Løkenåsveien 45, trinn 2 - innovativ anskaffelse

Lørenskog kommune har ansvar for å sikre at innbyggere som ikke kan skaffe seg bolig selv, får hjelp av kommunen til dette. Dette gjelder ulike typer innbyggere, som blant annet eldre, økonomisk vanskeligstilte, unge og flyktninger. I Boligplanen for 2019-2026 er det beregnet at kommunen må skaffe 425 boliger i perioden. Noen av disse boligene skal være i Løkenåsveien 45.

På denne tomten, med utsikt over Lørenskog sentrum, skal vi bygge boliger. I bakgrunnen ser du Løkenåsveien 45, trinn 1, hvor vi har bygd barnehage og 30 omsorgsboliger. - Klikk for stort bildePå denne tomten, med utsikt over Lørenskog sentrum, skal vi bygge boliger. I bakgrunnen ser du Løkenåsveien 45, trinn 1, hvor vi har bygd barnehage og 30 omsorgsboliger. 

Bakgrunn og hva vi ønsker å få til

Lørenskog har en sterk befolkningsvekst, som i stor grad drives fram av boligbygging. Selv om utbyggingstakten er høy, omsettes boligene raskt og til stadig høyere priser. Kommunen trenger derfor en strategi for hvordan vi skal kunne sørge for at folk ikke faller ut av boligmarkedet i framtiden.

Kommunen ønsker å ha sine boliger i områder hvor det er møteplasser, servicetilbud og kollektivtransport lett tilgjengelig. Dette er i hovedsak ved Skårersletta, Ødegården og Fjellhamar.

Vi ønsker også at innbyggerne våre skal kunne bo i varierte og levende bomiljøer, med et mangfold av folk på tvers av alder, etnisitet og helsetilstand. I stedet for å skaffe boliger som passer for kun én bestemt gruppe, vil vi ha boliger som kan passe for ulike folk i ulike livsfaser. Dette øker også fleksibiliteten i kommunens boligmasse og reduserer behovet for boliger.

Lørenskog kommune er opptatt av sosial bærekraft. Det betyr at vi ønsker at de sosiale forskjellene i kommunen ikke skal øke. Vi har derfor strategier for at flere skal kunne leie i det ordinære leiemarkedet, fremfor i kommunale boliger, som i utgangspunktet er tidsavgrensede. Vi ønsker også å bidra til at flere skal kunne kjøpe egen bolig, fremfor å leie, og bruker Husbankens virkemidler som Startlån og tilskudd for at flere skal kunne eie.

Hvis vi ser inn i fremtidskula, ser vi at flere vil ha behov for bistand fra kommunen i tida som kommer. Vi forventer boligprisene kommer til å øke mer enn inntektene. I tillegg kommer stadig flere til å stå utenfor arbeidslivet. Kommunen må derfor tenke helt nytt om ressursbruk, både når det gjelder investeringer, men også om hvordan våre ansatte skal løse velferdsstatens oppgaver framover. Vi tenker at kommunen må finne de nye løsningene sammen med blant annet innbyggerne, næringslivet, frivilligheten og våre ansatte. Løkenåsveien 45, trinn 2, er et slikt initiativ - kan vi sammen skape bedre løsninger enn vi kan hver for oss?

I stedet for at kommunen skal kjøpe eller bygge alle boligene, ønsker vi å finne nye konsepter og samarbeidsformer med markedet, innbyggerne og Husbanken. I Løkenåsveien 45, trinn 2, er det antatt plass til 70-80 nye boliger. Kommunen ønsker å kunne styre tilgangen til inntil 50 av disse. Kan markedet se muligheter vi ikke har sett i kommunen eller i Husbankens virkemiddelapparat, og gjerne utfordre disse? Vi ønsker deres ideer og forslag til nye løsninger.

Målsetting for prosjektet
  • Levende og variert bomiljø
  • Fleksible boliger
  • Økonomisk og sosial bærekraft
  • Boligtilbud som favner bredt

Det er et mål at denne prosessen skal ende i nye konsepter og / eller en ny type samarbeidsmodell der det offentlige og private sammen løser utvikler framtidens boligløsninger, og at modellen kan benyttes i fremtiden av både i Lørenskog og andre kommuner.

Hva er en innovativ anskaffelse?

Ved å bruke innovativ anskaffelse går kommunen i dialog med markedet på et tidlig tidspunkt og formidler et identifisert behov. Vi ønsker å invitere eiendomsaktører og andre interessenter til å utvikle konsepter som kan løse dette behovet. 

Lørenskog kommune og Husbanken ønsker å gå i dialog med markedet for å finne nye løsninger for å dekke behovene som er beskrevet over. Samarbeidet med Husbanken åpner for nye muligheter for å tenke nytt rundt virkemiddelbruk.

Vi har bistand fra Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) som er en pådriver for at offentlige innkjøp skal bli et verktøy for innovasjon og omstilling, både i offentlig sektor og i næringslivet.

Målet er å utvikle nye bolig- og samarbeidskonsepter mellom markedet, Husbanken og kommunen, som kan brukes i en fremtidig anskaffelse til Løkenåsveien 45, og gjerne fremtidige prosjekter i Lørenskog kommune og andre kommuner.

Dialogkonferanse og én-til-én-samtaler

I midten av februar 2020 inviterte vi eiendomsutviklere og utbyggere til dialogkonferanse. Her skisserte vi blant annet hvilke behov og utfordringer vi står overfor og hvilke føringer som ligger til grunn for et samarbeid. 

Hadde du ikke mulighet til å delta? Da kan du se presentasjonen (PDF, 4 MB) og film av presentasjonene her.

 

Tidsplan

Dialogkonferanse med markedet gjennomføres i februar 2020. Gjennom våren vil videre samtaler med markedet danne grunnlaget for hvordan Lørenskog kommune sammen med Husbanken, bearbeide innspillene og benytte dem i en kommende konkurranse til høsten 2020. Denne tar mål av seg å åpne for at flere ulike løsninger skal kunne konkurrere. 

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Klikk for stort bildeGlenn Bjørsrud
Prosjektleder
Telefon: 936 80 970
E-post: glebjo@lorenskog.kommune.no