Avvik fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Forskrift til Opplæringslova § 3-20. Fritak frå vurdering med karakter for elevar med individuell opplæringsplan.

 

Når ein elev i grunnskolen får opplæring etter individuell opplæringsplan, avgjer foreldra om eleven skal ha vurdering med eller utan karakter. I fag der det både gis skriftlege og munnlege karakter, kan foreldra også velje om eleven skal ha berre skriftleg eller munnleg karakter i faget. Dei som vel karakter i norsk skriftleg, kan velje karakter i den eine eller begge målformene. Valretten gjeld berre i fag som er omfatta av enkeltvedtaket om spesialundervisning. Elever i vidaregånde opplæring kan ikkje få fritk frå vurdering med karakter sjølv om dei har individuell opplæringsplan i eit fag.

For mange elever med spesialundervisning vil det forekomme avvik fra læreplanen. Avviket kan omhandle bortvalg av kompetansemål, men det kan også være behov for så store tilpasninger innenfor et kompetansemål at det ikke kan organiseres innenfor den ordinære undervisningen.

For elever på ungdomstrinnet vil bortvalg av kompetansemål få konsekvenser for sluttvurderingen i faget. Bortvalg av kompetansemål kan føre til at lærer ikke har grunnlag til å sette karakter.

At PPT i sin sakkyndige vurdering anbefaler avvik fra kompetansemål vil ikke automatisk avgjøre om det gis vurdering i faget eller ikke. PPT vurderer om elevens forutsetninger tilsier at eleven bør avvike fra kompetansemål eller ikke. Skolen må, i samråd med foresatte (og eleven hvis fylte 15 år), vurdere om det vil være hensiktsmessig for eleven å søke om fritak fra vurdering i de aktuelle fagene. Det er da foresatte som søker skolen v/ rektor om dette.

I grunnskolen bestemmer foreldrene om elever med IOP skal ha fritak fra vurdering med karakter, se forskrift til opplæringsloven § 3-209. Fritak fra vurdering med karakter gir ikke fritak fra opplæringen.

Elever som blir fritatt for vurdering med karakter i fag som avsluttes med eksamen, skal ikke delta i eksamen i dette faget.

Bortvalg av kompetansemål for elever på barnetrinn vil føre til manglende kunnskapsgrunnlag og vil derfor ha konsekvenser for det videre skoleløpet.

Elever som har rett til særskilt språkopplæring på 8., 9. og 10. trinn kan få fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål.

Elever med dysleksi har rett til, etter søknad, om å få fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål.

Forskrift til opplæringsloven § 3-22 Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål

Elevar som har hatt rett til særskild språkopplæring på 8., 9. eller 10. årstrinn i grunnskolen eller på Vg1, Vg2 eller Vg3 i vidaregåande opplæring, kan få fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål.

Når ein elev i grunnskolen og vidaregåande opplæring får opplæring etter individuell opplæringsplan, avgjer foreldra eller eleven om eleven skal ha vurdering med karakter i skriftleg sidemål. Valretten gjeld berre dersom enkeltvedtaket om spesialundervisning omfattar skriftleg sidemål.

 

Elevar i heile grunnopplæringa, tidlegare elevar og privatistar i vidaregåande opplæring har også rett til fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål dersom dei:

a) på grunn av sjukdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av ein sakkunnig, har problem med å greie begge målformene

b) ikkje har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole

c) fylte vilkåra for fritak frå opplæring eller vurdering i skriftleg sidemål i grunnskolen, men på grunn av dokumentert saksbehandlingsfeil likevel ikkje fekk fritak.

Berre den skolen eller fylkeskommunen som kan skrive ut vitnemål for den det gjeld, jf. § 3-42, kan gjere enkeltvedtak om fritak frå vurdering i skriftleg sidemål etter denne paragrafen.

Elevar som er fritekne frå vurdering med karakter etter denne paragrafen, skal ha halvårsvurdering og anna undervegsvurdering utan karakter.

Skoleeigaren skal stryke standpunktkarakter eller eksamenskarakter i skriftleg sidemål dersom en elev eller privatist som har fått innvilga fritak frå vurdering med karakter etter denne føresegna, likevel har fått vurdering i skriftleg sidemål.

Grunnlaget for vurdering i fag skal være de samlede kompetansemålene i læreplanen for faget, se § 3-3 i forskriften til opplæringsloven. Dette gjelder også for elever med IOP.

Fritak for vurdering med karakter kan bare fastsettes i enkeltvedtak om spesialundervisning for elever i grunnskolen, og ikke for elever i videregående opplæring. Elever på grunnskolen med fritak fra vurdering med karakter skal da ha vurdering uten karakter på grunnlag av målene i IOP, så langt planen avviker fra læreplanen for faget.

Forskrift til opplæringsloven § 3-23. Fritak frå vurdering med karakter i faget kroppsøving

Elevar som ikkje kan følgje opplæringa i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagd opplæring så langt dette er mogleg for eleven. Elevar kan få fritak frå vurdering med karakter i faget når den tilrettelagde opplæringa eleven får ikkje kan vurderast med karakter. Avgjerda er eit enkeltvedtak. Fritekne elevar skal ha halvårsvurdering og anna undervegsvurdering utan karakter.

 

Elever kan fritas for vurdering med karakter i kroppsøving med hjemmel både i forskrift § 3-20 og § 3-23. § 3-23 er i første rekke aktuell for elever som ikke har enkeltvedtak om spesialundervisning, eller at enkeltvedtaket ikke omfatter faget kroppsøving.  Fritaket gjelder for hele faget, det er ikke lengre slik at fritaket bare gjelder den praktiske delen av faget. Et skille mellom en teoretisk og praktisk del er ikke i samsvar med kompetansebegrepet i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. De elevene som fritas fra vurdering med karakter etter denne bestemmelsen skal fortsatt delta i opplæringen.