Søknader og meldinger - vann og avløp

Denne artikkelen forteller deg hvordan du skal gå frem dersom du skal tilknytte deg kommunalt vann, avløp eller utføre endringer på private VA ledninger.

Klikk for stort bilde

Rutinene gjelder for alle utvendige private røranlegg og drens-/overvannsanlegg som skal tilknyttes eller som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.

Anlegg som skal overtas av Lørenskog kommune må bygges etter kommunens retningslinjer (VA-norm) og Sanitærreglement og annet regleverk for å tydeliggjøre regler og krav. For å sikre at det bygges driftssikre VA-anlegg som har levetid på minimum 100 år, kreves dette god og riktig prosjektering, planbehandling, bygging og kontroll.

Avklaringsmøte

Kontakt kommunalteknikk i god tid før byggestart, så unngår man at spørsmål knyttet til dette, eller andre kommunaltekniske områder som vei og renovasjon, blir en flaskehals i byggesaksbehandlingen. Vår anbefaling er at dere ber om avklaringsmøte med oss.

Kontakt oss: telefon 67 93 42 00 eller
e-post, postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no
Besøksadresse, Fjellhamarveien 51

Søknadsprosessen

Alle søknadspliktige tiltak (etter pbl §20-1) skal søkes om til kommunens byggesaksavdeling (BYG). Ved   søknadspliktige tiltak som innebærer ny tilknytning eller endringer på private VA ledninger, innhentes det forhåndsuttalelse fra kommunalteknikk, som representerer Lørenskog kommune som ledningseier (KOMT). Forhåndsuttalelsen fra KOMT, som skal være positiv,  legges ved byggesøknad til BYG. Søknadprosessen er beskrevet i flytskjema nedenfor. Her fremgår det også når man skal kontakte KOMT og BYG.

Klikk for stort bilde

I søknad om Rammetillatelse skal det også vedlegges uttalelse fra KOMT.

Av uttalelsen skal det framgå at følgende er avklart:

- Tilkoblingsmuligheter

- Nødvendige kapasitet for forbruk- /brannvann og avløpsvann

- Generelle prinsipper for overvannshåndtering

- Nødvendige tillatelser

Vi gjør oppmerksom på at ny tilknytning til offentlig vann-og avløpsanlegg, eller påbygg på eksisterende bebyggelse som allerede er tilknyttet, kan medføre krav om tilknytningsgebyr.

Tiltak på sanitæranlegg.

1. Krav om tillatelse (søknad).
Disse tiltakene skal ha tillatelse fra kommunen:

a) ny tilkopling, endring eller plugging av tilkopling til kommunalt anlegg.

b) installasjon av utstyr, etablering av virksomhet eller andre tiltak som kan medføre vannuttak som avviker vesentlig fra normalt husholdningsforbruk. F.eks.svømmebasseng, sprinkleranlegg eller vannkjøleanlegg.

c) påslipp av avløpsvann som avviker fra normalt husholdningsutslipp i mengde, sammensetning eller temperatur.

d) anlegg for forbehandling av påslipp.

e) anlegg for pumping av avløpsvann inn på kommunalt nett.

2. Krav om melding.
Disse tiltakene skal meldes til kommunen:

a) tiltak på stikkledning som ikke går inn under pkt. 1.

b) installasjon av vannmåler. Kontakt Tekniske tjenester.

c) installasjon av trykkforsterkingsanlegg for vann.

d) anlegg for privat vannforsyning i bygning med vannforsyning fra kommunalt anlegg.

e) utkopling av utstyr og opphør av virksomhet etter pkt. 1. b) – e)

Prosedyre for søknad og melding om sanitærabonnement.

Henvendelse om vilkår, kart, tilknytning og søknaden, kan gjøres til kommunalteknikk.

Søknad om sanitærabonnement sendes elektronisk til kommunalteknikk.

Søknad om sanitærabonnement skal være behandlet av kommunalteknikk før bygningsmyndigheten gir tillatelse til tiltak.

Situasjonskart i målestokk 1:1000 eller større (1:500), som viser hovedledninger og stikkledning inntegnet vedlegges søknaden. Dimensjoner og materialtype påføres.

Akutte tiltak som må utføres raskt skal meldes muntlig til tekniske tjenester. Skriftlig versjon skal være kommunen i hende senest 7 dager etter. Det må redegjøres for hvorfor tiltaket måtte utføres raskt. Ferdigmelding leveres samtidig.

Ved tilknytning via privat felles stikkledning:

 • Ved kryssing av annens grunn skal grunneier gi tillatelse i form av erklæring, som kan tinglyses, om at ledningseier har rett til å legge og senere vedlikeholde og skifte ut stikkledningen. Grunneier skal ikke uten videre kunne bygge over stikkledningen.

 • Dersom tilknytning skjer via privat felles stikkledning, må eiere gi tillatelse til tilkobling via denne i form av erklæring som kan tinglyses. Erklæring om solidarisk vedlikeholdsansvar av fellesledning likeså.

 • De tinglyste erklæringene skal i nødvendig utstrekning være påført at de ikke kan avlyses uten Lørenskog kommunes samtykke.

 • Eksisterende privat ledning skal vises på situasjonskart. Hele strekningen fra nytt avgreningspunkt og frem til tilknytningspunkt på offentlig ledning skal vises.

 • Ansvarlig søker/prosjekterende må dokumentere tilstrekkelig kvalitet og kapasitet på det eksisterende private anlegget.

Erklæringer og dokumentasjon på kvalitet og kapasitet kan vedlegges ”Søknad om tillatelse til tiltak”.
 

Søknad på skjema ”Søknad om tillatelse til tiltak”, eller tilsvarende leveres til byggesak.

Vedlegg til ”Søknad om tillatelse til tiltak”:

 • Søknad om ansvarsrett for SØK/PRO/KPR/UTF/KUT og kontrollerklæring for PRO/KPR for viktige og kritiske områder. Merk: Det kreves også ansvarsrett for graving av grøft for stikkledning.

 • Gjenpart av nabovarsel.

 • Godkjent gravemelding, dersom det skal graves i offentlig veggrunn.

Vesentlige forhold som inntreffer etter at søknad er godkjent og som krever at det gjøres avvik, skal drøftes med kommunalteknikk og godkjennes før utførelse.


Ferdigmelding av ny tilknytning med stikkledning:

 • Ferdigmelding skal bestå av kartet ”Innmåling av utvendig røranlegg”, som viser tilknytning og stikkledning innmålt i hht. gjeldende ”Krav til innmåling av stikkledninger”. OBS: Tilknytningspunkter på offentlig ledning skal koordinatinnmåles (x,y,z) i åpen grøft.

 • Bilde(r) i digitalt format (min.1600x1200 punkter), som viser tilknytningspunkt og grøft med røranlegg mot huset.

 • Redegjørelse av eventuelle avvik i forhold til søknad.

Midlertidig brukstillatelse vil ikke bli gitt av byggesak før ferdigmelding er innlevert og godkjent av kommunalteknikk.

Søknader sendes kommunalteknikk:

E-post: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no

eller

Lørenskog kommune - kommunalteknikk
Postboks 304
1471 Lørenskog

Besøksadresse: Fjellhamarveien 51