Søknad og fremdrift

Kommunalteknikk innfører elektronisk søkeportal for å søke offentlig vann- og avløpstilknytning. Ansvarlig søker oppretter da egen ID i en entreprenørportal og får tilgang til løsning. Inntil denne løsningen er på plass skal digitalt skjema benyttes av ansvarlig søker for vann- og avløpsarbeider.

Skjemaet gjelder for nye tilknytninger og etablering av nye privat anlegg, frakobling, samt omlegging/reparasjon av eksisterende privat anlegg. Finn skjema her:

Det gjelder både når eiendommen tilknytter seg direkte til offentlig ledninger og når man går via eksisterende private ledninger.

Søknadsprosessen gjelder foretak og privatpersoner som skal innhente forhåndsuttalelse og søke om private vann- og avløpsanlegg, er beskrevet i flytskjema nedenfor. Her fremgår det også når man skal kontakte kommunalteknikk.

Alle søknadspliktige tiltak (etter pbl §20-1) skal søkes om til kommunens byggesaksavdeling (BYG). Ved   søknadspliktige tiltak som innebærer ny tilknytning eller endringer på private VA ledninger, innhentes det forhåndsuttalelse fra kommunalteknikk, som representerer Lørenskog kommune som ledningseier (KOMT). Forhåndsuttalelsen fra KOMT, som skal være positiv,  legges ved byggesøknad til BYG. Søknadprosessen er beskrevet i flytskjema nedenfor. Her fremgår det også når man skal kontakte KOMT og BYG.

Klikk for stort bilde

 


Last ned flytskjema som bilde (JPG, 133 kB)

Avklaringsmøte

Kontakt kommunalteknikk i god tid før byggestart, så unngår man at spørsmål knyttet til dette, eller andre kommunaltekniske områder som vei og renovasjon, blir en flaskehals i byggesaksbehandlingen. Vår anbefaling er at dere ber om avklaringsmøte med oss.

Kontakt oss: telefon 67 93 42 00 eller e-post, postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no

Besøksadresse, Fjellhamarveien 51.

Uttalelse til søknad om rammetillatelse brukes når det skal innhentes uttalelse fra KOMT før søknad sendes bygningsmyndigheten. Dersom det utvendige VA-anlegget allerede er prosjektert ved søknad om rammetillatelse, samt at alle nødvendige erklæringer foreligger, kan man søke om forhåndsuttalelse direkte.

Forhåndsuttalelse skal innhentes hos KOMT før det søkes om igangsettingstillatelse / tillatelse til tiltak hos bygningsmyndigheten.

En Overordnet VA-plan skal vise prinsipper og overordnede løsninger knyttet til vannforsyning, slokkevann, avløp, overvannshåndtering og sikring av flomveier. Valgte løsninger skal begrunnes med blant annet nødvendige beregninger utført av fagperson.

Kommunalteknikk har 3 ukers saksbehandlingstid fra komplett søknad.

Dersom forholdene ligger til rette for det og søknaden er komplett, gir KOMT forhåndsuttalelse om tilknytningsrett på bestemte vilkår (akseptkriterier).

Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av kommunen når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon, jfr. pbl. § 21-10. Det kan ikke påregnes å få midlertidig brukstillatelse / ferdigattest fra bygningsmyndigheten før KOMT har godkjent sluttdokumentasjonen for VA-anlegget. Uttalelse fra KOMT som bekrefter godkjent sluttdokumentasjon skal vedlegges søknad om midlertidig brukstillatelse / ferdigattest.

I nye reguleringsplaner skal det foreligge godkjent VA-rammeplan før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor reguleringsplanen. VA-rammeplanen skal legges til grunn for senere detaljprosjektering. Dersom det ikke foreligger en VA-rammeplan må dette utarbeides før detaljprosjekteringen. Det er særlig overvannshåndteringen som er i fokus i VA-rammeplanen.

Dersom det er behov for endring av en godkjent VA-rammeplan, ta kontakt med KOMT.