Pedagogisk-psykologisk kontor (PPK)

Pedagogisk-psykologisk kontor (PPK) er en del av Oppvekst- og udanningssektoren i Lørenskog kommune med kommunaldirektør Dagfinn Cock som nærmeste overordnede.

 

PPK ledes av Lise Raffelsen Hope, lrh@lorenskog.kommune.no

Kontaktinformasjon:

PPT og logopedtjeneste: Beate Elvebakk, bev@lorenskog.kommune.no

Ressursenhet for førskolebarn: Toril Myhrer, toy@lorenskog.kommune.no

Tlf 67 93 41 71/73

Besøksadresse: Mailandveien 2  (Gamle Solheim skole)

Postadresse:      Lørenskog kommune

                           v/ PPK

                           Postboks 304

                           1471 Lørenskog

                    

PPK er kommunens faglige instans for barn, unge og voksne med særskilte behov.

PPK har følgende faggrupper:

  • Logopedtjeneste rettet mot barn i førskole- og grunnskolealder
  • Ressursenhet for førskolebarn som arbeider forebyggende med tidlig innsats til barn, foresatte og barnehager. Ressursenheten gir også spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter sakkyndig tilråding og enkeltvedtak. Ressursenheten har overordnet ansvar for særskilt tilrettelagt barnehagetilbud.
  • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) som har sitt hovedvirke innenfor systemrettet arbeid og individrettet arbeid knyttet til sakkyndig vurdering etter opplæringslovas §§ 5-1, 5-7 og 4A-2. PPT skal bistå grunnskolene i kommunen med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elever med sæskilte behov.
     

PPK samarbeider med foresatte, elever, barnehager, skoler og andre kommunale tjenester. Videre med fylkeskommunale og statlige tjenester. Det tverrfaglige samarbeidet i kommunen vektlegges spesielt.

Nyttige linker

 

Språkvansker

Matematiske ferdigheter – matematikkvansker

Læringsmiljø

Individuelle psykososiale vansker - psykososialt læringsmiljø

Grunnleggende lese- og skriveferdigheter

Flerspråklighet - flerkulturalitet

Utsatt og tidligere skolestart

Tegnspråkopplæring - opplæring i punktskrift - i grunnskolen

Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område opplæringslova §4A-2

Spesialundervisning i opplæringspliktig alder opplæringslova § 5-1

Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder barnehagelova § 19 a  

Opplæring i hjemmet på grunn av langvarig sykdom

Avvik fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Alternativ opplæringsarena

ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon)
 

Fant du det du lette etter?