Hvor gjør du av regnvannet?

Vannet renner av bygninger, veier og andre tette flater. Etter hvert som det bygges mer og tettere får vannet færre veier å gå. Samtidig regner det stadig mer og kraftigere. Vannet kan føre til store skader på bygninger og infrastruktur og til og med være til skade for liv og helse, noe vi jevnlig ser i nyhetsbildet. Særlig Lørenskog kommune har utfordringer når det kommer kraftige og langvarige regn. Våre vassdrag tåler ikke mye. Vi har flere ganger opplevd at våre elver og bekker  renner over og vannet renner over veier, eiendommer og eventuelt ned i kjellere.

Tidligere ble det bygget avløpsrør som var ment å ta hånd om både kloakk og regn- og smeltevann, enten i en og samme ledning eller i to separate ledninger. Etter datidens målestokk ble disse rørene bygget store, men når det regner stadig mer og kraftigere er rørene ikke lenger store nok til å takle vannmengdene. Resultatet blir at kloakk, blandet med regn- og smeltevann, slippes ut og forurenser vassdragene våre.

Alle disse utfordringene har kommunen sett på mer i detalj og laget eget overordnet dokument, som er styrende for utviklingen fremover,

Tiltaksplanen basert på vedtatte mål vil ferdigstilles innen januar 2020.

Hva kan du gjøre for at det blir mindre flomvann i gatene og forurensning i vassdragene?

Det er to måter å løse utfordringene på. Den ene er å sørge for at vannet trenger ned i bakken (infiltrerer). Den andre er å bremse, eller holde igjen vannet slik at ikke alt renner rett ut i ledningsnettet eller vassdrag med en gang. Her har vi samlet noen tips og råd for hvordan du som huseier kan bruke vannet til noe positivt i ditt eget nabolag:

  • Fjern taknedløp som er koblet til husets avløpsledning og led isteden taknedløpene direkte ut mot vegetasjonen i hagen din.
  • Unngå belegningsstein eller asfalt på gårdsplassen. Bruk grus eller gressarmering.
  • Hold rister åpne, også de som er i veien utenfor din bolig.
  • Samle opp regnvannet i en tønne og bruk det til hagevanning senere. Hagen liker regnvann bedre enn drikkevann, så hvorfor ikke spare på drikkevannet?
  • Lag et regnbed. Bekkeblom, Sverdlilje og Kattehale er eksempler på planter som trives godt i slike bed. Se «Anlegging av regnbed» fra NVE (PDF, 401 kB).
  • Bruk sedumplanter eller gress eller annen vegetasjon på garasjetaket, utebod, eller ved renovering av eget hustak (må sikres godt mot fuktinntrenging). All vegetasjon på taket gjør at vannet brukes som ressurs og reduserer den totale vannmengden som samles til slutt i rørene og våre vassdrag.
  • La trærne stå. Trær kan drikke flere hundre liter vann i døgnet, og bidrar derfor til å absorbere vann og hindre at det for eksempel havner i kjelleren din.
  • Tenk på regnvann når du skal anlegge hagen – alle fordypninger på tomten kan samle vannet som kan synke ned etter hvert. Det kan være ditt bidrag til å redusere flom i våre vassdrag og oversvømmelser.
  • Ta hensyn til naboene! Husk at det regnvannet du ikke tar vare på havner hos de som bor nedenfor deg.
  • Ikke fyll igjen veigrøftene, de er bygget for å ta i mot vann. La grøfta leve!

Til slutt oppfordrer vi alle velforeninger, sameier og borettslaget til å lage løsninger som tar vare på regn- og smeltevannet. Hvorfor ikke gjøre det pent og grønt i nabolaget?

Klikk for stort bildeLede vannet mot vegitasjonKlikk for stort bildeGrus på parkeringsplassenKlikk for stort bildeGressarmering i betongKlikk for stort bildeGressarmering i plast, med gressKlikk for stort bildeRegnbed som takvannet føres tilKlikk for stort bildeTønne for oppsamling av takvann

 

 

Klikk for stort bildeGrønne tak med sedumplanterKlikk for stort bildeRegnvann

 
 
 
Mange flere bilder, løsninger for store og små eiendommer og mer informasjon finnes i Retningslinjer for overvannshåndtering. (PDF, 17 MB)

Dersom du vurderer etablering av regnbed, kan du lese NVEs «Anlegging av regnbed».