Helse og omsorg i Lørenskog kommune

Kommunens helse- og omsorgstilbud organiseres og utøves av helse og omsorg.
Tlf 67 93 40 00
E-post: postmottak@lorenskog.kommune.no

Kommunaldirektør Gry Røste er ansvarlig for tjenesten.
Tlf 67 93 40 00
E-post: gryros@lorenskog.kommune.no

Helse- og omsorg yter tjenester til yngre og eldre mennesker med fysisk eller psykisk sykdom eller utviklingshemming. Tjenester som ytes er: råd, veiledning og støtte for å mestre dagliglivet, praktisk bistand (hjemmehjelp) og opplæring i hjemmet, hjemmesykepleie, matombringing, avlasting, omsorgslønn, bistand til sosialt meningsfylt liv (støttekontakt /fritidskontakt), omsorgsbolig, dagsenter, aktiviteter, rehabilitering og institusjonsopphold.

Helse og omsorg dekker også områdene legetjenester, helsestasjoner og skolehelsetjeneste, reisevaksine, psykisk helse, fysioterapi, ergoterapi, individuell plan, tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede, friskliv, miljørettet helsevern, smittevern, forebyggende medisin og rehabilitering.

Helse og omsorg har nært samarbeid med omkringliggende kommuner om samhandlingsreformen. Det er opprettet et eget regionalt samhandlingskontor Nedre Romerike for å ivareta kommunenes forpliktelser.

  

Fant du det du lette etter?