Parkeringskort for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Det kan søkes om parkeringstillatelse for forflytningshemmet fører eller passasjer.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede, også kjent som HC-kort, er et hjelpemiddel for personer som har store forflytningsproblemer, og som har konkrete behov for parkeringsplass.

Hvem kan få HC kort som fører/passasjer?

For å få kort som gir adgang til parkering på parkeringsplasser for forflytningshemmede er det ikke tilstrekkelig å kun ha en forflytningshemming. Du må i tillegg dokumentere et særlig behov for å bruke HC-parkeringsplassene. Er du passasjer, må også behov for regelmessig tilsyn av sjåfør utenfor motorvognen dokumenteres.

For å bli innvilget et HC- kort må du oppfylle følgende krav:

 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde.
 • Du må kunne dokumentere et særlig behov for parkeringslette ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk. Det må fremgå hvorfor du ikke kan benytte deg av ordinære parkeringsplasser.
 • Søker du som passasjer, må det også fremgå av legeerklæring og egne opplysninger om du har behov for regelmessig tilsyn utenfor motorvognen. Det må redegjøres for hvorfor du eventuelt ikke er i stand til å vente på et venterom mens fører flytter bilen til ordinær plass etter å ha fulgt deg inn.
Hvordan søke om HC kort som fører/passasjer?
 • Se orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.
 • Fyll ut søknadsskjema for HC-kort. 

Vedlagt søknaden ber vi om følgende:

 • Legeerklæring utfylt av lege (legeerklæringsskjema finner du sammen med søknadsskjemaet lenger ned på denne siden)
 • Dokumentasjon på hyppige/faste timer som gjelder medisinsk eller fysikalsk behandling/trening, evt. be lege bekrefte hyppighet i legeerklæring
 • Bilde i passfotostørrelse
 • Kopi av gyldig førerkort, dersom du søker som fører

Har du et HC-kort og skal søke på nytt? Vær ute i god tid, og send inn ny søknad med ovennevnte vedlegg senest en til to måneder før utløpsdatoen på det tidligere utstedte kortet.

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 18. mars 2016 nr 264.

Det oppfordres til å lese denne siden før utfylling av søknaden.

Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslette på ett eller flere konkrete steder. For at parkeringstillatelse skal gis, er det ikke tilstrekkelig å påvise en sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen. Det kreves i tillegg at det ordinære parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig til å dekke søkerens behov. Parkeringstillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteordning. Problemer med å bære vektlegges i liten grad.

Legeerklæring:

Legeerklæringen skal være godt utfylt med opplysninger om din medisinske situasjon, diagnose samt hvor mange meter du er i stand til å gå med og uten hjelpemidler, og hvilke hjelpemidler du evt. bruker. Legeerklæringen danner det medisinske grunnlaget for vurderingen.

Din søknad:

Det er i selve søknaden du må få fram opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelse. Det vil si at du må beskrive hvorfor det ordinære parkeringstilbudet på stedene du ofte besøker ikke kan benyttes. I søknadsskjemaet er det tatt med ulike forhold vi ønsker svar på. Det anbefales at du fyller det ut nøye, slik at vi får et godt bilde av ditt behov, samt at vi ikke bruker unødig lang tid på behandling av søknaden.

Tenk godt igjennom:

 • Hvor er det du har problemer med å parkere og hvor ofte er du her? (stedsnavn/gatenavn må oppgis)
 • Hvorfor er det vanskelig å parkere her?
 • Hva slags parkeringsplasser finnes her?
 • Hva er det som gjør at du ikke kan bruke de ordinære plassene her?
 • Hvordan vil en parkeringstillatelse konkret hjelpe deg på disse bestemte stedene?
 • Er du ofte til behandling, opptrening eller hos lege så skaff deg dokumentasjon på dette.

Søker du som passasjer?

Forflytningshemmende som ikke kjører selv, skal som hovedregel kjøres til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Det er ikke nødvendig med parkeringstillatelse for å gjøre dette. Parkeringstillatelse tildeles derfor når den som transporteres ikke kan forlates alene (for eksempel på venteværelset) mens bilen flyttes. Dette må fremgå av legeerklæringen og søknaden.

Vedlegg:

Passfoto av deg selv og kopi av førerkort dersom du søker som fører av bil (kopi av begge sider av førerkortet). Førere over 75 år må sørge for å vedlegge kopi av gyldig førerkort som er fornyet av Statens Vegvesen etter fremlegg av helseattest.

Hvordan søke om HC-kort for institusjon

Det kan søkes om flere kjøretøy i samme skjema. Fyll ut søknadsskjema for HC-kort for institusjon. 

Søknaden vedlegges følgende:

 • Dokumentasjon på spesialinnredning (f.eks fra ombygger/leverandør av bil, bilder hvor også registreringsnummer fremgår)
 • Eventuell leasingavtale(r) dersom kjøretøy(ene) er leaset
Etter at du har søkt

Etter at du har sendt søknad med vedlegg sender vi deg svar så snart som mulig. 

Dersom vi trenger mer informasjon eller det mangler dokumentasjon i søknaden, tar vi kontakt med deg. Vi behandler ikke søknaden før alle opplysninger er mottatt.

Du mottar svar i form av brev, med begrunnelse for avgjørelsen.

Klage på avgjørelsen

Du kan klage på avgjørelsen dersom du mener at regelverket for parkering for forflytningshemmede ikke er fulgt i behandlingen av søknaden din.

Reglene finner du i Forskrift om parkering for forflytningshemmede (lovdata)   

Klage sendes til:

Lørenskog kommune, Postboks 304, 1471 Lørenskog

Bruk av HC-kort i Norge

HC-kort følger personen, ikke bilen. Unntak fra dette gjelder for HC-kort som er utstedt til institusjon. Kortet gjelder parkering på offentlige plasser, ikke på private parkeringsplasser.

Parkeringstillatelsen som et personlig HC-kort kan brukes:

 • I hele Norge (EØS-modell).
 • I utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter.
 • På offentlige ordinære reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede. Merk at tidsbegrensning ikke kan overskrides der det er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede.
 • På offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, uten å betale avgift og utover fastsatt lengste parkeringstid.
 • På steder hvor det er innført offentlig skiltet boligsoneparkering.
 • I alle landets bomringer (ikke bomstasjoner). Kontakt bomselskap for registrering.
 • Parkeringstillatelsen gir fritak for piggdekkavgift.

Parkeringstillatelse gitt til spesialinnredet motorvogn disponert av institusjon kan brukes:

 • Kun i forbindelse med transport av forflytningshemmede
 • Til å parkere på reservert plass for forflytningshemmede angitt ved offentlige trafikkskilt.
 • Kun i Norge.

HC-kort kan ikke brukes:

 • I strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering
 • På plasser reservert for andre brukergrupper
 • På private parkeringsplasser eller i private parkeringshus

Parkeringstillatelsen gjelder deg som person, ikke bilen. Den kan ikke benyttes av andre enn deg. Om du har behov for å bli transportert av andre så må du som eier kortet være med i bilen.
Misbruk vil medføre inndragning av kortet, og anmeldelse til politiet vil bli vurdert.

Om privatrettslig parkeringsplasser:

Betalingsfritaket gjelder ikke generelt på privatrettslig regulerte parkeringsplasser, det vil si parkeringsplasser som eies av private. Det er derfor viktig å være oppmerksom på skilt og eventuelle betalingsvilkår og bestemmelser som står oppslått på plassen og følge disse. Vi gjør oppmerksom på at også kommuner kan ha privatrettslig skiltede parkeringsplasser.

 

Søknad

Søknadsskjema som fører/passasjer finner du her (DOC, 47 kB)

Søknadsskjema for institusjon finner du her (PDF, 21 kB)

Legeerklæring må fylles ut av lege. Legeerklæringen finner du her (DOCX, 16 kB)

Enkel veiledning til søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede finner du her (DOCX, 35 kB)

Kontakt Lørenskog kommune på tlf. 67 93 42 00 eller e-post: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no om du har noen spørsmål.

Send søknaden til Lørenskog kommune, postboks 304, 1471 Lørenskog. 

 

Parkeringstillatelsens formål og formelle krav

Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslette på ett eller flere konkrete steder. For at parkeringstillatelse skal gis, er det ikke tilstrekkelig å påvise en sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen. Det kreves i tillegg at det ordinære parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig til å dekke søkerens behov.

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede §1: "Formålet med denne forskriften er å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette et tilgjengelig parkeringstilbud".

Forskriftens vilkår for innvilgelse er dermed ikke automatisk oppfylt ved at det foreligger en forflytningshemming, det må også forekomme et reelt behov for parkeringslette. Tillatelsen innvilges etter vurdering av søknad vedlagt legeerklæring og evt. tilleggsdokumentasjon. Fører som søker må også dokumentere gyldig førerkort.

I selve søknaden skal søker komme med opplysninger som begrunner at søker har et særlig behov for parkeringslettelse. Det vil si at søker må beskrive hvorfor det ordinære parkeringstilbudet på stedene som besøkes ofte ikke kan benyttes. I søknadsskjemaet er det tatt med ulike forhold vi ønsker svar på, og søker bes tenke godt igjennom følgende aspekter som:

På hvilke adresser har du problemer med å parkere og hvor ofte er du her?
 • Hvorfor er det vanskelig å parkere her?
 • Hva slags parkeringsplasser finnes her?
 • Hva er det som gjør at du ikke kan bruke de ordinære plassene her?
 • Hvordan vil en parkeringstillatelse konkret hjelpe deg på disse bestemte stedene?

Søknad skal vedlegges legeerklæring. Denne skal være godt utfylt med opplysninger om medisinsk situasjon, diagnose, progonose, samt hvor mange meter søker er i stand til å gå med og uten hjelpemidler, og hvilke evt hjelpemidler du benytter. Erklæringen danner det medisinske grunnlaget for vurderingen.

For å sikre at det kun er søkere som har er reelt behov som tildeles parkeringstillatelsen, bes det også ofte om dokumentasjon på opplyst hyppighet i forbindelse med helserelaterte eller andre tungtveiende behov.

Et viktig vurderingsmoment vil alltid være om søker har eller kan finne alternative løsninger på sin parkeringsproblematikk.

Parkeringstillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteordning.

Hvem tildeles parkeringstillatelse?

Søkere som etter samlet vurdering får innvilget parkeringstillatelse har ofte rullestolheis/rampe i bilen, og/eller er avhengig av parkeringstillatelse hjemme eller på jobb, og/eller er svært hyppig til behandling på steder der de ikke kan benytte det ordinære parkeringstilbudet.

Tildeling av parkeringstillatelse er, og vil være, preget av den enkeltes sak, og avgjøres ved bruk av skjønn. Tildeling skjer etter en totalvurdering av søkers livssituasjon. Kun søkere som vurderes til å oppfylle forskriftens krav om å ha et reelt behov for parkeringslette, og har redusert gangdistanse som tilsier at de ikke kan benytte de ordinære parkeringsplassene, får innvilget sin søknad.

Hvem tildeles ikke?

Parkeringstillatelse tildeles ikke søkere som kun enkelte ganger har behov for parkeringslette. De som primært har behov i forbindelse med handling og sosiale aktiviteter,  hvor de i hovedsak kan benytte ordinære parkeringsplasser, eller de som har andre alternative løsninger enn HC- kort. Parkeringstillatelse tildeles sjelden til søkere som er passasjer da de oftest har anledning til å benytte reglene for av- og påstigning.

Problemer med å bære hører ikke til de omstendigheter som i seg selv vil gi parkeringstillatelse, men kan være med i vurderingen. Dette bør i hovedsak kunne løses ved mulighet for av- og pålessing, og egnet hjelpemiddel for transport av f.eks varer etter handling.  

Er det tilstrekkelig at legen anbefaler innvilgelse?

Legeerklæringen bidrar med informasjon om forflytningsevne, behov for hjelpemidler, konstant tilsyn med mer. Kommunen vektlegger legens uttalelse om forflytningsevne i sin videre behandling av søknaden.

Forskriften stiller som vilkår at søker, i tillegg til nedsatt gangevne (medisinsk begrunnet og dokumentert ved legeerklæring), også må vise til et særlig behov for parkeringslette. Søker må selv dokumentere at det faktisk foreligger et særlig behov for parkeringslette – informasjon om konkret parkeringsproblematikk. Dette gjøres ved at søker oppgir konkrete opplysninger om steder hvor parkering oppleves som problematisk i tillegg til opplysninger om besøkshyppighet og formålet på besøkene.

Bakgrunnen for at det er kommunens oppgave å vurdere behovet for parkeringslette og ikke legens, er at det skal foretas en mest mulig nøytral vurdering av behovet for parkeringslette. Kommunen skal med sin lokalkunnskap vurdere parkeringssituasjonen på steder søker har oppgitt å ha vansker med å parkere. Det er Lørenskog kommune som behandler søknader om parkeringstillatelse for søkere som er bosatt i Lørenskog kommune. Lørenskog kommune er godt kjent med parkeringssituasjonen i Lørenskog, og har et nært samarbeid med nabokommunene om parkeringsproblematikk.

Kommunen overprøver ikke legens erklæring på nedsatt forflytningsevne, men må utføre en helhetlig vurdering hvor forflytningsevnen ses opp mot oppgitte behov for å avgjøre om søker har et særlig behov. Noen ganger har kommunen behov for å innhente supplerende medisinsk vurdering.

Hva betyr «særlige behov»?

Ved vurderingen av særlig behov for parkeringslette har vegdirektoratet i retningslinjene uttalt at det skal sees på

 • de konkrete steder søker må oppsøke
 • om de ordinære plassene ikke kan benyttes av søker
 • hvor hyppig søker har dette behovet og
 • om problemet kan løses på annen måte

Det skal spesielt vektlegges dersom søker har parkeringsproblemer ved arbeid/skole, bosted og nødvendig aktivitet, herunder medisinsk behandling og oppfølging.

Vurderingen av særlig behov for parkeringslettelse, skal gjøres i forhold til de steder hvor
vedkommende normalt parkerer, dvs. faktiske, reelle behov og ikke rent tenkte behov.

Forskriften legger opp til en skjønnsvurdering med hensyn til hva som er å anse som et "særlig behov" for parkeringslette. Skjønnsvurderingen ligger innenfor de rammene forskriften setter. Videre legges også forskriftens retningslinjer, uttalelser fra Sivilombudsmannen og Vegdirektoratet og forvaltningspraksis til grunn for vurderingen.

Forflytningshemmet passasjer?

Det skal mye til før det gis tillatelse til en passasjer, selv om vilkårene i forskriften fremstår som like for fører og passasjer. Dette da passasjerens behov i stor grad kan ivaretas gjennom av- og påstigning, og at fører så parkerer bilen på ordinær plass. Der det er nødvendig kan passasjeren følges helt inn til bestemmelsesstedet (f.eks inn på venteværelset) før sjåføren går ut og flytter bilen.

Å benytte ovennevnte adgang til av- og påstigning kan synes tungvint for familie og faste omsorgspersoner til forflytningshemmede. Det kan virke som en ekstra belastning i de tilfellene en må flytte motorvognen når det finnes en ledig plass for forflytningshemmede. Likevel vil forflytningshemmede førere ofte kunne være i en vanskeligere situasjon, og vil kanskje ikke få utført sine gjøremål dersom spesialplassene er opptatt av motorvogner med funksjonsfriske førere.

Tillatelse til søkere som er passasjer tildeles i de tilfeller der vedkommende vanskelig kan forlates uten tilsyn, selv for kortere tid, f.eks. sterkt psykisk utviklingshemmede, barn i en viss alder og andre som ikke kan ta vare på seg selv.

Trenger du mer veiledning?

Dersom du har ytterligere spørsmål kan du kontakte: Lørenskog kommune på telefon

67 93 42 00 eller e-post: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no

Ønsker du å klage på mottatt vedtak?

I vedtaket er det forklart hva som ligger til grunn for avgjørelsen. Dersom du mener at vurderingen eller fakta ikke stemmer, kan du klage. Du må sende skriftlig klage innen tre uker fra du har mottok vedtaket.

Klagen sendes:

Lørenskog kommune
Postboks 304
1471 Lørenskog

 

Nytt av forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede av 01.01.17 er at også institusjoner som disponerer spesialinnredet motorvogn for transport av forflytningshemmede kan tildeles parkeringstillatelse som gir adgang til å parkere på reservert plass for forflytningshemmede angitt ved offentlige trafikkskilt i Norge.

Ute etter informasjon om TT-ordningen? Les mer her på fylkeskommunens side