Planer og prosjekter Vann og avløp

Lørenskog kommune vokser og får stadig flere innbyggere og vi må sikre at alle som bor i kommunen får rent og godt vann i springen. Store deler av vann- og avløpsnettet er gammelt og må oppgraderes eller byttes ut. Og ikke minst må vi planlegge for at vi skal takle klimaendringene som kommer. Det vil derfor være nødvendig å bruke store beløp til dette arbeidet i årene fremover.

Klikk for stort bildeLørenskog kommune har utarbeidet en strategi for overvann og vassdrag og har følgende hovedmål for vann i kommunen:

Redusere skader som følge av flom og oversvømmelser

Tilrettelegging for naturlig vannbalanse og et rikt naturlig mangfold

Sikre god økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomster innen 2021

Redusere fremmedvann i avløpssystemet, altså vann som kommer av innlekking i ledninger og kummer, skadede rør og utette kumlokk.

Hovedplan VA og vannmiljø (PDF, 6 MB)

Handlingsplan

For å oppnå disse målene er det satt i gang mange vann- og avløpsprosjekter.

Her er en oversikt over prosjekter som er under arbeid og når de er planlagt ferdig.