Avløpshåndtering i Lørenskog

Det er ikke så mange som tenker på det, men under bakken ligger det gjemt ledninger som transporterer avløpet vårt bort for rensing. Det er bare kumlokkene som er synlige og forteller oss at det foregår noe under gatene.

Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: Colourbox.com  Avløpsvannet må ledes bort på en sikker måte uten å skade eiendommer eller naturen. Med avløpsvann menes spillvann og overvann. Spillvann betegnes også som avløp, altså vann som har vært påvirket av menneskelig aktivitet på en eller annen måte, mens overvann er vann fra grunnen og regnvann.

Lørenskog kommune leverer avløpet til Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA). NRA er et interkommunalt selskap som eies av Lørenskog, Lillestrøm og Rælingen. De renser avløpet fra husholdninger, industri og annen virksomhet før det slippes ut i Nitelva.
 

Tett avløp/tilbakeslag

Skyldes tilbakeslaget tette stikkledninger (private ledninger), må du kontakte en rørlegger eller et spylefirma som kan stake/spyle opp den tette ledningen.
 
Skyldes tilbakeslaget tette hovedledninger (kommunale ledninger) eller manglende kapasitet i disse, kontaktes kommunen. Eventuelle skader på grunn av feil ved kommunens hovedledninger erstattes. Du kan nå oss på tlf. 67 93 42 00 på dagtid eller vår vakttelefon 977 57 240 utenom ordinær arbeidstid.
 
Uansett årsak til tett kloakk/tilbakeslag, meld alltid fra om eventuell skade til ditt forsikringsselskap!
 

Flom/oversvømmelse

Grunneier har selv ansvaret for håndtering og eventuell bortleding av takvann, drensvann og overvann fra egen eiendom. Vannet skal så langt det lar seg gjøre håndteres på egen eiendom eller ledes til nærmeste åpne bekk eller vassdrag.

 
Elvene og bekkene våre tåler ikke mer vann med økte klimaendringer forventes det oftere og kraftigere regn. Derfor er det desto viktigere at alle selv helper til og håndterer regnvann på egen eiendom, så langt det lar seg gjøre. Dersom du skal lede vannet vekk fra eiendommen, må du søke om tillatelse til tilknytning til kommunale overvannsledninger. Merk at overvann aldri skal, under noen omstendighet, tilknyttes spillvannsledningene (separate kloakkledninger).
 
Grunneier har ansvaret for sikring av egen eiendom mot flom i bekker og vassdrag. Dette gjelder også i forhold til erosjon og utrasing. I akutte situasjoner er kommunen behjelpelig med utstyr og materiell.
 

Kjøkkenavfallskverner

Det er ikke tillatt å installere kjøkkenavfallskverner i Lørenskog. Dette av hensyn til avløpsledningene; kjøkkenavfallskverner produserer mer slam som er vanskelig å avsette.
 

Kontakt

Telefon: 67 93 42 00
Vakttelefon: 977 57 240
E-post: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no
Sjekk også ut Meld en feil. Her kan du melde inn feil, avvik eller klager på våre tekniske tjenester.