Søknader og meldinger - vann og avløp

Denne artiklen forteller deg hvordan du skal gå frem dersom du skal tilknytte deg kommunalt vann eller avløp.

Klikk for stort bilde

Rutinene gjelder for alle utvendige private røranlegg, også dren/overvannsanlegg, som skal tilknyttes eller som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.

Søknad om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg som gjelder for byggefelt eller industribygg, må avklares via forhåndskonferanse.

Anlegg som skal overtas av Lørenskog kommune må bygges etter kommunens retningslinjer (VA-norm og innmålingsinstruks). Kontakt kommunalteknikk i god tid før byggestart.

telefon: 67 93 42 00 eller
e-post: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no
Besøksadresse: Fjellhamarveien 51

Søknad om sanitærabonnement skal leveres før, eller senest sammen med søknad om tiltak, når bygget skal tilkobles offentlig vann- og/eller avløpsnett. Søknader om tiltak blir ikke behandlet før søknad om sanitærabonnement foreligger.

Søknad om sanitærabonnement er et forhold mellom kommunen som hovedledningseier og tiltakshaver (abonnent). Kommunalteknikk er den seksjonen som er eier av og som har ansvaret for Lørenkog kommunes vann- og avløpsnett. Søknader om sanitærabonnement skal derfor behandles av kommunalteknikk. Søknad om tillatelse til tiltak skal som vanlig behandles av byggesak.

Grunnlaget for søknads- og meldeplikt.

Lørenskog kommune har vedtatt Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, utgitt av KS i 2008, som gjeldene sanitærreglement. Her er det hjemlet søknadsbestemmelser i forhold til offentlige VA-anlegg. I tillegg gjelder Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lørenskog kommune (PDF, 43 kB). Grunnlaget for søknads- og meldeplikt er kommunens behov for å ivareta tjenesteytingen til abonnentene og forvaltningen av hovedanlegg for vannforsyning og avløp. Krav om søknad eller melding etter disse vilkårene kommer i tillegg til søknads- eller meldeplikt etter andre regler, f.eks. plan- og bygningsloven og forurensingsloven.

Søknadsskjema finner du her.

Tiltak på sanitæranlegg.

1. Krav om tillatelse (søknad).
Disse tiltakene skal ha tillatelse fra kommunen:
 

a) ny tilkopling, endring eller plugging av tilkopling til kommunalt anlegg.

b) installasjon av utstyr, etablering av virksomhet eller andre tiltak som kan medføre vannuttak som avviker vesentlig fra normalt husholdningsforbruk. F.eks.svømmebasseng, sprinkleranlegg eller vannkjøleanlegg.

c)påslipp av avløpsvann som avviker fra normalt husholdningsutslipp i mengde, sammensetning eller temperatur.

d)anlegg for forbehandling av påslipp.

e)anlegg for pumping av avløpsvann inn på kommunalt nett.

2. Krav om melding.
Disse tiltakene skal meldes til kommunen:

a) tiltak på stikkledning som ikke går inn under pkt. 1.

b) installasjon av vannmåler. Kontakt Tekniske tjenester.

c) installasjon av trykkforsterkingsanlegg for vann.

d) anlegg for privat vannforsyning i bygning med vannforsyning fra kommunalt anlegg.

e) utkopling av utstyr og opphør av virksomhet etter pkt. 1. b) – e)

Prosedyre for søknad og melding om sanitærabonnement.

Henvendelse om vilkår, kart, tilknytning og søknaden, kan gjøres til kommunalteknikk.

Søknad om sanitærabonnement sendes elektronisk til kommunalteknikk.

Søknad om sanitærabonnement skal være behandlet av kommunalteknikk før bygningsmyndigheten gir tillatelse til tiltak.

Situasjonskart i målestokk 1:1000 eller større (1:500), som viser hovedledninger og stikkledning inntegnet vedlegges søknaden. Dimensjoner og materialtype påføres.

Akutte tiltak som må utføres raskt skal meldes muntlig til tekniske tjenester. Skriftlig versjon skal være kommunen i hende senest 7 dager etter. Det må redegjøres for hvorfor tiltaket måtte utføres raskt. Ferdigmelding leveres samtidig.

Ved tilknytning via privat felles stikkledning:

 • Ved kryssing av annens grunn skal grunneier gi tillatelse i form av erklæring, som kan tinglyses, om at ledningseier har rett til å legge og senere vedlikeholde og skifte ut stikkledningen. Grunneier skal ikke uten videre kunne bygge over stikkledningen.

 • Dersom tilknytning skjer via privat felles stikkledning, må eiere gi tillatelse til tilkobling via denne i form av erklæring som kan tinglyses. Erklæring om solidarisk vedlikeholdsansvar av fellesledning likeså.

 • De tinglyste erklæringene skal i nødvendig utstrekning være påført at de ikke kan avlyses uten Lørenskog kommunes samtykke.

 • Eksisterende privat ledning skal vises på situasjonskart. Hele strekningen fra nytt avgreningspunkt og frem til tilknytningspunkt på offentlig ledning skal vises.

 • Ansvarlig søker/prosjekterende må dokumentere tilstrekkelig kvalitet og kapasitet på det eksisterende private anlegget.

Erklæringer og dokumentasjon på kvalitet og kapasitet kan vedlegges ”Søknad om tillatelse til tiltak”.
 

Søknad på skjema ”Søknad om tillatelse til tiltak”, eller tilsvarende leveres til byggesak.

Vedlegg til ”Søknad om tillatelse til tiltak”:

 • Søknad om ansvarsrett for SØK/PRO/KPR/UTF/KUT og kontrollerklæring for PRO/KPR for viktige og kritiske områder. Merk: Det kreves også ansvarsrett for graving av grøft for stikkledning.

 • Gjenpart av nabovarsel.

 • Godkjent gravemelding, dersom det skal graves i offentlig veggrunn.

Vesentlige forhold som inntreffer etter at søknad er godkjent og som krever at det gjøres avvik, skal drøftes med kommunalteknikk og godkjennes før utførelse.


Ferdigmelding av ny tilknytning med stikkledning:

 • Ferdigmelding skal bestå av kartet ”Innmåling av utvendig røranlegg”, som viser tilknytning og stikkledning innmålt i hht. gjeldende ”Krav til innmåling av stikkledninger”. OBS: Tilknytningspunkter på offentlig ledning skal koordinatinnmåles (x,y,z) i åpen grøft.

 • Bilde(r) i digitalt format (min.1600x1200 punkter), som viser tilknytningspunkt og grøft med røranlegg mot huset.

 • Redegjørelse av eventuelle avvik i forhold til søknad.

Midlertidig brukstillatelse vil ikke bli gitt av byggesak før ferdigmelding er innlevert og godkjent av kommunalteknikk.

Søknader sendes kommunalteknikk:

E-post: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no

eller

Lørenskog kommune - kommunalteknikk
Postboks 304
1471 Lørenskog

Besøksadresse: Fjellhamarveien 51