Utleie av Rådhusparken

Rådhusparken skal så langt som mulig være tilgjengelig for alle kommunens beboere og besøkende, med full tilgjengelighet for alle brukergrupper. Aktiviteter og arrangementer skal være til berikelse og glede for kommunens innbyggere og gjenspeile mangfoldet i kommunens befolkning. Særlig skal barn og ungdoms behov tilgodeses.

Rådhusparken

Rådhusparken skal ikke leies ut til arrangementer som diskriminerer grupper eller deler av befolkningen. Det er ønskelig med arrangementer som gjenspeiler kommunens verdier om lik behandling av alle, med samme rettigheter uavhengig av tro, kjønn, alder, seksuell orientering, funksjonsdyktighet og etnisk opprinnelse.

Kommunens egne aktiviteter og lokale initiativ skal ha fortrinn til bruk av Rådhusparken. Hvis det totale bruket av parken medfører fare for forringelse, skal individuell aktivitet og frivillige organisasjoner prioriteres foran kommersiell virksomhet.

Utleie til ikkekommersiell aktivitet

Utleie til ikkekommersiell aktivitet som religiøse, politiske og kulturelle ytringer er gratis.

Utleie til kommersiell aktivitet

Markedspris legges til grunn for utleie til kommersiell virksomhet. Kulturhussjefen fastsetter pris etter en skjønnsmessig vurdering i det enkelte tilfellet. Minimum leie er 1000 kroner. Ved innsendelse av søknad der fremleie er aktuelt, plikter søker å legge ved priser for det. Hvis dette ikke gjøres, og fremleie oppdages etter gjennomført leieforhold, har Lørenskog hus rett til å kreve ekstra leie som maksimalt motsvarer inntekt fra fremleie. Ved slike tilfeller kan leietakter nektes leie i fremtiden.

Kontaktinfo

Retningslinjer og annen nyttig info