Vi har kartlagt veistøy

Støy kan føre til helseplager. Det er derfor fastsatt regler om støy i forurensningsforskriften. Lørenskog må, som en del av byområdet Oslo, utføre en støykartlegging som munner ut i et støykart og en handlingsplan. Støykartet er ferdigstilt og vi fortsetter nå arbeidet med å lage en handlingsplan som skal ta sikte på å redusere og forebygge støy.

Klikk for stort bildeStøy forstyrrer nattesøvn og hindrer kommunikasjon, konsentrasjon og læring. Det er påvist at støy kan gi kortvarige fysiologiske forandringer som er typiske for psykisk stress. Stress kan være en medvirkende årsak til forskjellige helseplager, for eksempel muskelspenninger og muskelsmerter, som igjen er svært vanlige årsaker til sykmelding og uførhet. Det foreligger også en rekke undersøkelser som viser økt risiko for forhøyet blodtrykk og utvikling av hjertesykdom.

Støykartleggingen skal utføres i større byområder. I forurensingsforskriften er byområder definert som et område med innbyggertall på over 100 000, hvor av minst to tredjedeler er sammenhengende tettstedsbebyggelse. Lørenskog kommune er derfor definert inn i byområdet ”Oslo” sammen med Rælingen, Lillestrøm, Oppegård, Bærum og Asker. I tillegg til kommunene har Statens vegvesen og Jernbaneverket deltatt i kartleggingen.

Den enkelte anleggseier er selv ansvarlig for egne støykilder. Det vil si at Lørenskog kommune er ansvarlig for de kommunale veiene, mens Viken fylkeskommune er ansvarlig for fylkesveiene og Statens vegvesen er ansvarlig for riksveiene.

Her finner du støykartene som er utarbeidet for vår region. Kartet viser utendørsstøy i ulike farger, avhengig av støynivået. Støynivå opp til 65 dB vurderes som akseptabelt i forurensningsforskriften, mens der det er over 65 dB bør det vurderes tiltak.

Kartleggingen inneholder også en vurdering av hvor mange støyutsatte boliger og institusjoner det er.

Rapporten for veinettet kan du lese her: (PDF, 80 kB)

 

Eier av vei, bane og havn i Oslo byområdet plikter å kartlegge utendørs støynivå, og utarbeide en handlingsplan for å redusere støyen. Handlingsplanen for hele Oslo området kan leses her: (PDF, 5 MB)

Les mer om støy på denne linken:

Kontakt gjerne kommunalteknikk dersom du har spørsmål:
Telefon: 67 93 42 00
E-post: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no