Inntauing av kjøretøy

Lørenskog kommune er gitt myndighet til å fjerne kjøretøy som står i strid med bestemmelser gitt i parkeringsforskriften paragraf 38 og veitrafikkloven paragraf 37.

Fjerning av kjøretøy er en særdeles streng reaksjon og gjøres kun i de tilfeller hvor dette er nødvendig. Særlig i de tilfeller hvor hensettelse av kjøretøyet er til hinder eller fare, vil fjerning bli vurdert. Kjøretøyet kan også fjernes dersom eier har ubetalte kontrollsanksjoner fra kommunen på over kr. 6 000.

Inntauing av kjøretøy

Informasjon om inntauede kjøretøy

Har du spørsmål som gjelder et inntauet kjøretøy ta kontakt med kommunalteknikk, Lørenskog kommune på:

E-post: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no

Telefon: 67 93 42 00

Postadresse:                                                       

Lørenskog kommune – kommunalteknikk            
Postboks 304                                                        
1471 Lørenskog  

Besøksadresse: 

Lørenskog kommune – kommunalteknikk            
Fjellhamarveien 51                                                        
1472 Lørenskog

Mitt kjøretøy er inntauet – hvor kan det hentes?

Dersom du har fått ditt kjøretøy inntauet kan dette hentes ut mot gebyr på følgende adresse:

Bergingstjenester AS

Leiraveien 5

2000 Lillestrøm

Telefon: 63 89 22 00

E-post: post@bergingstjenester.no

Nettside: https://bergingstjenester.no/

Kostnad for inntauet kjøretøy

Kostnaden for inntauing av kjøretøy reguleres av inntauingsfirma. Ta kontakt med Bergingstjenester AS for kostnadsoversikt.

Telefon: 63 89 22 00

E-post: post@bergingstjenester.no

Nettside: https://bergingstjenester.no/

Har du ubetalte parkeringsbøter?

Ta kontakt med Regnskapsseksjonen på telefon 67 93 40 70 og velg innvalg 1.

Forskrift

Vegtrafikklovens § 37. Fjerning og forvaring av kjøretøy m.m.

Politiet kan kreve fjernet, eller om nødvendig fjerne eller ta i forvaring kjøretøy

a.

som er plassert i strid med bestemmelse i eller i medhold av denne lov, eller

b.

som er plassert slik at det ellers er til hinder for trafikken eller for snøbrøyting

eller annet arbeid på veg, eller

c.

som er plassert på privat eller offentlig eiendom til skade eller ulempe for eier

eller bruker eller mot dennes forbud.

Står kjøretøyet på et område som ikke er åpent for alminnelig trafikk, gjelder dette bare dersom eier eller bruker av grunnen krever at kjøretøyet blir fjernet.

Myndighet etter første ledd bokstav b kan også utøves av Statens vegvesen.

Kongen kan, etter uttalelse innhentet fra vedkommende politimester, bestemme at myndighet etter første ledd også skal kunne utøves av kommunen.

Kjøretøy som er tatt i forvaring etter denne paragraf kan selges dersom det ikke er hentet innen 3 måneder etter at eieren i rekommandert brev er varslet om forvaringen og om at kjøretøyet vil bli solgt dersom det ikke blir hentet. Dersom eieren eller adressen hans ikke er kjent, kan varselet kunngjøres i pressen eller på annen måte. Finner politiet eller Statens vegvesen at kjøretøyet må anses som vrak, kan det avhende kjøretøyet på hensiktsmessig måte uten hensyn til fristen foran og om nødvendig uten varsel til eieren.

Reglene i lov 29. mai 1953 om rett for handverkarar o.a. til å selja ting som ikkje vert henta, gjelder tilsvarende for salg etter fjerde ledd og for betaling av salgssummen.

Kjøretøy som er tatt i forvaring, står for eierens regning og risiko. Forvaring kan om nødvendig sikres ved hjelp av mekanisk eller elektronisk innretning. Kjøretøyet kan ved bruk av slik innretning holdes tilbake inntil omkostninger knyttet til bruken av innretningen er betalt.

Krever eieren tilbake et kjøretøy som politiet eller Statens vegvesen er i ferd med å fjerne eller har tatt i forvaring, må han først betale de utgifter som politiet eller Statens vegvesen har hatt i samband med fjerningen og forvaringen.

Parkeringsforskriftens § 38. Fjerning av motorvogn

Motorvogn kan om nødvendig fjernes fra parkeringsplasser som omfattes av § 3 og tas i forvaring når følgende vilkår er oppfylt:

a)

motorvognen står til hinder og i strid med vilkårene for parkering i eller i medhold

av denne forskriften,

b)

fører/eier av motorvognen er forsøkt varslet og ved kontakt gitt rimelig frist for selv

å fjerne motorvognen og

c)

det klart fremgår av skilt eller annet hvor føreren kan innhente opplysninger om

fjerningen.

Kravet etter første ledd bokstav a om at motorvognen står til hinder gjelder ikke for fjerning fra plass reservert for forflytningshemmede med parkeringstillatelse.

Kravet etter første ledd bokstav b gjelder ikke der varsling vil medføre vesentlig ulempe.

Motorvognen kan, selv om vilkårene i første ledd ikke er oppfylt, fjernes når motorvognens registrerte eier har ubetalte kontrollsanksjoner fra samme virksomhet på over 6 000 kr.

Den som rekvirerer fjerning og den som forestår fjerning er begge ansvarlige for at vilkårene for fjerning er oppfylt.

Ved rettmessig fjerning av motorvogn skal virksomheten dekke dokumentert skade på motorvognen oppstått i forbindelse med fjerningen. Ved urettmessig fjerning av motorvogn, skal virksomheten dekke førers/eiers dokumenterte økonomiske tap som følge av fjerningen.

Dersom motorvogn tilbys flyttet når fjerning er igangsatt, men ikke fullført, kan ikke motorvognen fjernes. Kostnadene knyttet til fjerningen kan likevel kreves dekket.