Tilskudd til private idrettsanlegg

Formålet med ordningen er å gi støtte til frivillige organisasjoner som har egne idrettsanlegg eller som leier av andre (med eller uten driftsansvar for anlegget) og som ikke har tilfredsstillende tilbud om å drive sin aktivitet i kommunale anlegg.

Søknadsfrist: 2. mai
Søknader som mottas etter fristen vil ikke bli behandlet.

Har du spørsmål om driftstilskudd eller trenger hjelp med søknaden, kontakt oss på e-post kulturstotte@lorenskog.kommune.no

6 Tilskudd til private idrettsanlegg - retningslinjer

6.1 Formål

Formålet med ordningen er å gi støtte til frivillige organisasjoner som har egne idrettsanlegg eller som leier av andre (med eller uten driftsansvar for anlegget) og som ikke har tilfredsstillende tilbud om å drive sin aktivitet i kommunale anlegg.

6.2 Aktuelt for

Tilskudd til drift/leie av private idrettsanlegg kan gis til frivillige organisasjoner i Lørenskog som eier eller har leiekontrakt på klubbkontor, klubblokaler eller areal for idrettsanlegg.

For å kunne innvilges tilskudd til private idrettsanlegg, må organisasjonen:

6.3 Søknad

Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema.

Søknaden skal blant annet inneholde/vedlegges:

  • for drift av eget anlegg: dokumentasjon på eierskap og revidert regnskap for foregående års drift av anlegget 
  • for leie av privat anlegg med driftsansvar: gyldig leiekontrakt
  • for leie av privat anlegg uten driftsansvar: dokumentasjon på betalt leie

6.4 Søknadsfrist

2. mai

6.5 Hva kan det gis tilskudd til

Det kan gis tilskudd til organisasjonens utgifter til drift (som for eksempel strøm, kommunale avgifter, forsikringer og renhold) og vedlikehold på egne anlegg, og utgifter til leie av andres anlegg. Vedlikehold hvor det er mulig å få spillemidler, inngår ikke i grunnlaget for tilskudd.

Det gis ikke tilskudd til: utgifter til leie av Lørenskog kommunes anlegg eller for tjenester som søkeren ivaretar gjennom driftsavtale med Lørenskog kommune.

6.6 Beregning av tilskudd

Tilskudd beregnes etter en samlet vurdering av anleggets størrelse og søkers driftskostnader knyttet til anlegget. Organisasjonens aktivitet for barn og unge i anleggene og antall medlemmer under 20 år vektlegges.

6.7 Behandling

Søknaden behandles av kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget og avgjøres normalt i juni (se punkt 1.5).

Utbetaling av tilskudd skjer vanligvis innen 1. september.