Åpning av Grønlibekken og nye vann- og avløpsledninger i Grønlia

Illustrasjonstegning - Klikk for stort bildeIllustrasjonstegning Norconsult Lørenskog kommune skal åpne øvre del av Grønlibekken ved Fridtjof Nansens vei på Fjellhamar og rehabilitere vann- og avløpsledninger i området. Ved å åpne bekken vil vi bidra til å håndtere klimaendringene med mer og kraftigere regn, og flomfaren i området vil bli redusert. I tillegg vil det biologiske mangfoldet øke. Bekken vil også bli et fint element for nærmiljøet.

Kommunen skal sikre trygg og god vannforsyning samt forsvarlig avløpshåndtering. Dette gjør vi blant annet ved å skifte ut gamle vann- og avløpsledninger, gjøre tiltak for å begrense fremmedvann i spillvannsnettet og åpne lukkede bekker. Vi skal også forvalte overvann og vassdrag på en bærekraftig måte slik at samfunnets funksjoner, helse, miljø og naturen ikke påvirkes negativt.

Grønlibekken har tidligere strekt seg lenger nordover enn den gjør i dag, men ble lagt i rør, trolig i forbindelse med utbygging av boliger. I dag samler bekken overvann fra nærliggende tomter i tillegg til den naturlige tilrenningen fra området. Åpne bekker er naturlige flomveier og ved å åpne Grønlibekken vil vi redusere faren for flom i området. Reetablering av bekken bidrar også til å skape økt biologiske mangfold; vannkjære planter som kan være sjeldne i urbane strøk kan få bedre levevilkår, og dyrelivet kan også øke.

Vann- og avløpsledningene i området er i hovedsak fra tidlig 1960-tallet, med unntak av et mindre strekk som er fra tidlig 1970-tallet. Ledningene er generelt i dårlig stand. Ved å fornye og etablere vann-, spillvann- og overvannsledninger sikrer vi god vannforsyning og begrenser fremmedvann i spillvannsnettet. I Heimdalsveien etablerer vi en ringledning som gir vannforsyning fra to kanter. Slik sikrer vi vann til området ved eventuelle brudd og reparasjoner.

Kartet viser hvor bekken skal åpnes og hvor vi skal legge nye vann- og avløpsledninger. - Klikk for stort bildeKartet viser hvor bekken skal åpnes og hvor vi skal legge nye vann- og avløpsledninger. 

Tall og fakta
 • Fornye ca. 920 meter eksisterende vann- og spillvannsledninger
 • Fornye ca. 350 meter eksisterende overvannsledninger
 • Etablere ca. 250 meter nye overvannsledninger for separering av et fellessystem lengst nord i avløpssonen
 • Etablere ny ringledning i Heimdalsveien
 • Gjenåpning av ca. 170 meter lukket bekk
 • Rehabilitering av ca. 70 meter åpen bekk
Tidsplan
 • Oktober 2020 – Oppstart detaljprosjektering
 • Mars/april 2021 – Anbudskonkurranse
 • Mai 2021 – Kontrahering av entreprenør
 • Juni 2021 – Oppstart anleggsarbeider
 • Mai 2022 – Ferdigstillelse anlegg
Kontaktinformasjon

Erik Einerkjær
Prosjektleder
Telefon: 90 63 58 74
E-post: eriein@lorenskog.kommune.no

Camilla Moen
Prosjektlederassistent
Telefon: 41 65 54 57
E-post: cammoe@lorenskog.kommune.no

 

Informasjonsmøte 8. januar 2021

Det ble gjennomført et informasjonsmøte med grunneiere den 8. januar 2021 hvor Lørenskog kommune og kommunens rådgivere gikk gjennom foreløpige prosjekterte løsninger til prosjektet. Møtet ble avholdt på Teams, og opptaket kan du se herMøteagenda samt presentasjonene kan du se her (PDF, 12 MB).

Det ble i møtet stilt flere spørsmål fra grunneierne som deltok. Noen av spørsmålene med svar er listet opp nedenfor.

Spørsmål: Skal det gjøres noe arbeid sør for Fridjof Nansens vei?

Svar: Nei, prosjektets omfang stopper ved Fritjof Nansens vei. Tverrsnitt på videre rørføring er vurdert som tilstrekkelig.

 

Spørsmål: Skal det graves åpent ved Heimdalsvei 9 og 9B (KG11-KG63)?

Svar: Ja

 

Spørsmål: Det er tre trær foran Heimdalsvei 7B mot bekken. Må disse fjernes?

Svar: Ja, det vil trolig være behov for å fjerne disse.

 

Spørsmål: Hvordan vil situasjonen mtp. mygg bli med foreslått løsning?

Svar: Norconsult v/Ida undersøker konsekvenser internt med miljørådgiver. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.

 

Spørsmål: Skal massene gjenbrukes? Kan deler av massene brukes til å heve terrenget ved Fridtjof Nansens vei 70B?

Svar: Det planlegges å gjenbruke masser.

 

Spørsmål: Kan luftstrekk legges ned i grøft?

Svar: Kommunen undersøker nærmere med Telenor og Elvia. Grøftlegging av tidligere luftstrekk inngår i utgangspunktet ikke i dette prosjektet.

 

Informasjonsmøte 21. april 2021

Det ble gjennomført et informasjonsmøte med grunneiere den 21. april 2021 hvor Lørenskog kommune og kommunens rådgivere gikk gjennom foreløpige prosjekterte løsninger og fremdriftsplan. Møtet ble avholdt på Teams, og opptaket kan du se herMøteagenda samt presentasjonene kan du se her (PDF, 7 MB).

 

Begrepsforklaringer

Spillvann: Avløpsvann fra husholdninger, næringsliv, institusjoner og så videre, også kalt kloakk.

Overflatevann: Regnvann og smeltevann som ledes bort fra veier, plasser, gater, takflater, balkonger og lignende.

Overvann: Fellesbetegnelse for overflatevann og grunnvann, inkludert drensvann.