Tekniske krav/VA norm

I tillegg til pbl. finnes det flere viktige regelverk som stiller krav til VA-anlegg:

             • Sanitærreglementet for Lørenskog kommune

             • VA-norm for Lørenskog kommune kommune, med tilhørende VA-miljøblad (se www.va-blad.no)

             • Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensingsloven med forskrifter) (se www.lovdata.no)

             • Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) (se www.lovdata.no)

             • Forskrift om vann- og avløpsgebyr 

Private VA-anlegg reguleres av Sanitærreglementet for Lørenskog kommune, som består av to deler:

            Del 1: Administrative bestemmelser

            Del 2: Tekniske bestemmelser

Del 1 ligger tilgjengelig på internett, se her: , og del 2 kan bestilles hos kommuneforlaget eller hos bokhandel.

Offentlige VA-anlegg skal prosjekteres og utføres i samsvar med bestemmelsene i felles VA-norm for nedre Romerike. Les mer her.

Her finner du en samling av våre vilkår, retningslinjer og normer for teknisk infrastruktur:

Skal du bygge: