Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område opplæringslova §4A-2

 Voksne som har rett til grunnskoleopplæring etter § 4A-13, kan ha rett til spesialundervisning etter    § 4A-2 første eller andre ledd4.  

Den voksnes rett til spesialundervisning er en individuell rettighet. Dette betyr at dersom den voksne oppfyller et av grunnlagene etter opplæringsloven § 4A-2, har han eller hun krav på spesialundervisning.

Gjeldende regler i opplæringsloven kapittel 56, gjelder også for spesialundervisning for voksne, se      § 4A-2 tredje ledd4: opplæringstilbudet skal være slik at den voksne får et forsvarlig utbytte av opplæringen, krav om sakkyndig vurdering, enkeltvedtak, krav om IOP og årsrapport.

Voksne kan ha rett til spesialundervisning:

-  i de tilfeller den voksne ikke har eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne

- i de tilfeller den voksne har et særlig behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter. I denne sammenheng er grunnleggende ferdigheter ment å dekke ADL trening (opplæring i daglige gjøremål), grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, grunnleggende lese- og skriveferdigheter, motorisk trening og liknende.

Opplæring i grunnleggende ferdigheter dekker både opplæring i nye ferdigheter, relæring av tidligere innlærte ferdigheter og oppnådd kompetanse, vedlikehold og utvikling av de grunnleggende ferdighetene.. Begrepet "grunnleggende ferdigheter" brukes også i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Her er grunnleggende ferdigheter: lese, skrive, regne, uttrykke seg muntlig og bruke digitale verktøy. Grunnleggende ferdigheter etter Kunnskapsløftet og grunnleggende ferdigheter etter § 4A-2 andre ledd har følgelig ikke samme betydning, men er til dels overlappende. Voksne med behov for voksenopplæring på grunnskolens område, men som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære voksenopplæringen, har etter sakkyndig vurdering rett til spesialundervisning på grunnskolen område (jf. Opplæringslovens § 4A – 2). I tillegg omfatter denne retten voksne som har særlig behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter.  Voksne som på grunn av sykdom, skade eller ulykke kan omfattes av den samme rettigheten. Forskrift åpner også opp for relæring av grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, herunder grunnleggende lese- og skriveferdigheter.

Spesialundervisning for voksne i Lørenskog

Spesialundervisning etter § 4A-2 er organisert under Oppvekst og utdanning, lokalisert på Lørenskog voksenopplæring.

Henvisning foretas ved eget skjema til PPT ved søker/ verge. Sakkyndig vurdering utarbeides av PPT i nært samarbeid med søker/ verge. I de tilfeller sakkyndig vurdering tilrår spesialundervisning, skal rektor ved Lørenskog voksenopplæring innhente samtykke fra søker/verge før enkeltvedtak fattes. Rektor fatter deretter enkeltvedtak, i tråd med delegert myndighet fra direktør for oppvekst og utdanning. Enkeltvedtaket kan påklages. Klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Viktige samarbeidspartnere, relatert til den enkelte voksnes helhetlige behov, kan være Helse- og omsorgssektoren, NAV og Nitor.