Elsparkesykkel

Flere aktører har etablert utleie av elektriske sparkesykler i Lørenskog. Sparkesyklene leies der de står, og kan settes fra seg der du måtte ønske innenfor et geografisk avgrenset område.

Elsparkesykler har på kort tid blitt et populært fremkomstmiddel, spesielt blant yngre som ikke disponerer bil. Tilbud og etterspørsel går hånd i hånd, derfor ser vi at det stadig etablerer seg nye elsparkesykkelaktører i kommunen.

Det er fordeler og ulemper med bruk av elsparkesykler, og kommunen mottar mange henvendelser som gjelder elsparkesykler som er plassert i siktsoner i kryss eller er henslengt i grøftekanten. Kommunen jobber for at aktørene som tilbyr utleie av elsparkesykler skal gjøre dette uten store negative konsekvenser for innbyggerne i kommunen.

Hva må jeg tenke på når jeg leier en elsparkesykkel?

Leier du en elsparkesykkel er det viktig å følge trafikkreglene. En elsparkesykkel er definert som et kjøretøy, derfor skal du i all hovedsak følge samme regler som andre kjørende. Pass på å ikke holde for høy fart. Som syklist er det ikke tillatt å sykle forbi gående raskere enn gangfart når man sykler på fortau og gågate, det samme gjelder for elsparkesykkel. (https://www.tryggtrafikk.no/trafikkregler-for-syklister/)

Det er ingen egen promillegrense på sykkel, el-sykkel eller el-sparkesykkel. Likevel er det ikke slik at det er fritt fram å bruke disse når man har drukket. Fører (bruker) skal være i en tilstand slik at han eller hun er «skikket til å kjøre på en trygg måte».

Vi gjør oppmerksom på at utleieaktørene kan ha andre og strengere regler for bruk av sine elsparkesykler, som egen aldersgrense, områder hvor utleiesyklene ikke kan kjøres, parkeres og lignede.

Det er ikke påbud om bruk av sykkelhjelm, verken på vanlig sykkel, el-sykkel eller el-sparkesykkel. Vi oppfordrer likevel alle til å bruke hjelm.

Hvor kan jeg parkere etter bruk?

Det er tillatt å parkere elsparkesykler på samme areal som en vanlig sykler. Husk å parkere hensynsfullt – ikke foran inngangspartier, innkjørsler og dører, i siktsoner i kryss, og i ferdselssoner på fortauet slik at de er til hinder for andre.

Elsparkesykler har lett for å velte, og kan fort bli til hinder selv om de ble parkert hensynsfullt. Sett derfor elsparkesyklen på et stødig og godt underlag, slik at det er minst mulig fare for at den velter.

Regulering av utleie

Stortinget har vedtatt en ny lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn som gir kommunene en klar lovhjemmel for å kunne regulere utleie og bruk av elsparkesykler og små elkjøretøy. Loven innbærer blant annet at kommunen kan gi forskrift om bruk av offentlig grunn for utleie av små elektriske kjøretøy og at kommunen kan gi forskrift om at utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn bare kan gjøres med tillatelse fra kommunen. Loven innebærer også at kommunen kan gi forskrift om gebyr for å dekke kommunens utgifter i forbindelse med administrasjon og tilrettelegging for, samt utgifter til tilsyn og kontroll med, utleievirksomhet regulert i denne loven. Loven inneholder også en bestemmelse om fjerning og forvaring av små elektriske kjøretøy. 

Arbeid med utarbeidelse av forskrift forventes å settes i gang høsten 2021.

Dumpede elsparkesykler

Oppdager du elsparkesykler som er dumpet i naturen, meld fra til kommunen via appen Meld en feil eller per e-post til postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no. Vi ber dere legge ved bildedokumentasjon og nøyaktig beskrivelse av hvor den er funnet.