Vi satser på vann og avløp

I avløpet finnes det noe fremmed

I avløpsrørene renner det en stor mengde vann som ikke skal være der. Da tenker vi på regnvann, smeltevann, grunnvann eller drikkevann (fremmedvann).

Klikk for stort bildeOmfattende kartlegging i Lørenskog kommune viser at avløpsrørene våre inneholder hele 70% fremmedvann. Dette er en utfordring ved store regnskyll. Da vil kapasiteten i avløpsledningen kunne bli for liten og avløpsvannet kan komme inn i din kjeller eller renne ut i et vassdrag og forurense vårt lokalmiljø. En annen utfordring er at regnvannet kan skape lokale oversvømmelser der du bor. Fremmedvannet skaper dessuten utgifter for oss da fremmedvannet i avløpsledningene blir sendt helt unødvendig til renseanlegget for rensing.

Kort oppsummert kan man si at at fremmedvann skaper 3 hovedutfordringer:

  • Når ledningsnettet fylles opp fortere av fremmedvann, vil det bli mindre plass til avløpsvann. Dette skaper kapasitetsutfordringer og fører til at vi må bygge større rør.
  • Når det ikke er plass i ledningene, søker avløpsvannet sin vei til kjellere (kjelleroversvømmelser) eller renner direkte ut i vassdragene. At avløpet føres direkte ut i vassdragene bidrar til forurensning, redusert badevannskvalitet og økt algeoppblomstring.
  • Mindre fremmedvann i avløpsrørene gir lavere drifts- og vedlikeholdskostnader. Omtrent 70 % av vannet som ble sendt til renseanlegget er fremmedvann. Vi betaler altså for å rense rent vann

Hva gjør vi for å redusere fremmedvannsmengden i avløpsnettet vårt?

  • For å redusere mengden med dette fremmedvannet har vi utført en stor kartlegging.sjobb. For eksempel inspiserer vi ledningene med et kamera for å finne ut hvor fremmedvannet kommer inn. Her kan du se hva vi fant i avløpsledningen i Øvre Grønliveien. 
  • Etter at vi har inspisert ledningene med kamera ber vi den ansvarlige rette opp feilkoblingen.
  • Vi har igangsatt en rekke større investeringsprosjekter som skal rehabilitere gammelt ledningsnett. Gamle rør er ofte utette og dermed kan fremmedvann lett finne veien inn i rørene våre.

Hvis du er interessert i å lese om alle tiltak Lørenskog kommune skal gjøre for å redusere fremmedvannsmengden på avløpsnettet så anbefaler vi deg å ta en titt i Hovedplan VA og vannmiljø 2020-2035 som ble vedtatt i kommunestyret i januar 2020.

Lokal overvannshåndtering

Prinsippet bør være at regnvann og smeltevann skal tas hånd om lokalt. Noe som betyr at vi må ta vare på regnvannet der det kommer ned. Dette kan gjøres gjennom infiltrasjon i bakken eller ved å ta vare på vannet i f.eks. et vannspeil. Dette vil dessuten skape et trivelig bomiljø.  En annen løsning kan være å sende regnvannet til nærmeste vassdrag i en bekk. Poenget er at vannets naturlige kretsløp opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes.

Du kan selv bidra til at regnvann og smeltevann ikke kommer inn i avløpsledningen.

Klikk for stort bilde

Nok drikkevann i 2040

Lørenskog vokser og da er det viktig at vi har et vannledningsnett som kan forsyne alle nye innbyggere og alt nytt næringsliv med vann. Samtidig skal vi sørge for at de som allerede bor i Lørenskog har nok vann og at det er godt trykk i kranen.

Et viktig tiltak for å sikre god vannforsyning er den nye vannledningensom Nedre Romerike vannverk (NRV) har bygget gjennom Lørenskog til Oslo. Den nye ledningen sørger for at NRV- kommunene kan få reservevann fra Oslo og at Oslo kan få reservevann fra oss. Ledningen går fra Sørlihavna, via Langvannet og bort til kommunegrensen ved Lørenskog stasjon. Ledningen følger herfra kommunegrensen og ender opp på Visperud.

For oss som bor i Lørenskog gir denne vannledningen en stor fordel. Ledningen har blitt en ny pulsåre med vann som går gjennom kommunen vår. Vi skal koble oss til denne store ledningen på flere steder slik at sentrale deler av Lørenskog, der veksten er størst, vil bli sikret god vannforsyning i årene som kommer. 

Rørbrudd og lekkasjer utgjør en stor del av vannforbruket vårt. I Lørenskog anslås det at 25 % av vannet som kommer ferdig renset fra NRV renner ut av vannledningene før det når frem til abonnentene. En systematisk utskifting av gamle vannledninger må derfor prioriteres. Målet er å skifte ut 2 km vannledninger hvert eneste år.

I januar 2020 vedtok kommunestyret en ny hovedplan for VA og vannmiljø 2020-2035. I hovedplanen identifiseres hovedutfordringene og tiltakene på vann- og avløpsnettet for år de neste 15 årene. (PDF, 6 MB)

Har du spørsmål om vann? Da bør du kontakte kommunalteknikk:

Telefon dagtid: 67 93 42 00
Vann- og avløpsvakt: 977 57 240

E-post: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no

Facebook 

Meld en feil Lørenskog

Her finner du et kart som viser alle kommunens investeringsprosjekter