Biologisk mangfold

Biologisk mangfold er jordens variasjon av livsformer. Millioner av planter, dyr, sopp og mikroorganismer, variasjonen i deres arveanlegg og det kompliserte økologiske samspillet de er en del av, utgjør det biologiske mangfoldet.

Biologisk mangfold er grunnlaget for menneskelig eksistens og for verdiskaping, velferd og livskvalitet. Vi må ta vare på det slik at også framtidige generasjoner kan ha nytte og glede av naturens mangfold.

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde

Det biologiske mangfoldet i Lørenskog er truet

Over 100 små og store lokaliteter med viktige naturtyper er kartlagt og verdisatt i Lørenskog. De fleste av disse lokalitetene finner vi i skog. For eksempel urskog og gammel løvskog. Deretter har ferskvann og våtmark flest lokaliteter. Les mer om Naturtyper i Lørenskog, 2002. (DOC, 521 kB)

Fire store viltområder er avgrenset og vurdert som viktige eller svært viktige for viltet:
- Vestre Tonekollen viltområde
- Svarvestolbrenna viltområde
- Losbydalen viltområde
- Østmarka naturreservat viltområde

Rådyr, elg, rev, hare, ekorn, grevling, mink, røyskatt, snømus, bever og flere arter av smågnagere er vanlige pattedyr i Lørenskog. Andre pattedyr som f.eks. mår og gaupe, er langt sjeldnere.

Når det gjelder fuglelivet så er dette spesielt artsrikt i bekkedrag og andre lavereliggende områder. Det er mer artsfattig i Østmarka, men det finnes interessante arter som storfugl, orrfugl, jerpe, storlom, fiskeørn, hønsehauk, gråspett og tretåspett. 31 rødlistede arter av fugl, pattedyr og amfibier er registrert i de fire viltområdene. Les mer i rapport Vilt og viltområder i Lørenskog kommune, 2002. (DOC, 157 kB)

Totalt er det funnet fem arter av amfibier i Lørenskog:
- Liten salamander
- Stor salamander
- Spissnutet frosk
- Vanlig frosk
- Padde

I 2000 ble 40 dammer og tjern i Lørernskog undersøkt for forekomst av amfibier. Liten salamander ble funnet i 12 dammer og tjern, og stor salamander i 4. Begge salamanderartene har rødlistestatus i Norge og internasjonalt. Stor salamander er spesielt truet, og det er laget en nasjonal Handlinsplan for stor salamander. Funnstedene for stor salamander var alle i Østmarka, og det ble foretatt en ny kartlegging av salamander i Østmarka i 2009.

Det er registrert 11 arter av fisk i Lørenskog kommune i tillegg til edelkreps:
- Abbor
- Bekkeniøye
- Gjedde
- Hork
- Karuss
- Lake
- Laue
- Mort
- Røye
- Ørekyte
- Ørret
- Ferskvannskreps (edelkreps)

De vanligste artene av fisk er abbor og mort. Ørret, ørekyte og gjedde er også vanlige.

Mange dyr og planter er små og uanselige. De er lite synlige for andre enn eksperter, men kan allikevel ha en svært viktig rolle økosystemet det lever i. Dette gjelder spesielt insekter, lav, moser og sopp.

En kartlegging av biologisk mangfold i en rekke elver, bekker og vann viser et rikt dyre- og planteliv, med flere rødlistede og sjeldne arter. Det ble registrert 155 forskjellige arter av virvelløse dyr som har tilknytning til ferskvann. Blant annet kan nevnes svamper, igler, muslinger, snegler, døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vannteger, vårfluer, biller og krepsdyr.

Sinoberbillen er en truet art som Lørenskog kommune har fått et spesielt ansvar for. Sinoberbillen lever i tilknytning til nylig døde trær, først og fremst osp. Den er funnet i Østmarka, søndre del av Losby Bruk delvis innenfor Østmarka naturreservat.

Utbygging og endringer av naturen fører til reduksjon i biologisk mangfold

Lørenskog kommune har ansvar for å ta vare på naturmangfoldet i sitt lokalsamfunn, slik alle lokalsamfunn i hele verden har.

Befolkningsøkning og økt ressursbruk fører til redusert biologisk mangfold gjennom:

- Tap og oppdeling av leveområder
- Overbeskatning av planter og dyr
- Forurensning av jord, vann og luft
- Innføring av nye arter og sykdommer
- Klimaendringer

I Lørenskog er det særlig utbygging som har redusert og delt opp leveområdene. Også effektivisering innen jord- og skogbruk har bidratt til redusert mangfold. Tidligere intensiv jakt på enkelte arter har også bidratt til tilbakegang, f.eks. hønsehauk. Tilbakegangen hos rovfugler skyldes også miljøgifter.

Amfibiene er også en truet dyregruppe. Gjenfylling av dammer og utsetting av fisk er den største trusselen.

Nye og fremmede arter er med på å utkonkurrere planter og dyr som naturlig hører hjemme i et område. Mink, kanadagås og kjempebjørnekjeks er eksempler på slike fremmede og uønskede arter. Disse artene bekjempes i Lørenskog.

Vi er avhengige av naturen

Hvorfor er det viktig å bevare det store mangfoldet som finnes i naturen?

Økologisk verdi – alle arter har en økologisk rolle i naturen, inklusive mennesket
Overlevelsesverdi – naturen har større muligheter til å møte endringer på jorden dersom det er stor variasjon i gener og arter
Økonomisk verdi – eks insektenes bestøvning av planter og arter som renser vann
Helsemessig verdi – mange viktige medisiner er utviklet fra levende organismer
Etisk verdi – alt liv er unikt og har en verdi, og ingen har ikke rett til å utrydde arter for å fremme egne interesser
Estetisk og rekreasjonsmessig verdi – vi liker å ferdes i landskap med variert natur

Fremtidige generasjoner skal ha samme muligheter til å utnytte og nyte naturens mangfold som vi har i dag.

Kartlegging og bevaring

For det videre arbeidet med biologisk mangfold i kommunen, anbefales det å sikre og gjenskape artsrike naturtyper i kulturlandskapet. Beiteprosjekter kan være av stor betydning. Videre bør overvåking og sikring av amfibielokaliteter prioriteres. Losbyvassdraget med sine godt utviklede meandere og rike forekomster av øyenstikkere bør prioriteres høyt i arbeidet med bevaring av biologisk mangfold. Det er også her viktige at de, i dag, åpne fuktengene omkring elva får forbli åpne.

Lørenskog har en differensiert forvaltning av kommunens vassdrag som blant annet innebærer forbud mot inngrep i og langs vassdrag. Det er ikke lov å lukke bekker. Åpne bekker har et mye større biologisk mangfold enn lukkede bekker.

 Plan- og bygningslov vil sammen med ny Naturmangfoldslov være viktige og nyttige styringsverktøy på arealsiden.