Ofte stilte spørsmål om inntak og skoletilhørighet

Skoletilhørighet

Hvilken skole skal barnet mitt gå ved?

Det er først og fremst elevens bostedsadresse som avgjør hvilken skole eleven skal gå ved. Lørenskog fordeler skolestartere i 1. og 8. trinn bosatt i Lørenskog mellom skolene i oktober hvert år. Varsel om skoleplass sendes til elever som skal starte på skolen i desember. Vedtak om skoleplass sendes i mars kalenderåret barnet starter ved skolen.  

Lørenskog har ikke skolekretser, men det er definert «veiledende inntaksområder» for hver skole. 

Forklaring til kart over veiledende inntaksområder: 

Inntaksområdet
Barneskole Ungdsomsskole
Fjellhamar skole Fjellsrud skole
Luhr skole Fjellsrud skole
Finstad skole Hammer skole
Kurland skole Hammer skole
Solheim skole Kjenn skole
Rasta skole Kjenn skole
Benterud Løkenåsen skole
Åsen skole Løkenåsen skole

 

Hva skjer om vi flytter ut av det veiledende inntaksområdet, til en annen del av kommunen?

Nærskoletilhørighet vurderes på nytt hvis man flytter ut av skolens inntaksområde.  

Kan jeg klage på vedtak om nærskole?

Hvis du ønsker å klage på vedtaket, sender du klage til skolen innen tre uker etter at du har fått vedtaket. Hvis verken rektor eller skolesjefen endrer på avslaget sendes klagen til Fylkesmannen for Oslo og Viken for videre behandling. Du kan ikke klage på Fylkesmannens vedtak. 

Vi skal flytte til Lørenskog med skolebarn, hva gjør vi?

Lørenskog løpende inntak av innflyttere elever i løpet av skoleåret. Dere må varsle skolen barnet deres er elev ved i dag, og melde flytting i folkeregisteret. Videre tar dere direkte kontakt med den aktuelle nærskolen, se i dette kartet .  Skriv inn egen bostedsadresse, så vil dere få fram aktuell skole. 

Hva skjer dersom nærskolen ikke har ledig plass?

Dersom skolen i inntaksområdet ikke har kapasitet, vil eleven få plass på nærmeste skole med ledig kapasitet.  

Kan vi søke om tidlig eller utsatt skolestart for barnet vårt?

Barn skal som regel starte på skolen det året barnet fyller 6 år.  

Foreldre kan søke om tidlig eller utsatt skolestart. Foreldre søker skriftlig til rektor ved nærskolen. Rektor henviser til PPT og ber om sakkyndig vurdering. PPT utreder, vurderer og gir sin anbefaling. Rektor fatter vedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT. Hvis du ønsker å klage på vedtaket, sender du klage til skolen.  

For barn som skal søke om tidlig skolestart, må barnet fylle 5 år innen 1. april.  

Kan vi søke om skolebytte?

Hvis dere ønsker å bytte skole sender dere et brev eller en epost til skolen dere ønsker skoleplass ved. Å få plass ved en annen skole enn nærmiljøskolen er ingen rettighet, og skolen har ikke plikt til å innvilge en søknad.  Søknaden blir forvaltet ut fra retningslinjer for skolebytte.   

Hva gjør vi når vi skal flytte fra Lørenskog med skolebarn?

Når dere flytter, eller helst noe før, må dere melde flytting til skolen der eleven går i dag, skolen vil sende flyttemelding til skolen barnet flytter til.  Dere må så ta kontakt med skolen i området dere flytter til. Husk også å melde flytting i folkeregisteret. 

Kan vi søke om skoleplass i en annen kommune enn der vi bor?

Som forelder kan du søke om at barnet deres skal gå på skole i en annen kommune enn den dere er bosatt i. I utgangspunktet skal barnet gå på skole i den kommunen de bor i. Det kan være aktuelt å innvilge søknad dersom 

  • særlige tungtveiende grunner tilsier at det er i barnets interesse å gå på nettopp denne skolen, eller 
  • det søkes for en kortere periode, f.eks. resten av et skoleår hvis det er kort tid igjen av skoleåret 

Søknad om dette må sendes både til kommunen barnet bor i, og kommunen dere ønsker skoleplass i.