Helse-, omsorgs-, og mestringstjenesten i Lørenskog kommune

Kommunens helse- og omsorgstilbud organiseres og utøves av helse og omsorg.
Tlf 67 93 40 00
E-post: postmottak@lorenskog.kommune.no

Kommunaldirektør Gry Røste er ansvarlig for tjenesten.
Tlf 67 93 40 00
E-post: gryros@lorenskog.kommune.no

Klikk for stort bilde

Helse-, omsorgs-, og mestringstjenesten yter tjenester til yngre og eldre mennesker med fysisk eller psykisk sykdom eller utviklingshemming. Tjenester som ytes er: råd, veiledning og støtte for å mestre dagliglivet, praktisk bistand (hjemmehjelp) og opplæring i hjemmet, hjemmesykepleie, matombringing, avlasting, omsorgslønn, bistand til sosialt meningsfylt liv (støttekontakt /fritidskontakt), omsorgsbolig, dagsenter, aktiviteter, rehabilitering og institusjonsopphold.

Helse-, omsorgs-, og mestringstjenesten dekker også områdene legetjenester, helsestasjoner og skolehelsetjeneste, reisevaksine, psykisk helse, fysioterapi, ergoterapi, individuell plan, tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede, friskliv, miljørettet helsevern, smittevern, forebyggende medisin og rehabilitering.

Helse-, omsorgs-, og mestringstjenesten har nært samarbeid med omkringliggende kommuner om samhandlingsreformen. Det er opprettet et eget regionalt samhandlingskontor Nedre Romerike for å ivareta kommunenes forpliktelser.