Gravetillatelse/arbeidstillatelse for arbeid i eller ved kommunal vei/grunn

Det skal alltid sendes søknad om tillatelse ved graving/tiltak og arbeider i og
ved det kommunale veinettet med tilhørende side- og grøntarealer, samt
parker, friområder og ellers kommunale eiendommer.


Det skal også alltid søkes arbeidstillatelse med tilhørende skiltplan, selv ved
arbeid på privat grunn så lenge arbeidet skjer innenfor 3 meter inntil offentlig
vei , jf. Vegloven av 21. juni 1963.

Søknadene sendes inn på Ledningsportalen.no

Kontakt Geomatikk AS 915 09 146 ved spørsmål om kabelpåvisning og for utfylling/innsending av søknader.

Klikk for stort bilde Håvard Bergheim Omhandler søknaden om sanitær (rep/nytt) se mer info på Søknader og meldinger - vann og avløp.

Hensikten er å sikre at kommunale veier og eiendommer ikke blir påført skader og at gravearbeidene ikke medfører fare eller unødige ulemper for myke og harde trafikanter, samt å sikre at arealet bli istandsatt etter gjeldende krav.


Alle som skal grave eller utføre arbeid i eller ved kommunale vei samt kommunal eiendom, plikter å gjøre seg kjent med retningslinjene for graving i Lørenskog kommune (PDF, 2 MB).


Se også Forskrift om endring av forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg. Gjeldende fra 01.01.2018. Se forskriften her: (PDF, 72 kB)

Her er oversikt over alle godkjente søknader.

Firmaet Geomatikk AS sjekker om søknaden er fullstendig med hensyn til søknad, arbeidsvarsling og planer for gjennomføringen.

Deretter blir søknaden videresendt til Lørenskog kommune – kommunalteknikk som gir den formelle godkjenningen og tillatelsen til å utføre arbeidet om søknaden er tilstrekkelig.

Søknaden skal inneholde:

  • Hvorfor det graves
  • Hvem som graver
  • Start på arbeidet
  • Slutt på arbeidet
  • Situasjonskart hvor arbeidsområdet er inntegnet
  • Skiltplan/skisse som viser hvordan varslings- og sikringsmateriellet skal plasseres i forhold til arbeidsstedet og eksisterende skilt.
  • Arbeidsvarslingsplan
  • Risikovurdering
  • Kursbevis for ansvarshavende (kurs 2)
  • Byggherreerklæring (PDF, 121 kB)

Ferdigmeldingsskjema er tilgjengelig under samme innlogging som søknaden ble opprettet.

Skjemaet skal sendes inn med utfylt loggbok samt før og etterbilder, senest to uker etter avsluttet arbeid.

Henvendelsene angående søknaden rettes direkte til Geomatikk AS: Kontakt

Saksbehandlingsgebyr faktureres ved behandlet søknad.

Mer info på gebyrer:

Ulovlige gravearbeider kan bli politianmeldt!

Husk at det alltid vil være en viss behandlingstid for gravesøknader, dette kan
variere noe ut fra hva og hvor søknaden gjelder.