Forhåndsuttalelse og søknad

Alle søknadspliktige tiltak (etter pbl § 20-1) skal behandles av kommunens byggesaksavdeling. For å sikre bortledning av avløpsvann, trygg vannforsyning, tilstrekkelig håndtering av overvann, sikker avkjørsel eller veiforbindelse, samt riktig avfallsløsning, skal de ulike fagmyndighetene uttale seg om tiltaket. I Lørenskog kommune er virksomhet for kommunalteknikk fagmyndighet for både vann- og avløp, vei og renovasjon. Kommunalteknikk kan stille tekniske, økonomiske og formelle krav som tiltakshaver må innfri før byggesaksavdelingen kan gi tillatelse til tiltak.

Dette gjelder hovedsakelig for søknader etter plan- og bygningslovens § 20-3 (søknad med ansvarsretter). Men også tiltak som ikke er søknadspliktige i henhold til plan- og bygningsloven vil i noen tilfeller kreve uttalelse fra kommunalteknikk. Eksempler på dette er plassering av garasjer, mur eller boring av energibrønner nær off. infrastruktur.

I Lørenskog kommune er også kommunalteknikk myndighet etter forurensningsforskriften kapitel 12,13 og 15. Det betyr bl.a. at det er kommunalteknikk som regulerer utslipp fra private avløpsanlegg, utslipp av oljeholdig avløpsvann og påslipp av fettholdig avløpsvann fra ulike typer virksomheter.

Kommunalteknikk kan gi forhåndsuttalelse for søknad i to trinn i byggesaken, men i de fleste tilfeller holder det med forhåndsuttalelse til igangsettingstillatelse eller søknad i ett trinn. Ved større prosjekter behandles som oftest i to trinn. Da skal det innhentes  uttalelse til både rammesøknaden og søknad om igangsettingstillatelse.

Positiv forhåndsuttalelse for alle aktuelle fag skal legges ved byggesøknaden. I de tilfeller hvor uttalelse mangler vil dette forsinke saksbehandlingen.

Ved anmodning om uttalelse vil kommunalteknikk vurdere følgende forhold: (se tidslinje)

Tidslinje saksflyt Kommunaltekniske fag - Klikk for stort bilde 
Last ned flytskjema som bilde (JPG, 133 kB)

Avklaringsmøte

Kontakt kommunalteknikk i god tid før byggestart, så unngår man at spørsmål knyttet til dette, eller andre kommunaltekniske områder som vei og
renovasjon, blir en flaskehals i byggesaksbehandlingen. Vår anbefaling er at dere ber om avklaringsmøte med oss.

Kontakt oss

Telefon: 67 93 42 00
eller e-post, postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no
Besøksadresse: Fjellhamarveien 51

Anmodning om uttalelse

Anmodning om uttalelse med nødvendige dokumentasjon for alle aktuelle fagområder sendes per e-post til postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no

Vann, avløp og overvann

Du må søke om uttalelse fra kommunalteknikk ved:

  • bygging nær kommunens ledningsanlegg
  • ny eller endret tilknytning til vann- og avløpsledninger (kommunale og private)
  • boring, graving, terrengheving etc. nær kommunens ledningsanlegg
  • enkelte innvendige VA-arbeider, eks. bygge svømmebasseng, installere sprinkleranlegg, senke husets laveste sluk.

I tillegg må du søke om tillatelse dersom du skal:

  • ha påslipp/utslipp av forurenset avløpsvann fra virksomheter eller anleggsarbeid
  • etablere avløpsanlegg i spredt bebyggelse

Kommunen ønsker at både overvann og eventuelt drensvann (vann som ledes bort fra grunnen rundt en bygning under terrengoverflaten, men over grunnvannsspeilet) håndteres lokalt uten påkobling til vårt nett. For småhus tillates ikke tilkobling av tak- og overvann. For større bygg, spesielt i sentrum, er det ikke alltid mulig å håndtere alt overvannet lokalt. Da kan du søke om et mengdebegrenset påslipp av overvann.

Ved ettrinnssøknader vurderes også overvanns- og drensvannshåndtering. kommunaltekniske krav til dokumentasjon er da samme som er beskrevet for rammesøknad.

Ledningskart, tegninger og kapasitetsberegninger kan bestilles via vår side.

Det beste og evt. billigst for både utbygger og kommunalteknikk er at tiltaket plasseres i betryggende avstand fra kommunaltekniske anlegg. I noen tilfeller vil vi kunne akseptere at enklere tiltak (garasje, mur etc.) bygges nærmere enn avstandskrav, men da under forutsetning av at det tinglyses en erklæring på eiendommen som gir kommunalteknikk rett til å rive bygget for eiers regning.

Dersom det ikke er mulig å forene kommunaltekniske og utbyggers interesser, vil kommunalteknikk, etter at søknaden er mottatt, invitere søker til et møte for å vurdere om det er mulig å flytte eller forsterke vårt ledningsnett for å gi plass til tiltaket. Av og til trengs det også at kommunalteknikk legger nye ledninger. Prosjektering og utføring av slike prosjekter er krevende, og vil ofte forsinke og fordyre byggeprosjekter.

Før kommunalteknikk kan gi uttalelse til rammesøknad, må rammer for ledningsomleggingen som inkluderer teknisk løsning, kostnadsfordeling og fremdriftsplan for planlegging fastsettes.

For mer informasjon om søknadsprosess og krav til dokumentasjon, se «Søknad og fremdrift» 

Avkjørsel/vei

Dersom du skal endre eller opprette en avkjørsel, må du søke om tillatelse i en egen søknad.

Søknaden sendes inn via Statens vegvesen sin fellesløsning. Dette gjelder uavhengig av om veien er kommunal, fylkeskommunal eller statlig. Statens vegvesen fordeler søknadene til rette veimyndighet. Hvis avkjørsel er fra kommunal vei, vil søknaden bli fordelt til, og behandlet av kommunen.

Søknad skal inneholde et kartutsnitt som viser avkjørsel med frisikt, lengdeprofil og bredde. Er terrengforholdene vanskelige kan det kreves en særskilt tegning av avkjørselen, såkalt avkjørselsplan. Dersom frisiktsonen slår inn over naboeiendommen må det legges ved samtykke fra eieren av denne eiendommen som gir søker anledning til å fjerne vegetasjon eller terreng som hindrer frisikt. For sentrale områder med høyblokk bebyggelse kreves også sporingskurver for lastebil.

Mer om krav og søknadsprosess for avkjørsel/vei finnes på denne siden.

Renovasjon/avfall

Det interkommunale selskapet Romerike Avfallsforedling  IKS (ROAF) sørger for innsamling av husholdningsavfall fra beboere i Lørenskog kommune. For å sikre at alt ligger til rette for at ROAF kan utføre denne oppgaven, stilles det en del krav til renovasjonsløsningen.

I samarbeid med ROAF skal Lørenskog kommune/kommunalteknikk godkjenne eller gi aksept for alle nyetablerte renovasjonsløsninger. Alle nye bolig- og utviklingsprosjekter i Lørenskog kommune skal utarbeide en renovasjonsteknisk plan (RTP). Alle renovasjonsløsninger skal plasseres på egen eiendom.

ROAF har utarbeidet en renovasjonsteknisk veileder. Du kan lese mer om krav til renovasjonsløsningen i denne veilederen. Veilederen gjelder store prosjekter, med nedgravde løsninger. Mindre prosjekter med tradisjonell løsning kan utarbeide en forenklet RTP.

Forenklet renovasjonsteknisk plan (RTP) skal inneholde følgende:

  • utomhusplan eller situasjonskart med markering av oppstillingsplass/hentested for renovasjonsløsning på egen eiendom 
  • valg av renovasjonsløsning 
  • dimensjonerings –og kapasitetsberegninger

Romerike avfallsforedling IKS (ROAF) er behjelpelig med dimensjonering og kapasitets beregninger.

For mer informasjon om søknadsprosess og krav til dokumentasjon, se Rehabilitering/Nyetablering