Vann og avløp

Klikk for stort bildeLørenskog kommune vokser og får stadig flere innbyggere og vi må sikre at alle som bor i kommunen får rent og godt vann i springen. Store deler av vann- og avløpsnettet er gammelt og må oppgraderes eller byttes ut. Og ikke minst må vi planlegge for at vi skal takle klimaendringene som kommer. Det vil derfor være nødvendig å bruke store beløp til dette arbeidet i årene fremover.

Lørenskog kommune har utarbeidet en strategi for overvann og vassdrag og har følgende hovedmål for vann i kommunen:

  • Redusere skader som følge av flom og oversvømmelser
  • Tilrettelegging for naturlig vannbalanse og et rikt naturlig mangfold
  • Sikre god økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomster innen 2021
  • Redusere fremmedvann i avløpssystemet, altså vann som kommer av innlekking i ledninger og kummer, skadede rør og utette kumlokk.

For å oppnå disse målene er det satt i gang mange vann- og avløpsprosjekter.

Flomreduserende tiltak og nytt vann- og avløpsnett på Visperud

Lørenskog kommune skal rehabilitere vann- og avløpsnettet på Visperud. Avløpsnettet i området har for liten kapasitet og er gammelt, har sprekker og utette skjøter. I dag siver mye regnvann, smeltevann og grunnvann, det vi kaller fremmedvann, inn i rørene. Dette blir unødvendig sendt til rensing – noe som både er kostbart og tar opp mye kapasitet på renseanlegget.  

Røykåsbekken og ledningsnettet i området klarer ikke å ta unna vannet når det er kraftig regnvær. Dette har ved flere anledninger ført til at beboere på Visperud har fått vann og kloakk i kjellerne.

Dette skal vi nå gjøre noe med, og det kan du lese mer om på prosjektet nettsider.

Vannledning til Skårersletta

Det skal legges nye vannledninger mellom Nordliveien og Skårersletta, over Skåreråsen. Som del av prosjektet bygges ny gang- og sykkelvei fra Nordliveien til Løkenåsen skole i samme trase som vann- og avløpsledningene legges. Hensikten med å legge nye vannledninger til Skårersletta er å sørge for tilstrekkelig vannforsyning for arealutvikling i sentrumsområde, å øke sikkerhet i vannforsyningen samt å få bedre brannvannsdekning på Skåreråsen.

Planleggingsfasen er ferdig og beslutning om igangsetting av prosjektet ble vedtatt i september 2019. Foreløpig pågår det detaljprosjektering. Det er Norconsult AS som er rådgiver for kommunen. Kontrahering med entreprenør er satt til våren 2020.

Prosjektet skal gjennomføres i to etapper:

  • Etappe 1: fra Nordliveien til Skåreråsen – ferdig høsten 2021
  • Etappe 2: Skåreråsen til Skårersletta – ferdig 2022

Relevante dokumenter

Kontaktinformasjon

Torgeir Veflen
Prosjektleder
Telefon: 90 96 96 44
E-post: torvef@lorenskog.kommune.no

Vannledning fra Skårersletta til Metro

Vann- og avløpsledningene ved Metro er fra 1950-tallet og er av dårlig kvalitet. Avløpsledningene er i utgangspunktet adskilt men fører med seg «fremmedvann» fra gatesluk og lignende. Dette bidrar til mindre kapasitet i avløpsnettet, behov for økte pumpemengder, i tillegg til unødvendige rensekostnader og utslipp av forurensninger til Langvannet. Vannledningene i området er av grått støpejern, et materiale som har svært høy fare for skader og brudd. Til sammen skal det skiftes ut 550 meter vann- og avløpsledninger.

Den nye aktivitetsparken i sentrum kommer til å bli viktig for håndteringen av overvann fra Skårersletta. Ca. 50 % av dette vannet skal kunne transporteres i det nye ledningsnettet som skal bygges.

Tidsplan
Forprosjektfase (planlegging) ble igangsatt i april 2019. Det er COWI som er rådgiver for kommunen. Planen er at saken får politisk behandling for gjennomføring altså prosjektering og selve bygging våren 2020. Ledningsstrekket er planlagt ferdig bygget i 2020/21. Alle rørledninger vil ligge i bakken så det betyr mye graving og også sprengning av fjell for å legge nytt ledningsnett. Provisoriske løsninger med innkjøring/parkering på eiendommene vil måtte etableres, men prosjektet har som mål at det blir færrest mulig ulemper. De enkelte borettslag og grunneiere blir kontaktet i forkant.

Kart samt skisse med endelig trasse legges ved når alle beslutninger kommer på plass.

Relevante dokumenter
19/29518 - KVU Aktivitetssoner Skårersletta inkl. overvannshåndtering - A8129 - BP1 - anbefalt løsning

Kontaktinformasjon

Jan Erik Petersen
Prosjektleder
Telefon: 93 40 09 50
E-post: janpet@lorenskog.kommune.no

Åpning av Grønlibekken og nye vann- og avløpsledninger i Grønlia

Lørenskog kommune skal åpne øvre del av Grønlibekken ved Fridtjof Nansens vei på Fjellhamar og rehabilitere vann- og avløpsledninger i området. Ved å åpne bekken vil vi bidra til å håndtere klimaendringene med mer og kraftigere regn, og flomfaren i området vil bli redusert. I tillegg vil det biologiske mangfoldet øke. Bekken vil også bli et fint element for nærmiljøet.

Du kan lese mer om arbeidene som skal gjøres på prosjektets egne nettside.

 

Vi har laget denne brosjyren til deg for at du skal vite hva vi jobber med og hva gebyrene du betaler brukes til. Kanskje lærer du noe nytt om vann også.