Tvangsmulkt

Virksomheter og tredjeparter som ikke overholder frister for levering av opplysninger, kan risikere tvangsmulkt. Det vil si at dere må betale et beløp hver dag inntil dere har levert.

Hvem kan ilegges tvangsmulkt?

Alle virksomheter som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold, kan bli ilagt tvangsmulkt ved manglende levering. Tvangsmulkt er hovedreaksjonen overfor tredjeparter som ikke gir pliktige opplysninger.

Lønnsmottakere og pensjonister som kan levere forhåndsutfylt skattemelding kan ikke bli ilagt tvangsmulkt.

Levér til rett tid

Hensikten med tvangsmulkt er å skape et oppfyllelsespress. Det vil si å fremtvinge levering av pliktige opplysninger innen de fastsatte fristene.

Når er tvangsmulkt aktuelt?

Ved manglende innlevering eller åpenbare feil i

 • tredjepartsopplysninger (grunnlagsdata)
 • aksjonærregisteroppgaven
 • skattemelding for næringsdrivende
 • mva-meldingen

Tvangsmulkt kan også gjelde hvis virksomheten ikke retter seg etter pålegg om bokføring, eller ikke gir opplysninger vi har etterspurt i en kontroll.

Dette må dere gjøre

Skatteetaten sender ut varsel og vedtak i samme brev. I brevet står det hva dere må gjøre for å slippe å betale tvangsmulkten.

Som regel kan dere slippe å betale tvangsmulkten hvis dere leverer opplysningene vi har etterspurt innen en ny dato oppgitt i brevet. Hvis dere ikke leverer innen den nye datoen, vil dere motta en faktura fra Skatteetaten.

Hvis dere blir ilagt tvangsmulkt, må dere betale en daglig, løpende mulkt inntil

 • dere leverer opplysningene vi har etterspurt
 • Skatteetaten fastsetter grunnlaget ved skjønn, eller
 • maksgrensen for tvangsmulkt er nådd

Hvor mye må dere betale?

 • For skattemeldinger (tidligere selvangivelse og omsetningsoppgave) er satsen et halvt rettsgebyr per dag. I 2017 er rettsgebyret 1 049 kroner per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr. Dermed er maksbeløpet 52 450 kroner.
 • For tredjepartsopplysninger er satsen 1 rettsgebyr per dag. Maksbeløpet er 52 450 kroner.
 • For bokføringspålegg er satsen 1 rettsgebyr per dag. Maksbeløpet er 1 million kroner.

I særlige tilfeller kan tvangsmulkten settes lavere eller høyere.

Skattemeldinger omfatter formue og inntekt, merverdiavgift, særavgifter og melding om trekk.

Tredjepartsopplysninger omfatter nesten all annen innrapportering, for eksempel aksjonærregisteroppgave, informasjon fra boligsameier, informasjon om pass og stell av barn, data om verdipapirfond og innskudd, utlån og renter.

Klage på tvangsmulkt

Den som blir ilagt tvangsmulkt kan klage på vedtaket innen seks uker.

Dere må betale tvangsmulkten selv om dere skal klage. Hvis klagen taes til følge, får dere pengene tilbakebetalt.

Krav til klagen:

Dersom tvangsmulkt opprettholdes av skattekontoret, oversendes klagen til Skattedirektoratet som klageinstans.

Aktuelt regelverk

 • Om tvangsmulkt: skatteforvaltningsloven §14-1 og §14-2
 • Om klage: skatteforvaltningsloven §13