Retningslinjer for tildeling av treningstider i idrettsanlegg

Vedtatt av Kultur- og oppvekstutvalget i sak 30/98 og i sak 007/01

 1. Klubben/ foreningen må være hjemmehørende i Lørenskog kommune som organisasjon med definert formål og aktivitet.
   
 2. Idretter som har sin naturlige idrettslige aktivitet inne skal ha fortrinnsrett ved tildeling av treningstid i haller. Hallidretter/hallaktiviteter er definert til å være idrett/ aktivitet som på toppnivå i Norge utøves inne i hall som er større enn gymsal.
   
 3. Treningstiden tildeles i timer, der en time er 60 minutter.
   
 4. Inneidretter tildeles timer til trening i hall etter sportslig nivå innenfor lagidrett og individuell idrett.
 • Lagidretter:
  • Nivå 1: Øverste nivå (elite/1.div.): 6 timer per uke per lag
  • Nivå 2: Nest øverste nivå: 4 timer per uke per lag
  • Nivå 3: Tredje øverste nivå: 3 timer per uke per lag
  • Nivå 4: Lavere div. og jr. f.o.m. 16 t.o.m. 19 år: Inntil 2 timer per uke per lag
  • Nivå 5: Aldersbestemte f.o.m. 12 t.o.m. 15 år: Inntil 2 timer per uke per lag
    
 • Individuelle idretter
  • Nivå 1: Landslagsnivå: 6 timer per uke
  • Nivå 2: Elite/A-nivå i Norge: 4 timer per uke
  • Nivå 3: Alder over 12 år: Inntil 2 timer per uke
 1. For unge under 12 år tildeles 1 time pr. uke pr. lag/ aktivitet, uavhengig av inne/uteidrett.
   
 2. Tildelte treningstimer etter pkt. 4 nivå 5 og pkt. 5 kan ikke omfordeles til andre grupper/ lag innen klubbene.
   
 3. Det kan tildeles treningstider etter spesielle vilkår.
   
 4. Klubbene rapporterer tilbake til kultursektoren om hvordan de fordeler sin tildelte treningstid.
   
 5. Treningstid som blir misbrukt eller ikke benyttet kan trekkes tilbake og omfordeles.
   
 6. Klubber som ved eie eller leie disponerer egne haller tildeles ikke treningstid etter disse retningslinjene.