Klima- og energiplan 2010 - 2014

Lørenskog kommunestyre har vedtatt en klima- og energiplan (Kommunedelplan for klima og energi i Lørenskog kommune 2010 - 2014). Planen skal fungere som et redskap for å redusere energiforbruk og klimagassutslipp i kommunen.

Foto: Mona Nilsen - Klikk for stort bilde

Klima- og energiplanen (PDF, 789 kB) beskriver utfordringene vi står overfor, og beskriver konkrete tiltak for å redusere energiforbruket og klimagassutslippene i Lørenskog. Tiltakene er innen temaene:

  • Energi
  • Transport
  • Forbruk
  • Avfall
  • Landbruk
  • Informasjon
  • Holdningsskapende arbeid
  • Tilpasninger til klimaendringer

De fleste av tiltakene er avhengige av at kommunen samarbeider med andre for at de skal kunne gjennomføres.

Bred involvering

Arbeidet med planen internt i kommunen har involvert alle tjenesteområder og interkommunale selskap. Det er lagt vekt på bred deltagelse med den hensikt å få en plan som er godt akseptert, og som politikere og administrasjon har et eierforhold til. Det er avholdt åpent møte for befolkningen, og administrasjonen har besøkt lag og foreninger som har ønsket å få informasjon om og gi innspill til planen.

10 høringsuttalelser

Planen var på høring i perioden fra 6. juni 2009 til 1. september 2009, og Lørenskog kommune mottok 10 høringsuttalelser. Innspillene er blitt vurdert, og planen ble noe endret basert på disse innspillene. Etter politisk behandling i styringsgruppa for lokal Agenda 21 og miljø- og samferdselsutvalget høsten 2009, ble planen endelig vedtatt av kommunestyret 3. februar 2010.

Fant du det du lette etter?