Grønt Flagg i Lørenskog kommune - Bakgrunn

Kommunestyret i Lørenskog kommune har vedtatt Kommunedelplan for klima og energi i Lørenskog kommune 2010-2014. Det overordnede målet med planen er å redusere forbruket av energi og utslippet av klimagasser. Ett av tiltakene i planen er at alle kommunale virksomheter skal være miljøsertifisert innen 2020.

Hver virksomhet vurderer selv når de skal sette i gang arbeidet, og må selv sørge for at det settes av om økonomiske ressurser gjennom budsjettarbeidet. Tanken er at alle deler av kommunen skal ha et miljøfokus i sin virksomhet.

Miljøfyrtårn er en vanlig sertifiseringsordning for kommunale virksomheter, men Grønt Flagg-ordningen er et godt alternativ for skoler og barnehager. En henvendelse fra Rotaryklubbene desember 2010 resulterte i et møte 1. februar 2011 der både rådmann Bamrud og skole- og oppvekstsjef Ødegaard deltok. Det var enighet i dette møtet om at Grønt Flagg burde skulle brukes ved miljøsertifisering av skoler og barnehager, da ordningen er rimeligere enn Miljøfyrtårn, blant annet fordi det ikke stilles krav om bruk av ekstern konsulent og sertifisør. I tillegg legger Grønt Flagg stor vekt på det pedagogiske.

Det ble nedsatt en forberedende arbeidsgruppe og oppstartsmøte ble holdt 29. april 2011. Arbeidsgruppa består av representanter fra 2 pilotskoler (en ungdomsskole og en barneskole), 2 pilotbarnehager (en kommunal og en privat), Lørenskog Rotaryklubb, Lørenskog Vest Rotaryklubb, oppvekst- og utdanningskontoret og plan- og miljøseksjonen.