig for publikum i Lørenskog.
 • i hvilken grad søker av tilbakevendende arrangement, kan vise at det skjer en utvikling og fornyelse av arrangementet fra år til år.

Utgifter til servering, premiering og administrasjon er ikke støtteberettiget.

5.7 Markedsføring

Søker som blir innvilget støtte skal i all markedsføring oppgi at prosjektet er støttet av Lørenskog kommune.

Søker som blir innvilget støtte til arrangement skal dessuten opprette arrangementet i Friskus (digital møteplass for aktivitet og frivillighet).

5.8 Behandling

Søknaden behandles av kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget og avgjøres normalt i desember/januar (se punkt 1.5).

Støtten gis enten som tilskudd eller som underskuddsgaranti.

Tilskudd kan betales ut på forskudd, men vil vanligvis bli betalt ut etterskuddsvis mot fremlagt rapport/regnskap. Underskuddsgaranti utbetales etter at arrangementet/prosjektet er gjennomført og under forutsetning av at tiltaket kan dokumentere et underskudd.

Søker er selv forpliktet til å sikre at tilskuddet blir utbetalt i løpet av året tilskuddet gjelder. For å få utbetalt tilskuddet må søkeren kontakte Lørenskog kommune Kultur innen 15. desember. Hvis ikke bortfaller tilskuddet.

5.9 Regnskap

Regnskap skal være Lørenskog kommune, Kultur, i hende senest 3 måneder etter at arrangementet/tiltaket er avviklet. Regnskapet skal være direkte sammenlignbart med budsjettet i søknaden. Dersom de faktiske utgiftene er vesentlig mindre enn det som er opplyst i søknaden, kan tilskuddet bli redusert tilsvarende. Søker plikter å oppgi alle inntekter og utgifter i regnskapet.

Sammen med regnskapet skal det også sendes inn en evaluering av arrangementet/tiltaket som klart dokumenterer at tilskuddet er brukt til det omsøkte formålet og at øvrige forutsetninger og vilkår for tilskuddet er oppfylt.

Rapportering skal gjøres på et eget elektronisk skjema.

Lørenskog kommune kan kreve revisjonsberetning for tilskudd over 100 000 kr.