Fremmede arter

Klikk for stort bilde

Kjempebjørnekjeks, iberiaskogsnegl, kanadagås og mink er eksempler på fremmede arter som ikke hører naturlig hjemme i norsk natur og som har etablert seg i Lørenskog. Disse artene kan være skadelig for det biologiske mangfoldet, og det må gjøres tiltak for at de ikke skal spre seg og utkonkurrere andre arter.

Klikk for stort bilde

Fremmede arter etablerer seg i Lørenskog kommune

Fremmede arter er en av de største truslene mot naturmangfoldet på jorda. De kan også være en trussel for vår helse og økonomi. Det er spesielt invaderende arter, og arter som sprer sykdom eller parasitter, som er problematiske for de naturlige økosystemene.

Arter vi er spesielt redde for at skal etablere seg her i landet er listet opp i den såkalte svartelisten. Flere svartelistede arter holder til her i Lørenskog kommune, og det er viktig å sette i gang tiltak så tidlig som mulig for å begrense utbredelsen av disse.

Innførsel og spredning

Spredning av arter er etter hvert blitt et stort problem som følge av globalisering med økt handel og reisevirksomhet over landegrensene. Hvert år dukker det opp en rekke arter i Norge som ikke hører naturlig hjemme i norsk natur. Også Lørenskog utsettes for disse fremmede artene.

Fremmede arter truer det biologiske mangfoldet

Innførsel og spredning av fremmede arter er en av de største truslene mot det biologiske mangfoldet. Nye og fremmede arter er med på å utkonkurrere planter og dyr som naturlig hører hjemme i Lørenskog.

Ikke alle fremmede arter utgjør et problem, men en del arter som etablerer seg i nye områder medfører store endringer og skader på økosystemene. Dette skjer ved at nye, fremmede organismer konkurrerer med de eksisterende organismene i et område og fortrenger dem.

Kampen mot de fremmede artene

Kanadagås, mink, iberiaskogsnegl og kjempebjørnekjeks er eksempler på slike fremmede og skadelige arter. Disse artene bekjempes i Lørenskog.
 

Fant du det du lette etter?