Skårersletta

Skårersletta skal utvikles til å bli en hyggelig sentrumsgate med trivelige møteplasser, aktivitet og folkeliv. De som går og sykler skal komme seg trygt og enkelt fram og vi skal ha et attraktivt kollektivtilbud.

Mandag 15. februar starter anleggsarbeidene for fullt og da stenger Skårersletta for biltrafikk fra rundkjøringen ved Triaden (Gamleveien) og fram til krysset ved Løkenåsveien (Salemkirken).

Her kan du lese mer om hvordan Skårersletta skal bli når den er ferdig og hvordan anleggsarbeidene vil påvirke dere som bor eller jobber i nærområdet og for dere som bruker Skårersletta.

Klikk for stort bildeIllustrasjon av Skårersletta (Norconsult/Baezeni)


Som følge av befolkningsveksten i kommunen får vi økt trafikk. Vi legger til rette for at denne veksten skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Skårersletta skal derfor få brede fortau på begge sider av gaten og i kryssene legger vi til rette for gode og sikre kryssingsforhold for myke trafikanter. På hver side av kjørefeltet skal det være sykkelbaner som er opphøyet og atskilt fra kjørebanen med kantstein. Det vil være trær på begge sider av Skårersletta noe som gir gaten et grønt preg, samtidig som de bidrar til å separere fotgjengerne fra sykkel- og biltrafikken.

Denne 3D-animasjonen viser hvordan Skårersletta skal bli etter ombygging. Her kjører vi fra Nordliveien i sør til Solheimveien i nord. Animasjonen som er laget av Norconsult/Baezeni blir oppdatert etterhvert.

Arbeidene med Skårersletta skal gjennomføres i to etapper

Arbeidene med Skårersletta skal gjennomføres i to etapper. I første etappe skal strekningen fra rundkjøringen ved Triaden (Gamleveien) og fram til Sigurds vei, samt strekningen fra Solheimveien til og med rundkjøringen ved Bibliotekgata, bygges om.   

 • I januar startet vi med forberedende arbeider som blant annet omlegging av kabler og etablering av midlertidig adkomstvei.
 • I februar starter hovedarbeidene for strekningen fra rundkjøringen ved Triaden (Gamleveien) og fram til Løkenåsveien (Salemkirken). Da blir denne strekningen stengt for biltrafikk.
 • I februar starter også arbeidene med strekningen Løkenåsveien-Sigurds vei.
 • I april starter arbeidene med strekningen fra og med rundkjøringen ved Bibliotekgata til Solheimveien.

Hovedarbeidene skal være ferdige til november 2022. Beplantning, asfaltering og eventuelle andre overflatearbeider, som ikke kan utføres på vinterstid, ferdigstilles våren/sommeren 2023.

Det er ikke avklart når andre etappe, strekningen fra Sigurds vei/Trygves vei til Bibliotekgata, skal bygges om.

Klikk for stort bilde    

 

Mer informasjon om prosjektet

Skårersletta skal bli 24 meter bred og skal ha:

 • Fem meter brede fortau på hver side
 • Fotgjengerfelt ved alle kryss
 • Opphøyd sykkelvei på hver side av kjørefeltet. Sykkelveien blir minimum 2,1 meter bred, markeres med rød asfalt og blir adskilt fra kjørebanen med 10 cm kantstein.
 • Gatevarme i fortau og sykkelvei
 • Ett kjørefelt i hver retning, busstopp i kjørebanen og hastigheten blir 30 km/h
 • Beplantning og trær i bed mellom sykkelvei og fortau vil gi gaten et grønt preg, ta unna regnvann og separere fotgjengerne fra sykkel- og biltrafikk

I forbindelse med gateprosjektet skal vi også oppgradere vann- og avløpsnettet. I tillegg skal vi legge hovedledning for søppelsug, et nytt system for avfallshåndtering, i grunnen.

Anleggsgjennomføring

Anleggsgjennomføring

Arbeidet i Skårersletta vil blant annet omfatte:

 • Forberedende arbeider som prøvegravinger, utvidelse av riggområde ved Skårersletta 70 og etablering av adkomstveier for myke trafikanter og biler
 • Grave dype grøfter for vann og avløp.
 • Spunte (lange stålprofiler som vibreres eller slås ned i bakken for å sikre arbeidene)
 • Tilkobling til nytt vann- og avløpsnett
 • Etablere/tilpasse avkjørsler for eiendommer langs Skårersletta.
 • Masseutskifting av hele veibanen (eksisterende masser graves opp og kjøres ut på lastebil - erstattes med steinfylling)
 • Infrastruktur som strøm- og telekabler, avfallssug og gatevarme
 • Omfattende overflatearbeider som asfaltering og steinlegging
 • Beplanting av trær
Hvilke konsekvenser vil dette ha?

I forbindelse med ombyggingen av Skårersletta skal kommunen skifte ut vann- og avløpsledningene i grunnen. Disse ligger inntil fem meter under bakken. Grunnforholdene i området er svært utfordrende, med mye bløt leire og høy grunnvannstand. For å kunne gjennomføre gravearbeidene på en sikker måte, må vi stabilisere grunnen med spunt. Spunt er lange stålplater som vibreres ned i bakken. 

I tillegg skal vi koble alle eiendommene langs Skårersletta til det nye hovednettet. Dette medfører spunting ut til hver side av Skårersletta også. Dette vil sperre for gjennomgående trafikk.

I samme periode som kommunen skal bygge om Skårersletta, skal Triaden bygges om og arbeidene med Skårersletta 50, del 1, begynne.

Med bakgrunn i kombinasjonen av disse faktorene har kommunen, som byggherre og som sektormyndighet for trafikksikkerhet vurdert at det ikke er forsvarlig å lede biltrafikk gjennom området mens arbeidene pågår. Skårersletta blir derfor stengt for biltrafikk fra rundkjøringen ved Triaden (Gamleveien) og fram til krysset ved Løkenåsveien (Salemkirken) i hele anleggsperioden, fra februar 2021 til november 2022.

Endret trafikkmønster

Eiendommene som blir berørt av denne stengingen skal fra anleggsstart ha adkomst via en midlertidig adkomstvei. Denne skal gå fra Garchinggata, inn på baksiden av Skårersletta 53/55 (NAF-gården/APO-kjeden/Rema 1000) og ut i Skårersletta ved NAV-bygget. Fra september 2021 og ut anleggsperioden vil innkjøringen til Swixgata gå via Løkenåskrysset og Skårersletta.

Adkomst til Triaden går via Gamleveien og Rådmann Paulsens gate.

Løkenåsveien skal være åpen i hele anleggsperioden, enten med innkjøring fra Garchinggata eller fra Skårersletta. Bussene som i dag kjører i Skårersletta skal kjøre via Løkenåsveien.

Strekningen fra Solheimveien til og med krysset ved Bibliotekgata holdes åpen for trafikk under ombygging.

Når deler av Skårersletta stenges, blir trafikkbelastningen på de andre veiene i området større. Vi vil oppfordre de som har mulighet til å benytte buss, sykle eller gå til å gjøre det. De som er avhengige av bil må velge andre veier.

Kart som viser hvordan gående, syklende og bilister skal komme seg fram i anleggsperioden ligger lenger opp på denne siden. 

Selvaag bolig bygger støyskjerm mellom Nordligeien og det nye boligområdet på Skårer vest. På grunn av dette vil  gang- og sykkelveien langt Nordliveien være stengt fra Gamleveien til Garchinggata fram til 28. februar. Gående og syklister må benytte én av de andre gang- og sykkelveiene fram til da.

Anleggstrafikk

Anleggstrafikken i forbindelse med prosjektet skal benytte Gamleveien, Garchinggata og Solheimveien.

Støyende arbeider, støv, rystelser etc.

Grunnforholdene i Skårersletta er relativt utfordrende, med middels fast til bløt leire. For å stabilisere grunnen skal byggegropa rammes inn av en spunt, som er lange stålprofiler som vibreres eller slås ned i bakken. Dette arbeidet er relativt støyende.

Nærliggende eiendommer har blitt kartlagt, og for å holde oppsyn med rystelser, skal prosjektet benytte rystelsesmålere som dokumenterer graden av rystelser.

Veiene blir rengjort etter behov for å unngå for store støvplager i anleggsfasen.

Tidsplan
 • September 2018 – Beslutning beslutning om kontraktstrategi, etappeinndeling og styringsramme (BP2A)
 • Juni 2019 – Kontraktinngåelse med Peab Anlegg AS som samspillentreprenør. Samspillsfasen startet.
 • Juni 2020 – Kommunestyret behandler sak om gjennomføring av prosjektet Skårersletta (BP2B)
 • Januar 2021 – Byggestart etappe 1
 • Vår/sommer 2023 – Etappe 1 ferdig
Arbeidstid og informasjon om arbeidene

Normal arbeidstid på anlegget er hverdager mellom klokken 7:00 og 19:00. Spuntarbeidene skal i all hovedsak utføres mellom klokken 8:00 og 17:00 på hverdager. Arbeider som må utføres på natt/helg/helligdager blir varslet særskilt i forkant.

På nettsiden www.lorenskogsentrumnabo.no/ kommer vi til å legge ut informasjon om anleggsarbeidene jevnlig. Her kommer vi også til å varsle når vi skal utføre ekstra støyende arbeider, som for eksempel spunting, og når vi må jobbe ut over normalarbeidstiden. På denne nettsiden kan du legge inn e-postadressen din, så blir du varslet når det kommer nye meldinger.

Kontaktinformasjon

Mathias Werner Vilbrandt - Klikk for stort bildeMathias Werner VilbrandtMathias Werner Vilbrandt 
Prosjektleder
Telefon: 99 43 12 93
E-post: mwv@lorenskog.kommune.no

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeRagnhild Aagesen
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 902 85 044
E-post: ragnhild.aagesen@lorenskog.kommune.no

Bilder

Følg anleggsarbeidene live