Klima- og energi

Kommunedelplan for klima og energi i Lørenskog kommune 2010-2014 var ute på høring sommeren 2009. Kommunen mottok 10 innspill. Planen ble vedtatt av kommunestyret 3. februar 2010.
Du kan laste ned klima- og energiplanen her (pdf)

Norge har som mål at utslippet av klimagasser innen 2012 skal være 9 % lavere enn i 1990. Det anslås at om lag 20 % av de nasjonale utslippene av klimagasser er knyttet til kommunale virkemidler og tiltak.

Utslipp

De direkte utslippene av klimagasser pr. innbygger i Lørenskog var i 2006 på ca. 3 tonn. I tillegg kommer de indirekte utslippene fra bruk av elektrisitet og annet forbruk. Vi må regne med et tilleggsutslipp på ca 5,5 tonn CO2 pr. innbygger pr. år i Lørenskog – utelukkende knyttet til elektrisitet.

Klimagassutslippene er Lørenskog består stort sett av karbondioksid (CO2). Metan og lystgass står for kun 4% av utslippene. Den største kilden til både lystgass og metanutslipp er landbruket. Når det gjelder karbondioksid er transport og oppvarming største kilde.

Energi

Utviklingen i stasjonær energibruk i Lørenskog i årene 2000 til 2005.  - Klikk for stort bildeUtviklingen i stasjonær energibruk i Lørenskog i årene 2000 til 2005.

Den samlede kommunale bygningsmasse har et årlig energiforbruk på nærmere 26 GWh. Dette utgjør ca. 166 kWh pr. m2 pr. år, og er relativt lavt i forhold til landsgjennomsnittet for den kommunale bygningsmassen. Bruk av elektrisitet, som dominerer i den kommunale bygningsmassen, gir indirekte utslipp av klimagasser. Det blir derfor viktig å prioritere energieffektivisering samt økt andelen av fornybar energi i kommunale bygg og anlegg. At både offentlige og private bygg og anlegg knyttes til fjernvarmanlegget er et viktig klimagassreduserende tiltak. Innbyggere og næringsdrivende skal oppfordres og veiledes til å redusere sitt energiforbruk og gå over til klimanøytral energi.

Transport

Mens det stasjonære energiforbruket i kommunen har avtatt de senere årene, har forbruket til mobile formål (hovedsakelig veitrafikk) økt betydelig i samme periode. Lørenskog kommune har ikke egne virkemidler for kollektivtrafikken, men vil samarbeide med andre myndigheter for å oppnå best mulig tilbud overfor innbyggerne. Kommunens viktigste virkemiddel for å redusere biltrafikk er å sørge for en arealplanlegging som reduserer transportbehovet samt sørge for et godt utbygd og vedlikeholdt gang- og sykkelveinett. Det er også en målsetting å få etablert en bysykkelordning i Lørenskog. Utslipp av klimagasser fra kommunens egen tjenestekjøring skal reduseres ved blant annet å investere i mindre forurensende kjøretøyer, innføre økokjøring og oppfordre til mer sykling.

Miljøsertifisering

Lørenskog kommune som bedrift skal gå foran med et godt eksempel overfor andre bedrifter og innbyggere i kommunen også på andre områder. Miljøsertifisering av kommunale virksomheter, miljøvennlige innkjøp og opplæring av ansatte er eksempler på tiltak.

Forbruk og avfall

Forbruk og avfall representerer store indirekte utslipp, blant annet som følge av produksjon og transport utenfor kommunegrensene. Romerike Avfallsforedling (ROAF) har en viktig rolle i kommunikasjon med innbyggerne om konsekvenser av stadig økt forbruk, og ved å legge til rette for en forbedret avfallshåndtering. ROAF har også et ansvar i å utnytte energien fra metangass i nedlagte avfallsdeponi. Å redusere transporten av avfall, samt utnytte ressursene i avfallet på en miljømessig god måte, er også en stor utfordring.

Landbruk

I Lørenskog bidrar landbruk til en relativt liten del av klimagassutslippet, men måten man driver jord- og skogbruk på har generelt stor betydning for utslipp av klimagasser. Regionkontor Landbruk vil bruke sine virkemidler for å bidra til at gårdbrukere reduserer sine utslipp, særlig fra gjødsling og jordbearbeiding, og vil ta initiativ til økt satsing på produksjon og bruk av bærekraftig biobrensel.

Informasjon

Gjennom informasjon og holdningsskapende arbeid skal innbyggerne få økt kunnskap om klima og miljø. Skolene vil kunne benytte seg av ulike undervisningstilbud innen energi og avfall. Kommunen ønsker også å samarbeide med næringslivet for å redusere klimagassutslippene.

Klimatilpasninger

I tillegg til de handlinger vi foretar oss for å redusere klimagassene, må vi også møte de utfordringene klimaendringene fører til, og som vi allerede har begynt å se konsekvensen av. Det vil blant annet være økt fare for flom, forurensning av vassdrag, spredningen av fremmede arter og spredning av sykdommer. Riktig håndtering av overvann og oppdatering av kommunens risiko- og sårbarhetsanalyser er blant tiltakene.

Årlig klimarapport

For å holde oversikt over kommunens oppfølging av denne kommunedelplanen, skal alle som er ansvarlige for de ulike tiltakene bidra til en årlig klimarapport for Lørenskog kommune.

Fant du det du lette etter?