Vann og vassdrag

I Lørenskog er det tre større vassdrag i tillegg til en rekke mindre bekker. Ellingsrudelva kommer sydfra fra Østmarka og danner kommunegrensen mot Oslo i vest. Den renner ut i Langvannet, hjertet av Lørenskog. Herfra renner Fjellhamarelva videre østover og ut i Nitelva i Lillestrøm kommune. Like ved Langvannet renner Losbyelva ut i Fjellhamarelva. Den har også sitt nedbørsfelt i Østmarka,

Klikk for stort bildeØstbyputten Fotograf: Lars Christian Frilseth

Kommunalteknikk tar jevnlig prøver av vannet i vann, bekker og vassdrag. Vi har for tiden 23 målepunkter. Før elvene renner inn i dyrkede eller bebygde områder er vannkvaliteten god. Men pga. menneskelig aktivitet som erosjon og tilsig fra jordbruk og husdyr, utslipp fra husholdninger og avrenning fra urbane overflater er tilstanden i de nedre delene av elvene våre dårligere.

Langvannets vannkvalitet varierer fra mindre god til svært dårlig. De somrene hvor det advares mot å bade i Langvannet grunnet stor algevekst er vannkvaliteten svært dårlig.

Kommunalteknikk jobber for at vannkvaliteten i våre vann, bekker og vassdrag skal bli bedre. Vår målsetning er at det skal oppnås god og stabil badevannskvalitet i Langvannet, mens vassdragene skal bli egnet til sportsfiske. For å oppnå dette, må et tett og nært samarbeid med landbruket, bygdas innbyggere og nabokommunen Oslo til. I tillegg må kommunale avløpsnettet utbedres.

Vi overvåker vannkvaliteten i vassdragene i Lørenskog, og følger opp alle meldinger fra publikum om forurensning i vassdragene. Meld fra straks, dersom du oppdager skum, død fisk, kloakk, olje, bensin, kjemikalier eller lignende i bekker, elver og innsjøer. Meldinger fra publikum er til uvurderlig hjelp for oss. Når meldingen er mottatt, rykker vi ut på stedet og søker etter forurensningskilden.

Her kan du lese rapporten: 

Kontakt gjerne kommunalteknikk dersom du har spørsmål:
Telefon: 67 93 42 00
Vakttelefon utenom ordinær arbeidstid 977 57 240
E-post: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no

Sjekk også ut Meld en feil. Her kan du melde inn feil, avvik eller klager på våre tekniske tjenester.