Økning i kommunale gebyrer 2021

Montering av rør - Klikk for stort bildeKommunestyret har vedtatt økninger i gebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing. Hovedårsaken er behov for vedlikehold og oppgradering av infrastruktur både hos kommunen og de interkommunale selskapene. De nye prisene finner du her (PDF, 711 kB)

Vann, avløp, renovasjon og feiing leveres til selvkost

Tjenester på vann, avløp, renovasjon og feiing leveres til «selvkost». Det vil si at husstandene betaler hva det koster å gi hver enkelt husstand tilgang til disse tjenestene – ikke mer. Kreves det inn for mye i gebyr skal dette settes på fond og tilbakeføres til abonnentene i løpet av fem år, enten ved at gebyret reduseres eller at det ikke økes.

Frem til nå har Lørenskog kommune hatt fond på flere av gebyrområdene. For vann er fondet i ferd med å brukes opp. I 2020 ble det budsjettert med å bruke 13 mill. kr. av vannfondet for å dekke kostnader, mens det i 2021 kun budsjetteres med å bruke 1,7 mill. kr. Det betyr at 11,3 mill. kr må dekkes av gebyr istedenfor fond. Kommunen tjener ikke på at gebyrene øker, fordi gebyrene henger sammen med hvor mye det faktisk koster å produsere tjenesten.

Stort fokus på oppgradering og vedlikehold

Lørenskog kommune vedtok i januar 2020 en hovedplan for vann, avløp og vannmiljø. Her er det identifisert behov for oppgraderinger og vedlikehold. Som følge av dette øker kostnadene på vann- og avløpsområdet. Vårt mål er å skifte ut 2 km vann- og avløpsledninger per år slik at vi har nok vann til alle boligområder i kommunen og sikker håndtering av avløpsvannet. Vi jobber også for å redusere skade på eiendommer og forurensning av vassdrag når de store regnskyllene kommer. På våre nettsider kan du lese mer om hovedplanen og hvordan vi sikrer gode vann- og avløpstjenester:

Utbyggingstakten er stor i kommunen vår. For å sikre de nye innbyggerne våre gode vann- og avløpstjenester er det inngått en rekke utbyggingsavtaler der utbyggere finansierer store deler av den nye infrastrukturen.


De interkommunale selskapene

Lørenskog kommune kjøper tjenester fra de interkommunale selskapene Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV), Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA), Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) og Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR). Felles for alle selskapene er at de møter stadig strengere krav fra myndighetene for å ivareta sine oppgaver på en bærekraftig måte.

NRV og NRA

NRV og NRA har kartlagt den faktiske tilstand på anleggene for vannproduksjon og avløpsrensing. Dette er vurdert mot produksjonsvolum, forventet levetid, befolkningsvekst og myndighetskrav. Det er budsjettert med økt vedlikehold, modernisering og utvidelse av anleggenes kapasitet. Dette gjøres for å sikre innbyggerne at det alltid er nok rent vann og at det alltid er nok kapasitet i avløpsrenseanlegget til at avløpsvannet som slippes ut i vassdragene ikke forurenser. NRV og NRA har stort fokus på kostnadseffektivitet, rent drikkevann og rene vassdrag.

For mer informasjon om NRV og NRA kan du se her.

ROAF

Avfallshåndtering har endret seg mye de siste årene. Markedet for videreforedling av avfall har endret priser, og en del avfallstyper har blitt dyrere å håndtere. Ved at innbyggerne øker kildesortering i hjemmene får ROAF renere avfallstyper, som er billigere å forvalte videre. Et godt samarbeid mellom innbyggere og ROAF gir de beste miljøgevinstene på lang sikt, og det vil komme alle innbyggere til gode. ROAF har et overordnet miljømål om 70 % materialgjenvinning og ombruk innen 2030. I dag ligger ROAF-kommunene på ca 47 %, og for å nå målet må alle bidra. Å sørge for at alt matavfall havner i den grønne posen er en god start. I mars 2021 lanseres poselotteriet, hvor innbyggerne i ROAF-kommunene kan vinne gavekort på dagligvarer hvis man skriver navn og telefonnummer på den grønne matavfallsposen.

Alle må bidra til miljødugnaden som kommunene på Nedre Romerike står overfor de kommende årene. Lørenskog kommune er i sterk vekst, og det blir kontinuerlig planlagt og bygget ut nye løsninger som effektiviserer både innsamlingsprosessen og håndteringen av avfall. Fra 2021 starter også forberedelsene av bygging av ny og moderne gjenvinningsstasjon i Lørenskog. Den får større kapasitet enn dagens løsning, noe som vil sørge for at innbyggerne får et langt bedre tilbud enn i dag.

For mer informasjon om ROAF og gjenvinning kan du se her.

NRBR (feiing)

Tilskuddet kommunen betaler NRBR for feietjenestene har økt som følge av økte kostnader hos brannvesenet. Dette gjelder hovedsakelig forvaltnings- og driftsutgifter, samt lønnskostnader. Fra 2019 til 2020 har NRBR nesten femdoblet feieraktiviteten. For mer informasjon om feiertjenesten og NRBR kan du se her.

Her kan du lese mer om budsjettplanene for disse tjenestene som kommunen har vedtatt for de neste fire årene.