Avkjørselssøknad

Skal du bygge ny eller flytte/endre en avkjørsel fra offentlig vei, må du søke om tillatelse.

Søknadsprosessen

Søknaden sendes inn via Statens vegvesen sin fellesløsning. Dette gjelder uavhengig av om veien er kommunal, fylkeskommunal eller statlig. Statens vegvesen fordeler søknadene til rette veimyndighet. Hvis avkjørsel er fra kommunal vei, vil søknaden bli fordelt til, og behandlet av kommunen.

NB! I Lørenskog kommune krever vi at tegninger vedlagt søknaden også viser følgende:

·         avkjørselens bredde

·         frisikttrekant

·         svingradius for aktuelle kjøretøy

·         lengdeprofil som viser avkjørselens stigning

Hvis du har spørsmål, ta kontakt på postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no eller telefon 67 93 42 00. 

Søk om ny eller endret avkjørsel her. 

Gjeldende lover og forskrifter